073 720 02 00

Kort geding

Juist het kort geding is een procedure waarin al onze litigation vaardigheden samenkomen. Het gaat bij het succesvol voeren van een kort geding procedure om een aantal essentiële zaken. Deze worden vaak onderschat door ‘gewone’ advocaten. De ervaring in het voeren van kort gedingen maakt dat we hierin gemiddeld veel succesvoller zijn dan anderen.

Zo is het ten eerste zaak dat de rechter in één oogopslag begrijpt dat het juridisch niet anders kan zijn dan dat wij het stellen. Voorts is het zaak dat de feiten zo logisch, helder en niet voor meerderlei vatbare interpretatie worden aangevoerd én bewezen door middel van producties, dat ook daar niets aan kan worden afgedaan. Bij een kort geding procedure heb je immers maar één kans en het moet dus direct raak zijn. Bovendien moet de ‘belangenafwegingsweegschaal’, die nu eenmaal altijd belangrijk is bij een kort geding doorslaan naar onze zijde. Want je kan wel juridisch gelijk hebben in een kort geding procedure, de voorzieningenrechter zal altijd beslissen mede op basis van de redelijke belangen over en weer op de korte termijn. Een kort geding is immers slechts een voorlopige voorziening. Een tijdelijke maatregel omdat een bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

Lees ook:

Kort geding procedure

De kort geding procedure is er een van ‘de korte klap’. Het aanvragen van het kort geding gaat als volgt. We stellen een concept kort geding dagvaarding op. Deze gaat naar de griffie van de rechtbank als ‘aanvraag kort geding’ met het verzoek een datum te bepalen voor de mondelinge behandeling van het kort geding. Vaak worden voorafgaand hieraan zogenaamde verhinderdata opgevraagd bij de cliënt en tegenpartij. Als die verhinderdata redelijk zijn en dus niet zo extreem veel dat een mondelinge behandeling op korte termijn niet mogelijk is, wordt daar rekening mee gehouden door de rechtbank. Vervolgens (dat gaat vaak binnen 24 uur) geeft de rechtbank de datum door. Deze wordt door ons dan ingevuld op de definitieve dagvaarding. Vervolgens brengen we de kort geding dagvaarding uit. Meestal is het kort geding binnen enkele weken.

Maar ook een nog spoediger kort geding behoort tot de mogelijkheden. In zaken waarbij er dezelfde dag of dezelfde week nog een beslissing van de rechter moet komen, kan dat ook. We hebben dat uiteraard heel vaak gedaan. Maak voor de mogelijkheden gerust een spoedafspraak met een van onze specialisten in kort geding. Neem direct contact met ons op.

Kort geding kosten, duur en hoger beroep kort geding

De kosten voor een kort geding verschillen van zaak tot zaak. Een eenvoudige vordering tot nakoming/incasso van bijvoorbeeld huur/huurpenningen of salaris is minder bewerkelijk dan een meer complexere kwestie met meer relevante feiten. Vanwege onze ervaring kunnen we zeker een reële inschatting maken van de kosten. Ook een fixed fee afspraak is bespreekbaar en komt regelmatig voor. Vraag ons direct per mail of telefoon naar een kostenindicatie en u weet waar u aan toe bent. De duur of doorlooptijd van een kort geding varieert van enkele dagen tot vier tot acht weken, afhankelijk van de spoedeisendheid en aard en complexiteit van het conflict.

Een hoger beroep van een kort geding is mogelijk. Dat duurt soms erg lang, maar in bepaalde gevallen kan een zogenaamd spoed appèl worden ingesteld zodat ook het hoger beroep van het kort geding snel is ingesteld en afgewerkt. Wij zijn de top specialisten in kort geding. Procestijgers. In zakelijke geschillen is er geen betere of meer gespecialiseerde advocaat in kort geding te vinden, daar staan wij voor. De beste advocaat in kort geding: Snijders Litigation.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties