073 720 02 00
HR

Bent u AVG-proof?

Bijgewerkt op HR

Bent u AVG-proof?

We hebben u diverse malen geïnformeerd over de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 is ingegaan.

Dat houdt in dat uw organisatie reeds AVG-proof moet zijn. Op grond van de AVG heeft u als organisatie meer verantwoordelijkheid om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Er zal dus veel gedocumenteerd moeten worden. Bent u nog niet AVG-proof, dan is er werk aan de winkel.

Uw organisatie heeft onder meer volgende verplichtingen:

  • Nagenoeg iedere onderneming dient een verwerkingsregister bij te houden. Daarin legt u vast welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doel dat gebeurt en met wie ze worden gedeeld. In de documentatie moet ook per categorie vermeld zijn op basis van welke (wettelijke) grondslag deze gegevens worden verwerkt.
  • U dient verwerkersovereenkomsten te sluiten op het moment dat u gegevensverwerking van persoonsgegevens uitbesteed aan een verwerker zoals aan softwareleveranciers, website hosts of een salarisadministrateur. De verwerkersovereenkomst moet onder meer afspraken aangaande vertrouwelijkheid, beveiligingsmaatregelen, datalekken, (eventuele) sub-bewerkers, audits en de rechten van betrokkenen bevatten.
  • U dient na te denken of u een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) dient aan te stellen. Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ook wel privacy officer genoemd. Overheidsinstanties en zorgorganisaties en bedrijven die op grote schaal persoonsgegevens verwerken moeten in ieder geval een FG aanstellen.
  • Beveiliging: u dient na te gaan of u de persoonsgegevens die u in uw bezit heeft voldoende heeft beveiligd.
  • De AVG verplicht namelijk om aan betrokkene aan te geven hoe u met persoonsgegevens omgaat. U dient betrokkene te informeren over de gegevens die worden verwerkt, voor welk doeleinde dit gebeurt, de rechtsgrond voor de verwerking, wie de gegevens zullen ontvangen en welke bewaartermijn er wordt gehanteerd. Dat kan middels een op maat gesneden privacyverklaring. Deze betrokkene betreffen ook uw werknemers. Het ligt voor de hand om de privacyverklaring voor uw werknemers op te nemen in een personeelshandboek of in een gedragscode.
  • U dient na te gaan of u Data Protection Impact Assessment moet opstellen. Een DPIA is alleen verplicht als een gegevensverwerking een hoog privacyrisico oplevert voor de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt). Dat is in ieder geval zo als een organisatie 1) systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profilering 2) op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt en 3) op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied (bijvoorbeeld met cameratoezicht).
  • U dient een datalekprotocol op te stellen en een datalekregister bij te houden. De meldplicht datalekken blijft onder de AVG bestaan. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de AP zodra zij een ernstig datalek hebben en in bijzondere gevallen het datalek ook moeten melden aan de betrokkenen. De AVG stelt echter strengere eisen aan registraties van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. Alle datalekken moeten worden vastgelegd.

Overtredingen van de AVG kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Los van het feit of de Autoriteit Persoonsgegevens een boete oplegt, kunt u ook aansprakelijk gesteld worden door de betrokkene voor het niet voldoen aan de verplichting voortvloeiende uit de AVG.

Zorg dan ook dat alles zo snel mogelijk en correct geregeld is, zodat de kans op schade minimaal is!!

Wij kunnen u helpen uw organisatie AVG-proof te maken. Neem daarvoor contact op met Hilde van Hilst-Meuwese.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties