073 720 02 00

Strengere regels voor het concurrentiebeding?

Gepubliceerd op 5 september 2023 Geen categorie

Het kabinet kondigde deze zomer aan (nog voordat het demissionair werd) de regels over het concurrentiebeding te willen wijzigen. Doelstelling hiervan is om het nodeloos gebruik ervan te beperken. Uit onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat:

  • 1 op de 3 werkgevers een concurrentiebeding vrijwel altijd (90%) als standaardclausule in het contract hanteert;
  • 1 op de 3 werkgevers een concurrentiebeding (ook) hanteert om de uitstroom van personeel te voorkomen. De Hoge Raad heeft op 17 juni 2022 echter geoordeeld dat het concurrentiebeding niet is bedoeld om werknemers te binden.

Het afspreken van een concurrentiebeding voor een ander doel dan waar het beding voor bedoeld is (beschermen bedrijfsdebiet), is volgens de minister onnodig beperkend voor werknemers. Ook staat het volgens de minister de doorstroom op de (krappe) arbeidsmarkt in de weg. Reden waarom de regels voor het concurrentiebeding moeten worden gewijzigd, aldus de minister.

In het aangekondigde wetsvoorstel zullen vier wijzigingen worden uitgewerkt, te weten:

  1. Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  2. Er moet een geografisch bereik van het concurrentiebeding worden opgenomen in het contract, gespecificeerd en gemotiveerd;
  3. De werkgever moet – óók – in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang bij een concurrentiebeding motiveren (dat is nu nog enkel wettelijk vereist in tijdelijke arbeidscontracten);
  4. Bij het inroepen van het concurrentiebeding moet de werkgever in principe een vergoeding betalen aan de werknemer. Deze vergoeding wordt bepaald aan de hand van een wettelijk vastgesteld percentage van het laatstverdiende salaris van de werknemer.

Verwacht werd dat het wetsvoorstel eind 2023 zou worden aangeboden voor internetconsultatie. Nu het kabinet demissionair is, zal dit waarschijnlijk langer op zich laten wachten. Een definitieve wetswijziging is dus nog niet in zicht. Maar, mede gezien de strengere regels in omringende Europese lidstaten, is onze verwachting dat dit enkel een kwestie van tijd is.

Betekent dit dat werkgevers tot die tijd niets hoeven te doen? Wat ons betreft niet. De tekst van concurrentie- en relatiebedingen is ook nu al van belang. Komt een geschil over een concurrentie- of relatiebeding namelijk voor de rechter, dan maakt de rechter een belangenafweging. Als de werkgever goed kan uitleggen dat hij (de tekst van) het concurrentie- of relatiebeding weloverwogen is overeengekomen, specifiek met de desbetreffende werknemer, dan zal de werkgever waarschijnlijk een streepje voor hebben in de belangenafweging van de rechter. Dit kan beslissend zijn voor de uitkomst van de procedure.

Werkgevers doen er daarom hoe dan ook goed aan om binnen hun organisatie te inventariseren voor welke werknemers of functies een concurrentie- en/of relatiebeding écht noodzakelijk is, oftewel de enige manier is om het bedrijfsdebiet te beschermen. Biedt bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding (met boetebeding) niet al voldoende bescherming, eventueel in combinatie met ‘slechts’ een (beperkt) relatiebeding? In dat kader is het ook raadzaam om de tekst van het concurrentiebeding tegen het licht te houden met de bovengenoemde punten in het achterhoofd.

Uiteraard denken en/of kijken de advocaten van Snijders Arbeidsrecht graag met u mee!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties