073 720 02 00

Werknemer wordt ziek op vakantie, hoe zit het met ziekmelden tijdens vakantie?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Wat mag je als werkgever verwachten van een werknemer die ziek wordt tijdens of op vakantie? Moet werknemer zich ziek melden tijdens de vakantie? Hoe zit het met de opgenomen vakantiedagen? En wat als de werknemer te laat terugkeert van vakantie?

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie worden zijn vakantiedagen in beginsel omgezet in ziektedagen. Dat betekent dat de dagen die hij daadwerkelijk ziek is, niet van zijn verlofsaldo mogen worden afgetrokken. Werknemer dient zich wel tijdig ziek te melden tijdens de vakantie, dus vanaf het vakantieadres. Ook moet de werkgever in de gelegenheid worden gesteld de ziekte te (laten) controleren, denk hierbij aan een doktersverklaring van de arts in het buitenland.

Een ziekteverzuimprotocol

Als werkgever doe je er goed aan een ziekteverzuimprotocol in te voeren in jouw organisatie. Zo is er duidelijkheid voor zowel werknemers als werkgever en kunnen veel problemen omtrent ziekmelden in de vakantie worden voorkomen. Het is in elk geval belangrijk om de volgende regels op te nemen:

  • Ziekmelding (ook vanuit het buitenland) melden binnen 24 uur na aanvang ziekte bij werkgever;
  • Werknemer dient hierbij een adres/telefoonnummer waarop hij bereikbaar is door te geven;
  • Werknemer moet zich op de vakantiebestemming onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren. (Denk hierbij aan een doktersverklaring, diagnose, adviezen, verwachte ziekteduur);
  • Wanneer werknemer aan het einde van de vakantie niet kan terugreizen op medische gronden, dan dient hieromtrent (ook) een verklaring van een arts te worden overhandigd aan werkgever;
  • Werknemer neemt zo snel mogelijk contact op met werkgever als hij weer in staat is om naar Nederland te reizen, zodat hij kan worden opgeroepen voor een consult bij de bedrijfsarts. Dit zodat de bedrijfsarts o.a. de gezondheidstoestand kan beoordelen alsmede of hij kan re-integreren.

Kan het niet houden aan verplichtingen leiden tot ontslag?

Wanneer een werknemer niet tijdig terugkeert van vakantie, hij niet voldoet aan het ziekteverzuimprotocol, de ziekmelding (vanuit het buitenland) dubieus is, kan dit tot ontslag op staande voet leiden. Zo ook bij een eerdere zaak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

In deze zaak speelde het volgende: De werknemer had vier weken verlof aangevraagd maar werkgever had slechts twee weken goedgekeurd. Op de dag dat werknemer weer aan het werk moest, verscheen hij niet en ook thuis bleek hij niet aanwezig. Werkgever heeft werknemer toen verzocht om direct huiswaarts te keren. Een dag later liet werknemer weten dat hij ziek was ‘door het eten’ en hij twintig dagen niet mocht reizen. Werkgever vroeg om een doktersverklaring welke naar herhaald verzoek werd verstrekt. Werknemer stuurt ook een ticket van zijn eigenlijke terugvlucht aan werkgever. De werkgever schakelt de bedrijfsarts in en die constateert dat de verwachte duur van klachten en beperkingen in geen enkele verhouding staat tot de gestelde diagnose. Werkgever constateert dat het vliegticket is vervalst. Het vluchtnummer klopt niet, de reisdag klopt niet, de vluchttijden waren onjuist en er was geen verband te leggen met wel bestaande vluchtnummers / tijden / vliegmaatschappijen. Werkgever neemt hierover contact op met werknemer, maar reactie blijft uit. Werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij ongeoorloofd afwezig was door langer op vakantie te blijven dan toegestaan, hij zijn re-integratieverplichtingen heeft geschonden en omdat hij een onaannemelijke doktersverklaring alsmede onjuiste vluchtgegevens heeft verstrekt.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof oordelen dat het ontslag in stand blijft om voornoemde redeneren. Het feit dat werknemer steeds wisselende verklaringen aflegt omtrent het vervalste vliegticket, maakt werknemer erg ongeloofwaardig en ook dat weegt mee.

De werknemer gaat echter in cassatie en voert daarbij aan dat werkgever bij het beoordelen van zijn verlofaanvraag een fout heeft gemaakt. Werkgever had volgens werknemer zijn verlofaanvraag van vier weken niet mogen weigeren. De Hoge Raad oordeelt dat dit feit inderdaad had moeten worden meegewogen in de beoordeling of het ontslag op staande voet gegrond was. Als werkgever dit verlof niet had mogen weigeren, zou de instructie om na twee weken (i.p.v. na vier weken) weer te werken, mogelijk een onredelijke opdracht zijn van werkgever, waardoor het gedrag van werknemer (het ongeoorloofd afwezig zijn) mogelijk minder verwijtbaar is. De zaak wordt terugverwezen naar een ander gerechtshof voor een herbeoordeling van de gehele zaak. Het uiteindelijke oordeel is nog niet gewezen, althans niet gepubliceerd.

Conclusie

Voor werkgevers is het belangrijk om te onthouden dat bij ziekteverzuim tijdens vakantie geen verlofdagen kunnen worden ingehouden over de dagen dat werknemer ziek is. Om te kunnen controleren of de werknemer daadwerkelijk ziek was, is een goed ziekteverzuimprotocol belangrijk. Hierin staan allerlei verplichtingen voor werknemer op basis waarvan je als werkgever kunt (laten) beoordelen of de werknemer daadwerkelijk ziek is/was en de ziekmelding vanuit het buitenland terecht was.

Is de werknemer niet ziek, dan kan het ziekmelden tijdens de vakantie worden geweigerd en geldt de regel ‘geen arbeid = geen loon’. In het uiterste geval kan ook een ontslag (op staande voet) worden overwogen. Of een ontslag rechtsgeldig kan plaatsvinden, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval en hierbij weegt ook jouw eigen handelen als werkgever mee.

Voor meer informatie over ziekmelden in de vakantie of voor een beoordeling of een loonstop of ontslag mogelijk is, neem contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties