073 720 02 00

Verhuizen met mijn (minderjarige) kind: kan dat zomaar?

Bijgewerkt op Geen categorie

Een scheiding heeft vrijwel altijd een verhuizing tot gevolg. Het komt in ieder geval zelden voor dat ex-partners bij elkaar blijven wonen, ook al hebben zij bijvoorbeeld nog minderjarige kinderen samen. James TW heeft het op prachtige wijze verwoord in één van zijn nummers: “Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes two homes are better than one”.

Op het moment dat ouders besluiten uit elkaar te gaan, betekent dat automatisch ook dat kinderen voortaan op twee plekken een thuis zullen hebben. Maar wat nu als één van de ouders niet langer op zijn of haar plek zit, en graag met de kinderen ergens anders wil gaan wonen? Kan dat zomaar?

Toestemming verhuizing van andere ouder

Ouders die gezamenlijk ouderlijk gezag uitoefenen over hun (minderjarige) kinderen, dienen beslissingen over die kinderen in overleg met elkaar, en met elkaars goedkeuring, te nemen. Dat geldt ook voor een ouder die met de kinderen wenst te verhuizen. De verhuizing heeft immers (ook) impact op het leven van de kinderen. Een verhuizing kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de (reis-)afstand tot hun school groter wordt, of dat de bestaande verdeling van de zorgtaken tussen de ouders niet in stand kan blijven.

Wat nu als een ouder vindt dat hij zou moeten kunnen verhuizen met de kinderen, maar de andere ouder niet bereid is toestemming te verlenen?

Vervangende toestemming verhuizing

Op het moment dat de andere ouder niet bereid is toestemming te geven voor de (voorgenomen) verhuizing, kun je de rechter verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. Mocht de rechter besluiten dat de verhuizing mag plaatsvinden, dan komt de beslissing van de rechter in de plaats van de toestemming van de andere ouder.

Als uitgangspunt geldt dat een ouder bij wie de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats heeft, in beginsel de gelegenheid dient te krijgen om met de minderjarige en een nieuwe partner ergens anders een gezinsleven en een toekomst op te bouwen. Of het besluit om te verhuizen ook gerechtvaardigd is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Ook wordt er door de rechter een belangenafweging gemaakt.

In de rechtspraak zijn de criteria die een rol spelen bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming voor een verhuizing uitgewerkt. Die criteria zijn:

  • er dient een noodzaak te zijn om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid, is van belang;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Het belang van het kind weegt bij een geschil over de gezamenlijke gezagsuitoefening, zoals een verschil van mening over een verhuizing, vanzelfsprekend zwaar. Het is echter niet zo dat het belang van het kind bij geschillen over gezamenlijke gezagsuitoefening altijd zwaarder weegt dan andere belangen. De rechter zal bij zijn beslissing over dergelijke geschillen alle omstandigheden van het geval in acht dienen te nemen. Dat kan er dus ook toe leiden dat andere belangen zwaarder wegen dan het belang van het kind.

Vragen?

Vraagt u zichzelf af of u vervangende toestemming kunt vragen voor uw voorgenomen verhuizing? Of bent u juist van mening dat de verhuizing van de andere ouder met de kinderen niet noodzakelijk is, en wilt u weten of u terecht geen medewerking verleent?

Snijders Familierecht heeft veel ervaring met procedures tot vervangende toestemming. Neemt u bij vragen dus contact met ons op; wij bekijken graag de mogelijkheden met u.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties