073 720 02 00

Wat is een bestemmingsplan?

Bijgewerkt op Geen categorie

Wat is een bestemmingsplan?

Een gemeente is op basis van de wet verplicht om voor haar hele grondgebied een bestemmingsplan vast te stellen. Een bestemmingsplan is een juridisch document waarin is vastgelegd welke bestemming op een perceel ligt, hoe het perceel mag worden gebruikt en wat de bouwvoorschriften zijn. In een bestemmingsplan is dus vastgelegd welke bestemming een perceel heeft. Dat kan bijvoorbeeld een woonbestemming, bedrijfsbestemming, horecabestemming of een detailhandelsbestemming zijn. De bestemming bepaalt hoe het perceel mag worden gebruikt. Wanneer er een woonbestemming op een perceel rust, mag er zich geen horecazaak vestigen.

Verbeelding, regels en toelichting

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart), de regels en een toelichting. Op de verbeelding is met kleur aangegeven welke bestemming op een perceel rust. Een geel vlak betekent bijvoorbeeld dat het perceel een woonbestemming heeft. In de wet is vastgelegd dat elke gemeente dezelfde kleuren moet gebruiken.

In de regels -die juridisch bindend zijn- is vastgelegd waarvoor gronden mogen worden gebruikt en of gronden mogen worden bebouwd. Dit noemen we de gebruiksregels en bouwregels. In de regels is ook vastgelegd of afwijken van het bestemmingsplan mogelijk is.

De toelichting bij een bestemmingsplan geeft achtergrondinformatie. Er staat bijvoorbeeld in waarom het plan is opgesteld. Ook bevat de toelichting een beoordeling van de milieuaspecten van het bestemmingsplan. De gemeente moet namelijk aantonen dat met het bestemmingsplan sprake is van een zogenaamde ‘goede ruimtelijke ordening’.

Alle bestemmingsplannen zijn te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl

Afwijken bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevat strikte regels over wat u wel en niet mag doen met een perceel. Mocht uw plan of idee niet passen binnen het bestemmingsplan, dan kan een gemeenten misschien toch medewerking verlenen. Een gemeente kan met een omgevingsvergunning namelijk afwijken van het bestemmingsplan. Een gemeente is niet verplicht om dit te doen. Voor het afwijken van het bestemmingsplan moet de gemeente een aparte procedure volgen. Bij een kleine afwijking is dit een kortere procedure dan bij een grote afwijking. Het is belangrijk dat uw plannen goed zijn uitgewerkt. Ook is het belangrijk om tijdig in overleg te treden met de gemeente. De kans is dan het grootst dat uw plan gerealiseerd kan worden.

Bouwen buiten bouwvlak bestemmingsplan

Op de verbeelding en in de regels is vastgelegd waar u mag bouwen op een perceel en aan welke voorschriften de bebouwing moet voldoen. De plaats waar gebouwd mag worden, wordt ‘bouwvlak’ genoemd. Met een dikke lijn is op de verbeelding te zien waar het bouwvlak ligt. In de regels staat bijvoorbeeld hoe hoog de bebouwing mag zijn. Soms is ook een maximaal bebouwingspercentage opgenomen.

Meestal is het bouwen buiten het bouwvlak van een bestemmingsplan niet toegestaan. Het uitgangspunt is namelijk doorgaans dat de hoofdbebouwing binnen het bouwvlak gebouwd moet worden. Wanneer u een bijgebouw wilt bouwen bij uw woning, dan is dit misschien vergunningvrij. Een snelle test om dit na te gaan vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen

Wilt u bouwen buiten het bouwvlak van het bestemmingsplan? Dan is het belangrijk om tijdig juridisch advies in te winnen.

Ontwikkelingen

Voor ontwikkelingen in uw omgeving is vaak een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente is verplicht te publiceren dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is. Door een nieuw bestemmingsplan kunnen uw rechten worden aangetast. Bijvoorbeeld omdat zich een groot bedrijf in de buurt van uw woning vestigt of omdat een appartementencomplex wordt gebouwd dat uw uitzicht belemmert. Als u denkt dat uw rechten worden aangetast is het van belang om tijdig juridisch advies in te winnen en bezwaar te maken.

Advies?

Heeft u een bouwplan dat niet past binnen het bestemmingsplan? Wilt u bijvoorbeeld buiten het bouwvlak bouwen? Vaak is een afwijking van het bestemmingsplan nodig.

Neem contact op met mr. Annemarie Posset. Zij heeft ruime ervaring met het afwijken van een bestemmingsplan.

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties