073 720 02 00
Nieuws

Wat is juridisch ouderschap?

Bijgewerkt op Nieuws

Een vraag die regelmatig wordt gesteld. Begrijpelijk ook, want op grond van het Nederlandse afstammingsrecht staat juridisch ouderschap niet per definitie gelijk aan biologisch ouderschap. Hoe zit dat nu precies, juridisch ouder zijn? En kan het juridisch ouderschap ook ‘ongedaan’ worden gemaakt?

Om die vragen te kunnen beantwoorden, is allereerst de afstamming van het kind van belang.

Afstamming

Afstamming is de relatie tussen ouders en kinderen die door geboorte is ontstaan. De vrouw uit wie een kind geboren wordt, is automatisch de juridisch moeder van het kind. Dit volgt uit onze wet. Sinds 1 april 2014 kan de vrouwelijke partner van de moeder van het kind óók juridisch ouder worden, namelijk door het kind te erkennen of door het kind te adopteren. Zij wordt dan “duomoeder”.

Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind op het moment dat het kind geboren wordt, is (ook) automatisch de juridische vader van het kind. Als de man echter géén relatie met de moeder heeft, dan wel “slechts” samenwoont met de moeder, dan verwerft hij die status van (juridisch) vader niet automatisch. In die gevallen moet de man het kind erkennen.

Erkenning: wat zijn gevolgen?

Door erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind. Dit wordt ‘familierechtelijke betrekking’ genoemd. De vader wordt bovendien onderhoudsplichtig voor het kind totdat het kind 21 jaar oud is, het kind en de vader worden elkaars erfgenamen en de vader kan het gezag over het kind krijgen. Dat laatste gebeurt echter niet automatisch. Tot slot heeft de vader na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie.

Kan de vader het kind altijd erkennen?

We horen regelmatig dat mensen niet weten óf, en op grond waarvan, een man een kind kan erkennen. Stel dat u niet met de moeder van het kind bent getrouwd of u bent met een andere vrouw dan de moeder van het kind getrouwd. Zijn er op grond van ons afstammingsrecht dan mogelijkheden om juridisch vader van het kind te worden?

Ja, de wet biedt die mogelijkheden. Om in bovenstaande situatie uw kind te erkennen, heeft u wel de toestemming van de moeder nodig. Als het kind ouder is dan twaalf jaar op het moment dat u wilt erkennen, dan heeft u bovendien óók de toestemming van het kind zelf nodig. Als de moeder of het kind geen toestemming geeft, kunt u de rechtbank verzoeken vervangende toestemming te verlenen voor de erkenning. Er zal door de rechtbank worden gekeken naar de belangen van alle betrokkenen.

Kan de vader het vaderschap ook ontkennen?

Het komt voor dat een man met een vrouw getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft op het moment dat een kind geboren wordt dat biologisch gezien niet zijn kind is. De man is dan automatisch (“van rechtswege”) juridisch vader van het kind. In dat geval zou de man het vaderschap kunnen ontkennen, maar ook de vrouw en het kind hebben die mogelijkheid. De enige grond voor ontkenning is het feit dat de man niet de biologische vader van het kind is en de ontkenning moet door de rechtbank worden toegewezen, althans gegrond worden verklaard.

Als de rechtbank de ontkenning van het vaderschap gegrond verklaard heeft, heeft dit tot gevolg dat de echtgenoot van de vrouw, met terugwerkende kracht, nooit de juridische vader van het kind is geweest. De biologische vader kan vanaf dat moment het kind (alsnog) erkennen.

Vaststelling vaderschap, hoe werkt dat?

Tot slot komt het binnen het afstammingsrecht regelmatig voor dat een moeder en/of een kind wel weten wie de vader is, maar de vader het kind niet wil erkennen of dit niet meer kan, omdat hij overleden is. Het kan ook zijn dat de moeder in het verleden geen toestemming heeft verleend aan de man om het kind te erkennen en dit kind later (als hij al volwassen is) alsnog wenst dat de familierechtelijke betrekking met de vader komt vast te staan, althans wordt vastgelegd.

Voor die gevallen biedt de wet de mogelijkheid van gerechtelijke vaststelling. Die vaststelling kan enkel door de moeder of het kind worden gevraagd. Voor de (biologische) vader bestaat (zoals hiervoor besproken is) de mogelijkheid om, in geval de moeder geen toestemming verleent, vervangende toestemming voor erkenning aan de rechtbank te vragen.

Als het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld, wordt de verwekker van het kind de juridische vader. Daardoor ontstaat er voor hem een onderhoudsplicht ten opzichte van het kind en wordt het kind erfgenaam van de man. Ook kan het kind de achternaam van de man krijgen en, in geval het kind dit nog niet had, de Nederlandse nationaliteit als de man Nederlander is.

Meer weten over juridisch ouderschap/juridisch ouder zijn?

Bel ons dan en maak een vrijblijvende afspraak. Bij Snijders Familierecht kunt u met al uw vragen over het juridisch ouderschap/juridisch ouder zijn terecht!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties