073 720 02 00

Wat is een dagvaarding?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Wij geven je graag antwoord op de vraag ‘Wat is een dagvaarding?’. Een dagvaarding is een officiële oproeping waarin een persoon of bedrijf wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.

In de dagvaarding staat onder andere de vordering die de eisende partij op zijn wederpartij heeft of in ieder geval denkt te hebben. Een dagvaarding wordt meestal door een jurist of advocaat opgesteld omdat iedere dagvaarding aan bepaalde wettelijke verplichtingen moet voldoen om geldig te zijn als oproeping. Als deze verplichtingen ontbreken of verkeerd zijn, dan kan de rechter de vordering van de eisende partij niet inhoudelijk behandelen. De tegenpartij, die verweerder wordt genoemd, krijgt na een oproeping de mogelijkheid om op de vordering uit de dagvaarding (schriftelijk) te reageren.

In de volksmond wordt een dagvaarding ook wel eens – verkeerd – een dagvaardiging genoemd. In hoger beroep heet de dagvaarding een appèldagvaarding. De gronden van het hoger beroep hoeven niet in de appèldagvaarding te worden opgenomen. Deze gronden kunnen later in een memorie van grieven worden opgenomen. In de appèldagvaarding staat dus enkel dát er hoger beroep wordt ingesteld.

Wat is de inhoud van de dagvaarding?

De dagvaarding heeft meerdere functies. Die zien zowel op het (exact) omschrijven van de vordering, het geven van termijnen voor het voeren van verweer en het geven van informatie aan de rechter voor het uitspreken van een vonnis.

Een eisende partij (dit kunnen ook meerdere eisende partijen zijn) moet in de dagvaarding zijn vordering op zijn tegenpartij (dit kunnen ook meerdere tegenpartijen zijn) omschrijven. De eiser noemt in de dagvaarding de omstandigheden die hebben geleid tot zijn vordering op de wederpartij. De eiser doet als het ware zijn kant van het verhaal. De gedaagde kan in de conclusie van antwoord op zijn beurt zijn kant van het verhaal vertellen en in de dagvaarding wordt hem daarvoor een vaste termijn gegeven.

In het slot van de dagvaarding – het petitum – staat de vordering van de eiser en wat hij precies van de rechter verlangt om het vonnis te bepalen. Een rechter kan in zijn vonnis een veroordeling uitspreken maar dan dient de rechter wel te weten wát die veroordeling exact moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld een veroordeling van de wederpartij tot betaling van een geldsom zijn, zoals betaling van een onbetaald gelaten factuur of betaling van een schadevergoeding. Ook een vordering tot veroordeling van de tegenpartij om iets te doen of juist niet te doen is mogelijk. Denk daarbij aan een vordering tot het leveren van goederen (iets doen) of een vordering tot het stoppen met het overtreden van een contractsbepaling, zoals een non-concurrentiebeding (iets niet doen). Aan deze laatste vorderingen (iets doen of juist niet doen) wordt vaak een dwangsom verbonden. In een appèldagvaarding in hoger beroep geeft de eiser ook zijn gronden voor het hoger beroep aan.

Dagvaardingsprocedure

Een dagvaardingsprocedure is een van de meest voorkomende procedures in het civiele recht. Als u een inhoudelijk conflict heeft met uw tegenpartij, is een dagvaardingsprocedure vaak het gevolg. Het werkt als volgt: u stuurt een dagvaarding naar de tegenpartij. In dit stuk staat waarom u bijvoorbeeld geld tegoed heeft van uw contractpartij. Of juist nog goederen geleverd wil hebben. Of een andere eis, zoals dat u schadevergoeding eist. U vraagt de rechter in de dagvaarding om uw eis toe te wijzen.

Wij staan u graag bij in een dagvaardingsprocedure. Procederen is immers een ervaringsvak. U vraagt toch ook niet een beginnend of algemeen chirurg om die ene specifieke, voor u zo belangrijke operatie uit te voeren? Nee, u zoekt de beste, een ervaren chirurg. Want het is niet niks wat er gebeurt. U moet eigenlijk winnen toch? Of is verliezen een goede optie? In dat geval moet u niet bij ons zijn. Wij willen winnen. De zaak voor u oplossen. Zo snel en tijd- en kostenefficiënt mogelijk.

Lees ook:

Conclusie van antwoord

De tegenpartij krijgt in de dagvaardingsprocedure, meestal na vier tot zes weken, de kans om schriftelijk verweer te voeren. Dit processtuk heet ‘conclusie van antwoord’. Hierin staan alle tegenargumenten, zowel feitelijke als juridische argumenten en omstandigheden. Soms is langer uitstel mogelijk.

Dagvaardingstermijn

Een dagvaardingstermijn is een termijn binnen welke uw advocaat de dagvaarding (tijdig) moet uitbrengen. Zoals zo vaak in juridische procedures, is het noodzaak om binnen termijnen die de rechtbank of het recht stellen te blijven. Immers: houdt u zich niet aan een dagvaardingstermijn, dan vervalt vaak een recht dat u heeft. Bijvoorbeeld het recht op hoger beroep. Of het recht dat u had om beslag te leggen. U moet dus binnen de dagvaardingstermijn handelen. Wij zien er als processpecialisten/ procesadvocaten op toe dat de termijnen worden nageleefd.

Wat doet een deurwaarder met een dagvaarding?

Een deurwaarder is iemand die bevoegd is om de dagvaarding af te geven aan de tegenpartij. Dat alleen een deurwaarder bevoegd is om dit te doen, is niet vreemd omdat een dagvaarding een officieel document is waarop wettelijke voorschriften van toepassing zijn die ook strikt moeten worden gevolgd. Een deurwaarder kan voor een rechtsgeldige oproeping de dagvaarding overhandigen aan de juiste persoon, zoals een pakketbezorger dat doet, of hij kan deze in de brievenbus achterlaten.

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding heb ontvangen?

Als u een dagvaarding hebt ontvangen, kunt u het best zo spoedig mogelijk contact opnemen met ons kantoor. Vanaf ontvangst van de dagvaarding begint de termijn voor het voeren van verweer te lopen. Wij kunnen met u het tijdschema bespreken en wat er vanaf dat moment staat te gebeuren. Bovendien kan een advocaat uitleggen wat er precies van u wordt gevorderd. Als dat eenmaal duidelijk is, kan een op maat geschreven verweer worden opgesteld.

Wat moet ik doen als ik iemand wil dagvaarden?

Als u iets te vorderen hebt van iemand of een procedure wilt starten, kunt u contact met ons opnemen zodat wij uw vordering, in de vorm van een dagvaarding, kunnen opstellen. Wij schakelen vervolgens de deurwaarder in om deze uit te brengen (te overhandigen aan de wederpartij) en zorgen dat de dagvaarding bij de juiste rechter belandt.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties