073 720 02 00

Wet incassokosten

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Per 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. In het normaal spraakgebruik staat deze wet ook wel bekend als de WIK (Wet Incassokosten). Deze wet bepaalt de hoogte van de incassokosten en de regelgeving omtrent het in rekening brengen hiervan. De Wet incassokosten bestaat nu ruim tien jaar. Wat deze wetgeving precies inhoudt en hoe deze van toepassing is op ondernemers of particulieren, wordt dikwijls ervaren als lastige materie. Wij zien in de praktijk dat er veel onduidelijkheden zijn over de toepassing van de WIK, de vereisten van een (juridisch) correcte aanmaning en de hoogte van de incassokosten. In deze blog vertel ik je graag meer over de Wet Incassokosten.

Algemene voorwaarden

Het is van belang dat de specifieke betalingsvoorwaarden welke jij hanteert als bedrijf of particulier volstrekt helder zijn voor eenieder die producten of diensten van jou afneemt. Het is derhalve raadzaam om deze betalingsvoorwaarden expliciet op te nemen in jouw algemene voorwaarden. Op deze wijze minimaliseer je de kans dat er achteraf een geschil ontstaat over de door jou gehanteerde betalingsvoorwaarden. Nu komt het helaas regelmatig voor dat klanten niet binnen de gestelde betalingstermijn de factuur voldoen en zelfs niet na een betalingsherinnering. Uiteindelijk is de maat vol en besluit je om een incassobureau in te schakelen om de vordering te verhalen. Maar welke handelingen dien je in dat geval tenminste genomen te hebben voordat je rechtsgeldig aanspraak kunt maken op de wettelijke incassokosten?

Zakelijke of particuliere relaties

Voor de vraag of – en op welke wijze – je een WIK aanmaning dient te versturen zijn verschillende aspecten van belang. Zo is bijvoorbeeld de hoedanigheid van de debiteur van groot belang. Handelt de debiteur als particulier of juist uit naam van een bedrijf of beroep? Het komt vaak voor dat bedrijven één aanmaningsbrief hanteren voor zowel zakelijke als particuliere relaties. Op beide categorieën zijn echter verschillende wettelijke regels van toepassing. Particulieren hebben op grond van de wet bescherming tijdens het zaken doen met bedrijven en derhalve ook bij de berekening van incassokosten. Feitelijk is de WIK een staffel welke aangeeft hoeveel procent van de vordering aan incassokosten berekend mag worden als de incassoprocedure niets heeft opgeleverd. Voor zakelijke relaties zijn deze wettelijke bepalingen niet altijd van toepassing.

Staffel incassokosten:

De incassokosten waar ik in dit blog over schrijf betreffen de buitengerechtelijke incassokosten. Het gaat om de kosten die zijn gemaakt om de vordering te innen bij de debiteur, exclusief gerechtelijke kosten. Indien je veel zakelijke relaties hebt is het raadzaam om het in rekening brengen van de incassokosten vast te leggen in jouw algemene voorwaarden. Wanneer je incassokosten in rekening gaat brengen moet je kunnen aantonen dat jouw debiteur de algemene voorwaarden heeft ontvangen. Dit kun je doen door in jouw offerte naar jouw voorwaarden te verwijzen, of deze direct meesturen met de offerte. Mocht je in jouw algemene voorwaarden het berekenen van incassokosten niet hebben meegenomen, dan is de WIK van rechtswege van toepassing.

Wanneer incassokosten berekenen?

Het is lastig om te bepalen wat nu het juiste moment is om de incassokosten in rekening te brengen. Bovendien heb je een relatie met jouw klant en het is wenselijk om verder samen te werken zodra je de betaling hebt ontvangen. Het te snel in rekening brengen van incassokosten kan de relatie met jouw klant beschadigen. Het is verstandig om het facturatie- en debiteurenbeheer proces wat je binnen jouw onderneming hebt geïmplementeerd te doorlopen. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is eerst twee betalingsherinneringen versturen. Vervolgens telefonisch herinneren en tot slot een definitieve aanmaning versturen. Indien betaling na deze stappen vooralsnog uitblijft is het een logisch moment om de incassokosten in rekening te brengen. Het is raadzaam om dit in de definitieve aanmaning, ook wel ingebrekestelling genoemd, expliciet aan te geven. Het is natuurlijk mogelijk om het in rekening brengen van de incassokosten uit te besteden aan een incassobureau. Zij kunnen ook door middel van minnelijke incasso zorg dragen dat jouw klant betaalt en dat de relatie met jouw klant zoveel mogelijk intact blijft.

Neem contact met ons op

Heb je hulp nodig bij het opstellen van algemene voorwaarden of het instellen van een vordering jegens een debiteur? Of wens je een openstaande vordering op jouw debiteur te verhalen? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met je mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties