073 720 02 00

Regresrecht werkgever bij arbeidsongeschiktheid werknemer

Bijgewerkt op

Indien uw werknemer ten gevolge van een (verkeers)ongeval of bijvoorbeeld een medische fout arbeidsongeschikt raakt, heeft dit in eerste instantie vooral een enorme impact op de werknemer zelf. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor u als werkgever. Door het wegvallen van de werknemer worden bedrijfsprocessen vaak verstoord. Er moeten vervangende arbeidskrachten worden ingeschakeld en het loon van de arbeidsongeschikte werknemer moet worden doorbetaald. Verder heeft de werkgever ook de verplichting de werknemer te re-integreren. Ook kan de werkgever te maken krijgen met de financiële gevolgen van het feit dat hij eigen risicodrager is voor de Ziektewet of de WGA.

Het voorgaande brengt in de regel hoge kosten voor de werkgever met zich mee. Veel werkgevers zijn er echter niet van op de hoogte dat het in dergelijke situaties mogelijk is deze kosten (deels) vergoed te krijgen.

Verhaalsrecht op basis van artikel 6:107 a BW

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is veroorzaakt door een derde, dan heeft de werkgever op basis van artikel 6:107a BW een regresrecht op de aansprakelijke derde partij. Dit houdt in dat de werkgever de gemaakte kosten c.q. schade kan verhalen op de aansprakelijke derde partij.

Dit recht is echter niet onbeperkt. Dit heeft er mee te maken dat het verhaalsrecht van de werkgever een afgeleid recht is. Dat wil zeggen dat verhaal alleen mogelijk is als er sprake is van onrechtmatig handelen van de derde partij. Het verweer dat die derde jegens de arbeidsongeschikte werknemer kan voeren (bijvoorbeeld eigen schuld of mede-schuld) kan die derde ook jegens de werkgever voeren. De derde kan ook niet voor meer worden aangesproken door de werkgever dan hetgeen hij zelf zou verschuldigd zijn geweest aan de werknemer als de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting zou hebben gehad.

De volgende kosten komen voor regres in aanmerking

Loonkosten
Het loon dat de werkgever op grond van de wet of arbeidsovereenkomst aan de zieke werknemer moet doorbetalen: het regresrecht is daarbij beperkt tot het nettoloon. De belasting en sociale premies die op het doorbetaalde loon moet worden inhouden vallen niet onder het regresrecht. De loonkosten bestaan uit het vaste loon, vakantietoeslag en ook de variabele beloning als een gratificatie als de werknemer daar recht op heeft.

Re-integratiekosten
De redelijke kosten die werkgever moet maken ter nakoming van zijn wettelijke re-integratie verplichtingen. Als redelijke kosten kunnen o.a. gelden:

  • Kosten voor de ondersteuning van een re-integratiebureau
  • Kosten verbonden aan activiteiten die de werknemer onderneemt met het oog op zijn/haar re-integratie;
  • Kosten voor de feitelijke re-integratie zoals om- bijscholing, begeleiding of sollicitatietraining;
  • De kosten voor aanpassing van de werkplek of aanpassing werkzaamheden;
  • Diverse administratiekosten (zoals opstellen plan van aanpak en re-integratieverslag).

Advocaatkosten van de werkgever
Er zijn rechters die hebben geoordeeld dat ook de redelijke advocaatkosten die de werkgever heeft moeten maken voor het loonregres kunnen worden verhaald op de aansprakelijke derde;

Eventuele omzetderving en kosten van het inhuren van een vervangende kracht zijn in beginsel niet verhaalbaar.

Let op: U heeft als werkgever vanaf de eerste dag van de uitval van de werknemer vijf jaar de tijd om gebruik te maken van het regresrecht en de kosten te verhalen!

Verhaalsrecht op basis van artikel 99 WIA voor eigen risicodrager

Indien de arbeidsongeschiktheid van een werknemer dusdanig ernstig blijkt te zijn komt hij na twee jaar in aanmerking voor een WGA-uitkering (Werkhervattingsuitkering Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Veel werkgevers kiezen er voor om in dat geval eigenrisicodrager te worden. In dat geval keert de werkgever zelf de WGA-uitkering uit. De werkgever kan op grond van de WIA (artikel 99) de WGA-uitkering op de aansprakelijke derde verhalen. Evenals hiervoor bij het regres van de loonkosten aangegeven kan de werkgever-eigenrisicodrager slechts de kosten van de netto WGA-uitkering op de aansprakelijke derde verhalen. Ook kan de werkgever de re-integratiekosten verhalen.

Voorwaarden

Om met succes een beroep te kunnen doen op het regresrecht moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • de schade moet aantoonbaar zijn toegebracht door de derde;
  • de veroorzaker moet daadwerkelijk schuld hebben aan de oorzaak van de schade. Er moet een verband zijn tussen het ongeluk en de oorzaak van de schade;
  • indien de schade aan de werknemer is toegebracht door een collega-werknemer, geldt als extra voorwaarde dat het letsel met opzet of bewuste roekeloosheid is toegebracht;

Wij zijn u graag van dienst bij het verhaal van de loonschade en re-integratiekosten op de aansprakelijke partij.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties