073 720 02 00
Nieuws

Waarom een due diligence onderzoek bij een overname?

Gepubliceerd op 25 mei 2020 Nieuws

Tijdens een overnametraject komt het moment waarop de koper onderzoek gaat doen naar het over te nemen bedrijf. Gedurende dit boekenonderzoek (due diligence) wordt het over te nemen bedrijf geanalyseerd op juridische, fiscale, financiële en commerciële omstandigheden. Daarnaast kan ook een verkoper een due diligence onderzoek laten uitvoeren van zijn bedrijf, het zogenaamde vendor due diligence. Hieronder wordt kort uiteengezet wat een koper due diligence onderzoek inhoudt.

Wat is het due diligence onderzoek?

Tijdens een due diligence onderzoek wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar het bedrijf dat een koper wilt overnemen. Hoe uitgebreid een due diligence onderzoek dient te zijn, is afhankelijk van het soort bedrijf dat wordt overgenomen en van het financiële belang van de transactie. Bij een due diligence onderzoek worden meestal in ieder geval juridische, financiële, fiscale en commerciële aspecten van een onderneming onderzocht. Het is dus een onderzoek naar een over te nemen onderneming, zodat beslissingen binnen het overnametraject goed kunnen worden onderbouwd en risico’s aan de voorgenomen overname van de onderneming in kaart worden gebracht.

Doel van het due diligence onderzoek

Een due diligence onderzoek heeft dus als primaire doel om meer te weten te komen over de te kopen onderneming. De kansen en risico’s met betrekking tot een overname worden in kaart gebracht en de koper kan aan de hand van de resultaten van het onderzoek bepalen of de onderneming de gevraagde koopprijs waard is. Ook kan de koper zijn onderhandelingspositie beter bepalen bij onderhandelingen over specifieke garanties of vrijwaringen. Door een deugdelijk onderzoek te verrichten, kunnen ook financiële problemen voorkomen worden. Een niet-integer bedrijf overnemen kan grote financiële en reputatieschade tot gevolg hebben. Welke vorm van due diligence wordt toegepast, hangt af van de betreffende situatie en de omvang van de risico’s.

Onderzoeksplicht koper

Daarnaast is een due diligence onderzoek in veel gevallen verplicht. Op de koper van de onderneming rust immers een onderzoeksplicht. Deze onderzoeksplicht kent geen wettelijke grondslag, maar vloeit voort uit de jurisprudentie. Deze onderzoeksplicht staat tegenover de mededelingsplicht van de verkoper. Enerzijds mag de koper niet blindelings afgaan op de mededelingen van de verkoper en zal hij daarom alle voor hem belangrijke aspecten van de onderneming moeten onderzoeken. Anderzijds geldt dat alle informatie waarmee de koper tijdens het due diligence onderzoek bekend is geraakt, wordt geacht voor rekening en risico voor koper te zijn. De koper kan tekortschieten in zijn onderzoeksplicht wanneer er geen deugdelijk due diligence onderzoek uitgevoerd wordt. Indien de koper tijdens het due diligence bijvoorbeeld bepaalde risico’s niet opmerkt, kan dit zijn rechtspositie later aantasten en loopt hij het risico eventuele schade niet te kunnen verhalen op de verkoper. Ook mag de koper niet blindelings afgaan op de informatie die de verkoper verstrekt, maar dient de koper zorgvuldig onderzoek te doen. De koper moet vervolgens de risico’s inschatten met betrekking tot de informatie waarmee hij tijdens het due diligence onderzoek bekend is geraakt. Het due diligence onderzoek dient derhalve op een professionele wijze te worden uitgevoerd.

Een juridisch due diligence onderzoek is een must om een overname te doen slagen en te voorkomen dat op een later moment lijken uit de kast komen. Onze ondernemingsrechtadvocaten beschikken over uitgebreide due diligence checklisten en kunnen een juridisch due diligence onderzoek voor u uitvoeren.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties