073 720 02 00

Vermogensrecht: wat is het en wat zijn de zwaartepunten?

Door Gepubliceerd op 30 augustus 2022 Geen categorie

Wat is het vermogensrecht? Het vermogensrecht is het rechtsgebied dat gaat over wat juridisch gezien vermogen is. Vermogensrechten zijn rechten die, hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel. Wat het vermogensrecht dus is, is vrij abstract.

Het vermogensrecht strekt zich uit over zowel het goederenrecht uit Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek als het verbintenissenrecht uit Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het goederenrecht bestaat ook nog uit het zakenrecht. Zaken zijn alle voor menselijke beheersing vatbare stoffen. Vermogensrechten zijn dat niet. Vermogensrechten zijn bovendien op geld waardeerbaar. Eigendom is bijvoorbeeld een vermogensrecht. Dat vermogensrecht, de eigendom, is op geld waardeerbaar en kan bijvoorbeeld zien op een zaak, zoals een auto. De auto valt onder het zakenrecht, de eigendom valt onder het vermogensrecht.

Zwaartepunten van het vermogensrecht

Wat zijn de zwaartepunten van het vermogensrecht? De zwaartepunten van het vermogensrecht zien met name op de algemene regels en de specifieke indelingen van het vermogensrecht toe. Een vermogensrecht, als onderdeel van het goederenrecht, kan namelijk weer een absoluut vermogensrecht of een relatief vermogensrecht zijn. Een absoluut vermogensrecht geldt tegenover iedereen, in tegenstelling tot een relatief vermogensrecht dat slechts tussen een of meerdere specifieke partijen geldt. Een relatief vermogensrecht is bijvoorbeeld een (geld)vordering op een andere partij. Zo kan een persoon een geldvordering hebben op iemand op grond van een koopovereenkomst. De vordering die hij heeft op die ander, is een relatief vermogensrecht. De vordering geldt namelijk alleen tussen hem en die ander. Hij kan het vermogensrecht (de geldvordering) niet tegen iemand anders inroepen, wat zoveel betekent dat hij alleen het geld van zijn contractuele wederpartij kan claimen en niet van een persoon die niet bij de koopovereenkomst is betrokken.

Een absoluut vermogensrecht kan wel tegen iedereen worden ingeroepen. Het wordt ook wel een exclusief vermogensrecht genoemd. De eigenaar van een zaak, zoals de hiervoor genoemde auto, kan zijn eigendomsrecht tegenover iedereen laten gelden. Alleen hij is tenslotte de eigenaar.

Voorbeelden vermogensrecht

Een vermogensrecht kan ook zien op rechten die iemand kan hebben op een ander vermogensrecht. Die constructie werkt als volgt. Een pandrecht is bijvoorbeeld een vermogensrecht. Een pandrecht kan op een vordering (ook een vermogensrecht) gevestigd worden. Banken maken bijvoorbeeld bij het verstrekken van financieringen vaak gebruik van een pandrecht op de vorderingen die de persoon die de financiering bij de bank verkrijgt, op zijn debiteuren heeft. Die vorderingen worden met een pandrecht bezwaard. Hierdoor heeft de bank een zekerheidsrecht. Indien de financiering door de schuldenaar niet wordt terugbetaald, kan de bank door middel van het pandrecht op de debiteurenvorderingen die vorderingen gaan innen bij de debiteuren om zo de financiering terugbetaald te krijgen.

Een ander bekend voorbeeld is het recht van hypotheek. Een hypotheekrecht is ook een vermogensrecht en tevens een zekerheidsrecht. Daarnaast is het, net als een pandrecht, een afhankelijk recht. Een hypotheek kan namelijk niet zonder het onderpand bestaan; het recht van hypotheek moet ergens óp berusten. Op huizen (huizen zijn zaken en dus goederen) wordt vaak een recht van hypotheek gevestigd ten behoeve van de financier, veelal de bank. De eigenaar van het huis geeft de bank een recht van hypotheek. Als de eigenaar zijn hypotheeklasten niet betaalt, kan de bank door middel van het recht van hypotheek overgaan tot (openbare) verkoop van het huis zodat de financiering wordt terugbetaald.

Vruchtgebruik is ook een vermogensrecht. Vruchtgebruik kan worden gevestigd op zaken en op vermogensrechten. Een recht van vruchtgebruik op een aandeel in een rechtspersoon, zijnde een vermogensrecht, is bijvoorbeeld mogelijk. Als vruchtgebruiker kunnen dan de vruchten van de aandelen worden genoten, zoals het uitgekeerd krijgen van dividend. Vruchtgebruik op zaken is overigens ook mogelijk. Een vruchtgebruik op een huis, zijnde een zaak, komt vaak in familiekringen voor. Bij het overlijden van één van de ouders, kunnen de kinderen het huis erven waar de andere ouder in blijft wonen. Dat de overgebleven ouder in het huis (dat nu eigendom is geworden van de kinderen) mag blijven wonen, kan door middel van het vestigen van een recht tot vruchtgebruik op het huis. Dit komt veelvuldig als vermogensrechtelijke constructie voor. De ouder mag tot diens dood in het huis blijven wonen en plukt dus nog zijn of haar gehele leven de vruchten van het woongenot van het huis.

Advocaten met veel ervaring in het vermogensrecht

De advocaten van Snijders Litigation denken graag met u mee in vermogensrechtelijke kwesties, zoals bij het vestigen van zekerheidsrechten als pand en hypotheek. Neem bij vragen geheel vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties