073 720 02 00

Wat is planschade en hoe kan ik schade claimen of indienen?

Bijgewerkt op Geen categorie

Wat is planschade?

Als ruimtelijke plannen in uw directe omgeving veranderen, kunt u schade lijden. We noemen dat ‘planschade’. Hoe kunt u die planschade claimen? Wat is de procedure? Mr. Annemarie Posset legt het u allemaal uit in onderstaand artikel.

Planschade bestemmingsplan

U kunt op twee manier planschade lijden:

  • Directe planschade: het planologisch regime dat geldt voor uw eigendom verandert. Hierdoor lijdt u planschade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u minder mag bouwen dan voorheen of als de gebruiksmogelijkheden worden beperkt.
  • Indirecte planschade: het planologisch regime in uw directe omgeving wijzigt waardoor u schade lijdt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw uitzicht verslechtert of als uw buren in afwijking van het bestemmingsplan bouwen.

Planschade wordt meestal veroorzaakt door veranderingen in een bestemmingsplan. Maar planschade kan ook ontstaan door een omgevingsvergunning die op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt verleend en waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Planschade claimen

Eerder hebben we gezien op welke manier u planschade kunt lijden. Deze schade hoeft niet voor uw eigen rekening te komen, u kunt uw schade claimen. Planschade claimen doet u bij de gemeente. De procedure hiervoor is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Vanzelfsprekend is het claimen van planschade aan enkele voorwaarden gebonden.

Eerste voorwaarde: u moet planschade aanvragen. U moet dus zelf het initiatief nemen. Ook moet de aanvraag gemotiveerd zijn, de hoogte van de planschade bevatten en een onderbouwing van de hoogte van de claim bevatten. Tot slot moet u het verzoek om planschade binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, indienen.

Verder is goed om te weten dat u vooraf een bedrag moet betalen voor het in behandeling nemen van de planschade claim. Dit wordt het zogenaamde ‘drempelbedrag’ genoemd. In de Wro is vastgelegd dat dit 300 euro bedraagt. De gemeenteraad kan met ten hoogte 2/3 deel verhogen of verlagen. Als geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist op uw planschade claim, dan krijgt u dit bedrag terug.

In de wet is geregeld dat planschade niet volledig wordt vergoed, het gaat om een tegemoetkoming in de schade. De wet bepaalt dat een schade van minimaal 2% van de waarde van uw onroerend goed voor uw eigen rekening dient te komen. Dit wordt ‘normaal maatschappelijk risico’ genoemd.  In de nieuwe Omgevingswet wordt dit percentage overigens verhoogd naar 5%. Ook mag de planschade niet op een andere manier al zijn verzekerd.

Wanneer recht op planschade?

De gemeente laat de mogelijke planschade berekenen door een gespecialiseerd bureau. Mocht uit deze berekening – meestal planschade advies genoemd – naar voren komen dat u planschade lijdt, dan gaat de gemeente toetsen of de planschade te voorkomen of beperken was. Was bijvoorbeeld op het moment dat u uw woning kocht al te voorzien dat op het grasveld tegenover uw woning een appartementencomplex zou komen? Dan was de schade te voorzien en komt de planschade niet voor vergoeding in aanmerking. Vaak duren ruimtelijke ontwikkelingen (tientallen) jaren. De voorzienbaarheid wordt snel aangenomen.

Planschade advies nodig? Wij hebben ruime ervaring

Er wordt dus nogal iets van u verwacht. U moet actief de ontwikkelingen in uw gemeenten volgen en als u vindt dat uw rechten worden beperkt daar tegen in het geweer komen. Heeft u planschade advies nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring en helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties