073 720 02 00

Verlenging franchiseovereenkomst: is franchisenemer verplicht tot aanvaarding van een gewijzigde franchiseovereenkomst?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Veel franchiseovereenkomsten bevatten een bepaling die inhoudt dat de franchiseovereenkomst, behoudens opzegging tegen het einde van de contractsduur, na de overeengekomen duur zal worden voortgezet voor een aansluitende periode, mits de franchisenemer dan niet in gebreke is krachtens de franchiseovereenkomst én de op dat tijdstip geldende franchiseovereenkomst door de franchisenemer wordt aanvaardt voor die opvolgende periode. Een dergelijke bepaling is ook opgenomen in de standaard modelovereenkomst van de NFV (Nederlandse Franchise Vereniging); zie artikel 7 van de modelovereenkomst. Aan de opzegging is vaak een opzegtermijn gekoppeld. Het modelcontract van de NFV gaat uit van een opzegtermijn van 6 maanden.

In de praktijk komt het niet zelden voor dat er niet of niet tijdig wordt opgezegd én er door de franchisegever kort voor het einde van de contractsduur een nieuwe / gewijzigde franchiseovereenkomst wordt aangeboden aan een franchisenemer, waarmee de franchisenemer (liever) niet wenst in te stemmen. De franchiseovereenkomst is in zo’n geval vaak ten nadele van de franchisenemer gewijzigd en deze wil graag vasthouden aan de vigerende franchiseovereenkomst. Wat is de juridische positie van partijen in zo’n geval?

Uit de rechtspraak volgt dat de franchisegever in dit soort situaties zorgvuldig te werk dient te gaan en het nieuwe model van de franchiseovereenkomst er niet zomaar ‘doorheen kan drukken’. Zo oordeelde de rechtbank Arnhem [1] in een conflict tussen een franchisenemer van Bakker Bart en diens franchisegever, dat als het nieuwe model van de franchiseovereenkomst pas aan de franchisenemer wordt toegestuurd op een datum die is gelegen ná de datum waarop de opzegging, rekening houdend met de opzegtermijn, uiterlijk had moeten zijn ontvangen door de franchisenemer, dit nieuwe model niet zal gelden voor de verlengde periode. De bepalingen van de vigerende franchiseovereenkomst zullen in zo’n geval blijven gelden. Als Bakker Bart de toepasselijkheid van de gewijzigde / nieuwe overeenkomst had willen bedingen had zij dit nieuwe model tijdig vóór de uiterste dag waarop nog kon worden opgezegd, aan de franchisenemer moeten voorleggen met de mededeling dat dit nieuwe model voor de verlengde periode zou gaan gelden. De franchisenemer werd in deze zaak dus in het gelijk gesteld.

In een geschil tussen een franchisenemer van Bram Ladage en diens franchisegever had de franchisegever de franchiseovereenkomst wel tijdig opgezegd en dus de voorgeschreven opzegtermijn in acht genomen. In kort geding stond met name de reden / de grond voor de opzegging centraal.[2] Bram Ladage meende dat de franchisenemer noch bereid was de meest recente standaard franchiseovereenkomst te ondertekenen noch om daarover in overleg te treden met de franchisegever en legde deze omstandigheden aan zijn opzegging ten grondslag. Contractueel is tussen partijen bepaald dat franchisegever slechts kan opzeggen indien van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd de overeenkomst te laten voortduren. De franchisenemer betwist de (rechtsgeldigheid van de) opzegging. De voorzieningenrechter in kort geding oordeelt dat het nastreven van uniformiteit in alle franchisecontracten – waarop de franchisegever zich beriep – op zichzelf geen rechtvaardiging is voor een opzegging. Verder oordeelt de voorzieningenrechter dat de franchisenemer niet algeheel heeft geweigerd om inhoudelijk te praten over een nieuwe overeenkomst. Hij heeft slechts aangegeven dat hij de nieuwe overeenkomst ter beoordeling en vergelijk bij zijn advocaat neer zal leggen. Dat acht de voorzieningenrechter niet onbegrijpelijk en rechtvaardigt niet de conclusie dat een vruchtbare samenwerking tussen partijen daarmee is uitgesloten. Gelet op de lange franchiserelatie van bijna 20 jaar had Bram Ladage de mogelijkheid om verder te onderhandelen nader moeten onderzoeken. Bram Ladage is naar de mening van de voorzieningenrechter te snel en op onjuiste gronden overgegaan tot opzegging van de franchiseovereenkomst.

Uit deze uitspraken volgt dat een franchisenemer bij de verlenging van zijn contract dus niet automatisch hoeft in te stemmen met een gewijzigde overeenkomst. Daar waar de franchisegever een franchisenemer veelal verzoekt bij het kruisje te tekenen, loont het de moeite de handelwijze van de franchisegever juridisch te laten toetsen en afhankelijk van het onderliggende franchisecontract en de kans op succes, aan te vechten.

Snijders Advocaten kan u hierbij helpen. Neem contact op met Arno Fuijkschot.

Bronnen

1) Rechtbank Arnhem 9 november 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU9750
2) Rechtbank Rotterdam, 31 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2457.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties