073 720 02 00

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Bijgewerkt op Geen categorie

De Nederlandse regelgeving bestaat uit verschillende wetten en regels. Het Rijk, de provincies en gemeenten kunnen wetten en regels maken. Ook Waterschappen kunnen regels vaststellen.

De meest bekende wetten zijn waarschijnlijk wetten die gaan over ruimtelijke ordening, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet en de Omgevingswet (die waarschijnlijk per 2021 in werking treedt).

De wetgeving op provinciaal en gemeentelijk niveau is vaak minder goed bekend. Dit blog gaat daarom over de belangrijkste gemeentelijke “wet”: de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening?

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt ook wel het gemeentelijk wetboek genoemd. In de Algemene Plaatselijke Verordening, afgekort ook wel APV, staan regels die in een gemeente gelden. De regels gelden voor iedereen binnen die gemeente, dus niet alleen voor de inwoners van die gemeente maar ook voor bezoekers.

De Algemene Plaatselijke Verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Elke gemeenteraad stelt zijn eigen regels vast. Het kan dus voorkomen dat in de ene gemeente andere regels zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening dan in de andere gemeente.

Wat staat er in de Algemene Plaatselijke Verordening?

In de Algemene Plaatselijke Verordening staan ‘regels die de huishouding van de gemeente betreffen’. Dat klinkt behoorlijk ingewikkeld. Het betekent dat een gemeente alles in een Algemene Plaatselijke Verordening mag regelen dat nog niet in andere regelgeving is geregeld.

In een Algemene Plaatselijke Verordening staan in de eerste plaats regels over openbare orde en veiligheid. Er staat bijvoorbeeld in of en wanneer een vergunning nodig is voor het organiseren van een evenementen, voor het openen van een horecazaak, voor een coffeeshop, terras, demonstratie of voor het hebben van een kansspelautomaat.

Ook bevat de Algemene Plaatselijke Verordening regels over ruimtelijke ordening. Er staat bijvoorbeeld in of er een vergunning nodig is voor een standplaats (om bijvoorbeeld vis, bloemen of loempia’s te verkopen), waar en hoe lang grote voertuigen geparkeerd mogen worden en of een vergunning nodig is voor het plaatsen van voorwerpen op de weg.

In de Algemene Plaatselijke Verordening is ook terug te vinden hoe wordt omgegaan met overlast door dieren, teveel geluid of door baldadigheid.

Wanneer u zich niet houdt aan de regels die zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, kan de gemeente handhavend optreden. Dit betekent dat u een bestuurlijke boete of dwangsom opgelegd kunt krijgen, of dat de gemeente door middel van bestuursdwang optreedt. Voor meer informatie over een dwangsom, kunt u ons eerder blog over een dwangsom lezen. Klik daarvoor hier.

Ervaring

Snijders Bestuursrecht heeft ruime ervaring op dit vlak en procedeert regelmatig voor projectontwikkelaars, horecaondernemers of particulieren tegen een gemeente over zaken waarin de Algemene Plaatselijke Verordening een rol speelt. Zo hebben we met succes een horecaondernemer bijgestaan in een zaak waarbij de gemeente stelde dat de sluitingstijd was overtreden. Ook adviseerden we een horecaondernemer die problemen met de gemeente had over zijn terrasvergunning.

Wilt u meer weten of de Algemene Plaatselijke Verordening? Heeft u een geschil met de gemeente over de Algemene Plaatselijke Verordening of bent u benieuwd welke regels in uw gemeente gelden?

Neem contact op. Wij informeren u graag!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties