073 720 02 00

Vakantiedagen afschrijven tijdens ziekte: mag dat?

Gepubliceerd op 19 september 2022 Geen categorie

Stel: een werknemer vraagt vakantie aan voor over een half jaar. De werkgever keurt deze aanvraag goed. Een maand later wordt de werknemer ziek. Mag de werkgever de vakantiedagen afschrijven als de werknemer nog ziek is tijdens vakantie?

Het gerechtshof Den Bosch heeft recent antwoord gegeven op die vraag.

Wat speelde er in die zaak?

Op 14 december 2017 vraagt werknemer vakantie aan voor de periode van 13 mei t/m 22 juni 2018. Deze wordt door werkgever goedgekeurd. Vervolgens meldt werknemer zich op 29 januari 2018 ziek. Op 3 mei 2018 stelt de bedrijfsarts vast dat werknemer nog niet inzetbaar is voor arbeid. Op diezelfde dag laat werknemer zijn leidinggevende weten dat hij zijn vakantie naar Noorwegen vanaf 13 mei door wil laten gaan en dat de bedrijfsarts daarin geen belemmeringen ziet. Er wordt niet gesproken over het afboeken van vakantiedagen. Werkgever houdt vervolgens 29 vakantiedagen in.

Werkgever is van mening dat hij de betreffende 29 vakantiedagen mocht inhouden. Bovendien zou werknemer hebben ingestemd met het afboeken van deze vakantiedagen. Volgens werkgever had werknemer moeten begrijpen dat dat de consequentie van zijn vertrek zou zijn.

Werknemer is het hiermee niet eens. Volgens werknemer is het afschrijven van verlof tijdens ziekte niet toegestaan zonder de expliciete toestemming hiervoor van werknemer. Werknemer verklaart dat hij helemaal niet heeft stilgestaan bij de consequenties van zijn vertrek, omdat hij ervan uitging dat bij ziekte geen vakantiedagen zouden worden afgeschreven. Werknemer wil dat de afschrijving van de vakantiedagen tijdens ziekte ongedaan wordt gemaakt en dat deze dagen alsnog aan hem worden uitbetaald (de arbeidsovereenkomst was inmiddels geëindigd).

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt werkgever in het gelijk. Werknemer had namelijk tijdens ziekte herhaald dat hij zijn vakantie door wilde laten gaan en dit impliceert volgens de kantonrechter een instemming van werknemer om de vakantiedagen af te boeken.

Werknemer is het niet eens met deze uitkomst en gaat in hoger beroep.

Oordeel hof

Het hof oordeelt als volgt. De wet bepaalt dat een werknemer, als hij na vaststelling van vakantie ziek wordt, er in principe van mag uitgaan dat de vastgestelde vakantie ook genoten kan worden zonder dat werkgever daarvoor vakantiedagen afboekt. Dit geldt alleen voor zover zijn medische toestand dat toelaat en het re-integratieproces niet in de weg staat.

Gelet op deze wettelijke regeling kon de leidinggevende op 3 mei 2018 niet zonder meer aannemen dat de mededeling van werknemer dat hij volgens planning op vakantie zou gaan, ook inhield dat hij zich ervan bewust was dat hij daarmee ook instemde met het afschrijven van vakantiedagen voor die periode. Het verlofreglement dat werkgever in de interne omgeving had bekendgemaakt aan zijn werknemers, maakte dit niet anders. Ook als die informatie voldoende duidelijk is, blijft het nodig om specifiek en concreet te overleggen met werknemer, zodat hij zich bewust is van de gevolgen van de instemming voor de vakantiedagen (namelijk afboeking), aldus het hof.

Werkgever moest alsnog € 5.600 aan onterecht ingehouden vakantiedagen uitbetalen, een wettelijke verhoging van € 1.412 en proceskosten.

Werkgevers, let dus goed op!

Hoofdregel in de wet is dat dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie niet kunnen gelden als vakantie. Hiervan kan alleen worden afgeweken als:

  • schriftelijk is afgesproken dat de in een jaar opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen wel als vakantie gelden tijdens ziekte (kan dus niet bij wettelijke vakantiedagen); of
  • de werknemer verklaart dat hij, ondanks zijn ziekte, vakantie heeft genoten en kan instemmen met het laten gelden van ziektedagen als vakantiedagen.

Als werkgever kun je de vakantie natuurlijk alsnog weigeren als dit de re-integratie nadelig zal beïnvloeden.

Met dit arrest van het hof is duidelijk dat de enkele melding van een zieke werknemer over het voornemen om een eerder, voor de ziekmelding, vastgestelde vakantie door te laten gaan onvoldoende is om daaruit een instemming af te leiden.

Vragen over dit onderwerp? Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties