073 720 02 00

Beëindiging van een besloten vennootschap (B.V.) door liquidatie

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Dagelijks worden er in Nederland B.V.’s opgericht. Het tegenovergestelde (lees: beëindiging) gebeurt uiteraard ook, alhoewel daar – met uitzondering van faillissementssituaties – vaak minder ruchtbaarheid aan wordt gegeven.

Verschillende mogelijkheden voor beëindiging van een B.V.

Een B.V. beëindigen kan op verschillende manieren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van liquidatie (ontbinding en vereffening) of turboliquidatie. In dit artikel zal kort worden stilgestaan bij liquidatie van een B.V.

Liquidatie (ontbinding en vereffening) van een B.V.

Wanneer je besluit de activiteiten van een B.V. te staken en vervolgens de B.V. wenst te ontbinden, begint dat met een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van de B.V. Dit kan overigens anders zijn indien de statuten van de B.V. anders bepalen.

Voor het ontbinden van een B.V. is het van belang dat, mede in het kader van de besluitvorming, de statuten van de B.V. er goed op worden nageslagen. Kijk dus goed welke bepalingen in de statuten van toepassing zijn. Naast een bepaling over het bevoegde orgaan dat een ontbindingsbesluit mag nemen is er daarnaast vaak sprake van een minimaal aantal stemgerechtigde aandeelhouders dat aanwezig dient te zijn en van een bijzondere meerderheid van stemmen.

Als eenmaal het besluit tot ontbinding (per direct of op een toekomstige datum) is genomen met benoeming van een vereffenaar, dient dat besluit te worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast dient in een landelijk verspreid dagblad melding te worden gemaakt van de B.V. in liquidatie onder vermelding van waar en wanneer de administratie van de B.V. beschikbaar is en ter inzage ligt voor belanghebbenden.

Een veelgehoord misverstand is dat de B.V. op dat moment al is opgehouden te bestaan. Dat is niet juist. De B.V. houdt pas op te bestaan nadat de liquidatie helemaal is afgerond. Tijdens het liquidatietraject is het wettelijk verplicht om duidelijk kenbaar te maken dat de B.V. wordt geliquideerd. Op alle correspondentie dient achter de naam van de B.V. duidelijk te worden opgenomen “in liquidatie”.

In het liquidatietraject worden alle activa te gelde gemaakt, vorderingen geïncasseerd en contracten beëindigd (vereffening). Uit de opbrengst van de te gelde gemaakte activa en geïncasseerde vorderingen dienen vervolgens de schulden van de B.V. te worden voldaan. Indien er na voldoening van alle schulden nog gelden resteren (overschot), komen deze toe aan de aandeelhouders van de B.V. Let op, dit kan anders in de statuten bepaald zijn.

In verband met het voorgaande dient de vereffenaar rekening en verantwoording af te leggen inclusief een plan te hebben van verdeling van een eventueel overschot. De rekening en verantwoording dient te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en dient minimaal twee maanden ter inzage te liggen, tijdens welke periode bij de bevoegde rechtbank bezwaar kan worden gemaakt tegen de liquidatie. Pas na het verstrijken van de bezwaarperiode kan de vereffenaar, indien er geen bezwaar is gemaakt, overgaan tot verdeling en uitkering.

Nadat het liquidatietraject volledig is afgerond, houdt de B.V. op te bestaan.

Om een B.V. middels een liquidatietraject te beëindigen is het dus noodzakelijk dat er nog baten aanwezig zijn en alle schuldeisers kunnen worden voldaan. Indien tijdens de vereffening blijkt dat hieraan niet kan worden voldaan, is de vereffenaar verplicht om het faillissement van de B.V. aan te vragen tenzij alle schuldeisers akkoord zijn met het voortzetten van de vereffening zonder het aanvragen van faillissement. In de regel komt het dan tot een crediteurenakkoord.

Heropening of alsnog faillietverklaring

Indien na de ontbinding en liquidatie blijkt dat de schulden de baten toch overstijgen en niet alle schuldeisers zijn voldaan kan, op verzoek van een belanghebbende bij de bevoegde rechtbank, de vereffening worden heropend. Daarnaast kan een B.V. in liquidatie ook herleven na faillietverklaring.

Conclusie

Er komt veel kijken bij het ontbinden en vereffenen van de B.V. Ga dus niet lichtvaardig te werk en laat u tijdig adviseren.

Heeft u vragen over liquidatie, over turboliquidatie of wilt u zich laten adviseren/bijstaan bij een liquidatie of een daaruit voortvloeiend geschil, dan bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt dan contact met ons opnemen en wij staan u dan vanzelfsprekend graag te woord.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties