073 720 02 00

Wat is een kort geding?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Wat is een kort geding? De naam zegt het eigenlijk zelf al. De betekenis van kort geding is een (ver)korte procedure. Als u een probleem heeft en er daarvoor een rechtszaak moet worden gevoerd, moet u in principe een gewone civiele procedure starten. Soms is daarvoor echter te weinig tijd. Een gewone civiele procedure duurt immers enkele maanden en soms zelfs enkele jaren. Het kan echter voorkomen dat u niet de tijd heeft om dit af te wachten. In zo’n geval kunt u een kort geding starten. U heeft dan sneller een uitspraak dan in een gewone civiele procedure. Een kort geding is dus eigenlijk een spoedprocedure.

Wanneer kan ik een kort geding beginnen?

De belangrijkste voorwaarde om een kort geding te kunnen beginnen, is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Volgens de wet is daarvan sprake als u niet de tijd heeft om een gewone procedure te voeren. Een voorbeeld: u heeft samen met iemand anders een bedrijf, maar de laatste tijd loopt het niet meer zo lekker en hebben jullie besloten dat u de aandelen van de ander koopt, waardoor het bedrijf alleen van u wordt. Ondanks dat de afspraken definitief zijn gemaakt, weigert de ander ineens de aandelen te verkopen. Als u dan een normale procedure voert, heeft u pas over enige tijd een uitspraak. Al die tijd is de ander nog in het bedrijf, terwijl jullie niet meer door een deur kunnen. Voor het bedrijf kan dit erg grote gevolgen hebben. In zo’n situatie heeft u een spoedeisend belang en kunt u een kort geding beginnen om de ander te dwingen zijn aandelen alsnog te verkopen (als u gelijk krijgt, natuurlijk).

Naast dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang, zegt de wet dat de zaak zich ook moet lenen voor een kort geding. Omdat een kort geding een stuk korter en sneller is dan een normale procedure zijn bepaalde handelingen niet mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in kort geding getuigen te horen of om een deskundige te benoemen. Als u dat eigenlijk wel wil (of nodig is), leent de zaak zich niet voor een kort geding. Het is daarom erg belangrijk om goed te kijken of een kort geding wel de juiste weg voor u is.

Hoe ziet een kort geding eruit?

Een kort geding begint met het opstellen van een kort geding dagvaarding. Dat is een juridisch document waarin u aangeeft wat u precies wilt bereiken en waarom. Met het concept van de dagvaarding kunt u bij de rechtbank een datum aanvragen waarop het kort geding plaatsvindt. Vervolgens wordt de dagvaarding uitgereikt aan de tegenpartij. Dat gebeurt door een deurwaarder. Hierna vindt de zitting plaats. Daar kunt u uw standpunt verder toelichten aan de rechter. De tegenpartij is ook op die zitting aanwezig en kan uitleggen waarom zij het niet eens is met uw verhaal. Daarna zal de rechter uitspraak doen. Normaal gesproken gebeurt dit binnen 14 dagen na de zitting maar het kan ook dat er eerder uitspraak wordt gedaan.

Hoe lang duurt een kort geding?

Hoe lang een kort geding duurt, is niet precies te zeggen. Dat hangt af van de omstandigheden van uw zaak, zoals hoeveel spoed er is. Normaal gesproken zitten er enkele weken tussen het moment dat de dagvaarding wordt opgesteld en het moment dat de rechter uitspraak heeft gedaan, maar het kan voorkomen dat ook dit niet snel genoeg is en u sneller een uitspraak nodig heeft. In zo’n geval kan een kort geding ook binnen enkele dagen plaatsvinden en in sommige gevallen kan dit zelfs binnen één dag. Het zou zelfs in het weekend kunnen plaatsvinden.

Hoger beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter of de rechtbank kunt u meestal in hoger beroep gaan om dit oordeel aan te vechten. Dat geldt ook bij een kort geding. Alleen moet u er wel rekening mee houden dat het hoger beroep aanmerkelijk langer duurt dan de procedure bij de kantonrechter of de rechtbank.

De advocaten van Snijders Litigation hebben veel ervaring met het voeren van kort geding procedures, zowel bij de kantonrechter als bij de rechtbank maar ook in hoger beroep.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties