073 720 02 00

Tips voor een goed verzuimbeleid

Bijgewerkt op Geen categorie

Verzuim kost MKB-ondernemers veel tijd, energie en vooral geld. Uit een doorrekening, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), blijkt dat goed verzuimbeleid geld oplevert.
Logisch ook; een zieke medewerker kost u evenveel als een werkende medewerker. U bent immers verplicht het loon door te betalen bij ziekte, zonder dat er opbrengsten uit arbeid tegenover staan.

Dat brengt me direct bij de eerste tip.

Tip 1: voorkom het gebruik van de termen ‘ziek zijn’ en ‘ziektewet’.

U heeft vast mensen in uw omgeving met een chronische aandoening, die desondanks prima in staat zijn hun werk uit te oefenen.
Het feit dat iemand ziek is, wil niet automatisch zeggen dat deze persoon ook arbeidsongeschikt is. Wanneer een werknemer aan u als werkgever of leidinggevende laat weten dat hij ziek is, neem dan niet automatisch aan dat hij of zij ook volledig arbeidsongeschikt is. Bespreek met de werknemer welke werkzaamheden overgedragen moeten worden en welke werkzaamheden de werknemer gewoon zelf kan blijven uitvoeren. Vanuit goed werknemerschap wordt namelijk ook verwacht van werknemers, dat zij meedenken over hoe zij hun mogelijkheden kunnen inzetten voor de werkgever.

Ook de term ‘ziektewet’ horen wij nog erg vaak, terwijl daar op dat moment helemaal geen sprake van is. Een werknemer die arbeidsongeschikt is en zich meldt bij zijn werkgever verzoekt niet om ziektewet uitkering via de werkgever. Deze werknemer vraagt om loondoorbetaling, ondanks dat hij daar geen arbeid tegenover stelt. Alleen wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat en zich gaat melden bij het UWV, vraagt de werknemer een ziektewet uitkering aan. Of wanneer er sprake is van een vangnet situatie, bijvoorbeeld omdat u een werknemer heeft aangenomen met gedeeltelijke WIA uitkering die opnieuw uitvalt. Deze uitkering verloopt altijd via het UWV. Door duidelijk te maken aan uw werknemers dat zij een verzoek indienen tot loondoorbetaling, wordt het ook duidelijker voor werknemers dat u als werkgever de kosten moet dragen. Bij veel werknemers is het nog steeds niet bekend dat de werkgever opdraait voor de loonkosten.

Tip 2: ga er vanuit dat gezondheid niet alles bepalend is bij arbeidsongeschiktheid.

Natuurlijk zijn er situaties te bedenken waarbij een goed verzuimbeleid weinig invloed heeft op het verloop van het herstel van de werknemer. Maar heel vaak is gezondheid niet alles bepalend tijdens de re-integratie en is vooral de manier waarop mensen ermee omgaan van doorslaggevend effect. Dat blijkt ook uit verzuimcijfers wanneer men ZZP’ers en ondernemers afzet tegen mensen in loondienst. Daaruit blijkt dat ZZP’ers en ondernemers veel minder vaak ziek zijn, dan mensen in loondienst. Terwijl uit onderzoek niet blijkt dat ZZP’ers of ondernemers veel gezonder zijn dan mensen in loondienst.

Tip drie: focus op activeren en op de mogelijkheden van de werknemer.

Hoe eerder de werknemer weer gedeeltelijk aan het werk gaat, hoe beter. Volgens uitstroomcurve van verzuim wordt duidelijk, dat naarmate de duur van de arbeidsongeschiktheid vordert, de kans afneemt dat iemand binnen de 2 jaar loondoorbetalingsverplichting van de werkgever herstelt. Dat klinkt als een open deur, maar in de praktijk blijkt dat werkgevers denken er goed aan te doen om de werknemer de ruimte te geven. Echter, hoe langer het duurt voordat een werknemer weer op de werkvloer verschijnt, hoe hoger de drempel wordt om weer te starten. Activeren hoeft dus niet gericht te zijn op werkhervatting, maar kan ook ingezet worden in de vorm van contact onderhouden met collega’s. Wanneer hier lang mee gewacht wordt, kan het voorkomen dat een werknemer pas weer de eerste stappen richting werk maakt, wanneer vanuit de re-integratieverplichtingen en Wet Verbetering Poortwachter ook weer andere stappen worden verwacht van werkgever en werknemer, zoals de inzet van een 2e spoor (bemiddeling naar ander werk). De tijd om te bekijken of het de werknemer lukt om weer volledig in de eigen functie te hervatten, is dan eigenlijk te kort geworden. Dit maakt het lastiger voor de werknemer om succesvol te re-integreren dan wanneer er eerder gestart was. Kortom, activeren vanaf de eerste dag helpt om een zo goed mogelijk effect te creëren in het belang van zowel werknemer als werkgever, met het oog op de terugkeer naar werk.

Tip vier: zorg dat de bedrijfsarts op de hoogte is van uw visie.

Ik hoor u denken, leuk die tips, maar uiteindelijk bepaalt de bedrijfsarts toch wat er moet gebeuren. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het advies van de bedrijfsarts is erg belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat u daar als werkgever geen enkele invloed op heeft. Zeker wanneer u het beeld heeft dat de werknemer een ander beeld op zijn verzuim heeft, is het goed om te zorgen dat u de bedrijfsarts op de hoogte brengt van uw visie, alvorens de bedrijfsarts de werknemer op spreekuur ziet. Wanneer er sprake is van een ziekmelding n.a.v. een slechte beoordeling of een arbeidsconflict, is dit zelfs essentieel om te doen. Lang niet alle bedrijfsartsen zullen uit zichzelf ‘hoor en wederhoor’ toepassen, terwijl dat wel noodzakelijk is voor de bedrijfsarts.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties