073 720 02 00
Nieuws

Wat is een getuigenverhoor?

Gepubliceerd op 22 februari 2021 Nieuws

Een getuigenverhoor is een verhoor van een getuige dat op een terechtzitting in de rechtbank wordt gehouden tijdens een rechtszaak. Een van de partijen in een rechtszaak kan de rechter verzoeken om een getuige te mogen oproepen. De rechter kan dit verzoek weigeren. De rechter kan ook zelf beslissen om een getuigenverhoor te houden. Een getuige die is opgeroepen, heeft de verplichting om te verschijnen. In de oproeping is nog niet duidelijk waarover hij zal worden gevraagd. Wel zal de getuige naar beste weten en kunnen moeten verklaren. Soms gaat de zaak tussen partijen over een voorval van enkele jaren eerder, waardoor een getuige het simpelweg niet meer weet. Het is dan te lang geleden. De getuige dient echter wel de waarheid te spreken. Hij staat namelijk onder ede. Voorafgaand aan het verhoor legt de rechter hem de eed of belofte af. Alles wat de getuige daarna verklaart, moet naar waarheid zijn. Onder ede een valse verklaring afleggen is strafbaar gesteld als meineed in het Wetboek van Strafrecht en kan worden bestraft met een gevangenisstraf.

Doorgaans vindt het getuigenverhoor binnen kantoortijden plaats. Alleen bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. De getuige, die dus verplicht moet verschijnen, kan vanwege de datum en het tijdstip van het getuigenverhoor, inkomsten mislopen of heeft tegen zijn zin verlof op moeten nemen. Daarnaast zal de getuige waarschijnlijk reiskosten moeten maken om naar de rechtbank af te reizen. De kosten die de getuige heeft moeten maken om gehoord te kunnen worden, dienen allemaal te worden betaald door de partij die het getuigenverhoor heeft verzocht. In sommige zaken worden tientallen getuigen verhoord. De verzoekende partij moet dan al deze kosten betalen. Indien hij echter in het gelijk wordt gesteld, zullen de kosten door de wederpartij betaald moeten worden.

Het voorlopig getuigenverhoor

Soms kan een getuigenverhoor simpelweg niet wachten, terwijl er nog geen rechtszaak is gestart. In dat geval kan een voorlopig getuigenverhoor worden gehouden. De rechter kan dan een getuige horen op verzoek van een partij, zonder dat die partij al een rechtszaak is gestart. Het voorlopig getuigenverhoor is dus een op zichzelf staand verhoor. Het belang van de verzoekende partij bij zo’n getuigenverhoor op voorhand, kan erin liggen dat de getuige bijvoorbeeld erg ziek is en niet lang meer zal leven. Het is dan belangrijk dat zijn verklaring onder ede door een rechter wordt afgenomen. Een andere reden voor het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan zijn dat een partij nog niet weet of hij een rechtszaak kan starten omdat zijn bewijzen nogal mager zijn. Indien hij een of meerdere getuigen kan laten verklaren in een getuigenverhoor, zou dat zijn zaak een stuk sterker maken. Na het houden van een getuigenverhoor kan de partij beoordelen of de verklaring van de getuige voldoende is om een zaak te starten en kan deze partij beter zijn kansen inschatten. Hij kan er dan nog steeds voor kiezen om geen rechtszaak te starten.

In de wet is bepaald in welke gevallen een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kan worden afgewezen. Het is aan de beoordeling van de rechter of hij onvoldoende grond aanwezig acht om het voorlopig getuigenverhoor te laten plaatsvinden. De partij die verzoekt om een voorlopig getuigenverhoor zal de rechter dus voldoende aanknopingspunten en een onderbouwing moeten geven waarom de rechter met zijn verzoek in dient te stemmen. Nadat de verzoeker zijn verzoek bij de rechtbank heeft ingediend, heeft de opgeroepen getuige de mogelijkheid om in een bezwaarschrift zijn verweren tegen het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor kenbaar te maken. Indien de rechter deze verweren ongegrond acht, zal hij een datum bepalen tot het houden van het voorlopig getuigenverhoor.

Advocaat voor een getuigenverhoor

Wilt u getuigen oproepen voor een (voorlopig) getuigenverhoor? Bent u als getuige opgeroepen en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn? U kunt contact met ons opnemen en wij staan u graag bij ter voorbereiding van het verhoor en staan u tevens bij tijdens het verhoor.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties