073 720 02 00

Regresrecht werkgever bij arbeidsongeschiktheid werknemer

Bijgewerkt op Geen categorie

Indien uw werknemer ten gevolge van een (verkeers)ongeval of bijvoorbeeld een medische fout arbeidsongeschikt raakt, heeft dit in eerste instantie vooral een enorme impact op de werknemer zelf. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor u als werkgever. Door het wegvallen van de werknemer worden bedrijfsprocessen vaak verstoord. Er moeten vervangende arbeidskrachten worden ingeschakeld en het loon van de arbeidsongeschikte werknemer moet worden doorbetaald. Verder heeft de werkgever ook de verplichting de werknemer te re-integreren. Ook kan de werkgever te maken krijgen met de financiële gevolgen van het feit dat hij eigen risicodrager is voor de Ziektewet of de WGA.

Het voorgaande brengt in de regel hoge kosten voor de werkgever met zich mee. Veel werkgevers zijn er echter niet van op de hoogte dat het in dergelijke situaties mogelijk is deze kosten (deels) vergoed te krijgen.

Verhaalsrecht op basis van artikel 6:107 a BW

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is veroorzaakt door een derde, dan heeft de werkgever op basis van artikel 6:107a BW een regresrecht op de aansprakelijke derde partij. Dit houdt in dat de werkgever de gemaakte kosten c.q. schade kan verhalen op de aansprakelijke derde partij.

Dit recht is echter niet onbeperkt. Dit heeft er mee te maken dat het verhaalsrecht van de werkgever een afgeleid recht is. Dat wil zeggen dat verhaal alleen mogelijk is als er sprake is van onrechtmatig handelen van de derde partij. Het verweer dat die derde jegens de arbeidsongeschikte werknemer kan voeren (bijvoorbeeld eigen schuld of mede-schuld) kan die derde ook jegens de werkgever voeren. De derde kan ook niet voor meer worden aangesproken door de werkgever dan hetgeen hij zelf zou verschuldigd zijn geweest aan de werknemer als de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting zou hebben gehad.

De volgende kosten komen voor regres in aanmerking

Loonkosten
Het loon dat de werkgever op grond van de wet of arbeidsovereenkomst aan de zieke werknemer moet doorbetalen: het regresrecht is daarbij beperkt tot het nettoloon. De belasting en sociale premies die op het doorbetaalde loon moet worden inhouden vallen niet onder het regresrecht. De loonkosten bestaan uit het vaste loon, vakantietoeslag en ook de variabele beloning als een gratificatie als de werknemer daar recht op heeft.

Re-integratiekosten
De redelijke kosten die werkgever moet maken ter nakoming van zijn wettelijke re-integratie verplichtingen. Als redelijke kosten kunnen o.a. gelden:

  • Kosten voor de ondersteuning van een re-integratiebureau
  • Kosten verbonden aan activiteiten die de werknemer onderneemt met het oog op zijn/haar re-integratie;
  • Kosten voor de feitelijke re-integratie zoals om- bijscholing, begeleiding of sollicitatietraining;
  • De kosten voor aanpassing van de werkplek of aanpassing werkzaamheden;
  • Diverse administratiekosten (zoals opstellen plan van aanpak en re-integratieverslag).

Advocaatkosten van de werkgever
Er zijn rechters die hebben geoordeeld dat ook de redelijke advocaatkosten die de werkgever heeft moeten maken voor het loonregres kunnen worden verhaald op de aansprakelijke derde;

Eventuele omzetderving en kosten van het inhuren van een vervangende kracht zijn in beginsel niet verhaalbaar.

Let op: U heeft als werkgever vanaf de eerste dag van de uitval van de werknemer vijf jaar de tijd om gebruik te maken van het regresrecht en de kosten te verhalen!

Verhaalsrecht op basis van artikel 99 WIA voor eigen risicodrager

Indien de arbeidsongeschiktheid van een werknemer dusdanig ernstig blijkt te zijn komt hij na twee jaar in aanmerking voor een WGA-uitkering (Werkhervattingsuitkering Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Veel werkgevers kiezen er voor om in dat geval eigenrisicodrager te worden. In dat geval keert de werkgever zelf de WGA-uitkering uit. De werkgever kan op grond van de WIA (artikel 99) de WGA-uitkering op de aansprakelijke derde verhalen. Evenals hiervoor bij het regres van de loonkosten aangegeven kan de werkgever-eigenrisicodrager slechts de kosten van de netto WGA-uitkering op de aansprakelijke derde verhalen. Ook kan de werkgever de re-integratiekosten verhalen.

Voorwaarden

Om met succes een beroep te kunnen doen op het regresrecht moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • de schade moet aantoonbaar zijn toegebracht door de derde;
  • de veroorzaker moet daadwerkelijk schuld hebben aan de oorzaak van de schade. Er moet een verband zijn tussen het ongeluk en de oorzaak van de schade;
  • indien de schade aan de werknemer is toegebracht door een collega-werknemer, geldt als extra voorwaarde dat het letsel met opzet of bewuste roekeloosheid is toegebracht;

Wij zijn u graag van dienst bij het verhaal van de loonschade en re-integratiekosten op de aansprakelijke partij.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties