073 720 02 00
Nieuws

Blog Snijders Arbeidsrecht

Door Bijgewerkt op Nieuws

Eenzijdig wijzigingsbeding, zo werkt het

Met de Corona-crisis krijgen wij vaak de vraag: kunnen we arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen of niet? Het juridisch kader voor eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden is niet heel ingewikkeld. Het toepassen daarvan in de praktijk (helaas) wel. In dit blog het juridisch kader voor het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden en een aantal voorbeelden uit de rechtspraak waarin de wijziging wel of niet geldig werd bevonden. Wanneer sprake is van een arbeidsvoorwaarde, staat in deze blog. 

Eenzijdig wijzigen?

Over het algemeen kan een werkgever arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen op grond van een van deze grondslagen:

 1. Eenzijdig wijzigingsbeding (artikel 7:613 BW);
 2. Eenzijdige wijziging (functie) op grond van goed werknemerschap (artikel 7:611 BW);
 3. Eenzijdig wijzigen arbeidsovereenkomst op grond van de redelijkheid en billijkheid (6:248 lid 2 BW).

Laat ik voorop stellen dat wijzigen van een arbeidsvoorwaarde in principe alleen met instemming van de werknemer kan. In sommige gevallen kan het dus ook zonder instemming. Dat werk ik hieronder uit.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Artikel 7:613 BW bevat de mogelijkheid om met de werknemer een eenzijdig wijzigingsbeding overeen te komen. Om met dit beding een arbeidsvoorwaarde eenzijdig te kunnen wijzigen, moet aan de volgende vereisten voldaan zijn:

 1. Schriftelijk beding in de arbeidsovereenkomst; en
 2. De werkgever heeft bij de wijziging een zwaarwichtig belang waarvoor het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

In feite komt deze toets neer op het belang van de werkgever bij de wijziging van de arbeidsvoorwaarde en het belang van de werknemer bij het in stand houden van deze voorwaarde (beide belangen moeten worden meegenomen bij de beoordeling). Alle omstandigheden spelen een rol waarbij geen rangorde bestaat.

Eenzijdige wijziging op grond van goed werknemerschap

 Als geen eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen, val je bij een wijziging van de arbeidsvoorwaarde terug op het goed werknemerschap. Daarvoor moet aan de volgende drie vereisten (de zogeheten: ‘driedubbele redelijkheidstoets’) zijn voldaan:

 1. De werkgever heeft een redelijk belang bij de wijziging;
 2. De door de werkgever voorgestelde wijziging is redelijk;
 3. De werknemer moet de wijziging in alle redelijkheid accepteren.

Ook deze vereisten komen in feite neer op een belangenafweging.

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst op grond van de redelijkheid en billijkheid

Als geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen is en eenzijdig wijzigen niet mogelijk is op grond van goed werknemerschap, dan kan de werkgever terugvallen op de redelijkheid en billijkheid. Dit is een heel zware toets en wordt in praktijk zelden geaccepteerd door rechters.

Extra tips

In zijn algemeenheid geldt: hoe primairder de arbeidsvoorwaarde(n), hoe minder snel eenzijdig gewijzigd mag worden. Een andere stelregel is: als de ondernemingsraad instemt met de wijziging, dan heeft de werkgever een streepje voor. Let wel: het blijft een afweging per individu. Dat de ondernemingsraad heeft ingestemd, maakt het voorstel vanuit werkgever sneller redelijker. Ook het hanteren van een overgangsregeling maakt de kans groter dat de eenzijdige wijziging stand houdt. Hoe die eruit moet zien, verschilt ook per geval.

Voorbeelden in de praktijk

 Dan nu de voorbeelden:

Wel geldig:

 1. Het intrekken van toestemming na 25 jaar voor het verrichten van nevenwerkzaamheden van schippers voor de watertaxi;
 2. Wijzigen eindloonregeling in middelloonregeling, onder toekenning van individuele compensatie;
 3. Aanpassing mobiliteitsregeling (verlies van leaseauto), mits werknemer financiële compensatie ontvangt voor het verlies. In dit geval had de COR akkoord gegeven op de wijziging van de regeling;
 4. Wijzigen werkgebied na langlopend conflict;
 5. Wijzigen werken in ploegen vanwege strijdigheid met Arbeidstijdenwet en cao en omdat sprake is van een deugdelijke afbouwregeling, conform cao;
 6. Langdurig zieke werknemer die zich beter meldt, kan niet terugkeren in eigen functie nu deze is vervallen. Werknemer moet wijziging arbeidsplaats op detacheringsbasis accepteren;
 7. Wijzigen kilometervergoeding van € 0,29 naar € 0,19 per kilometer.

Niet geldig:

 1. Salarisverlaging van 25% als gevolg van corona-crisis;
 2. Uitbreiding van werk (aanraking van menselijke resten) na 34 jaar voor een werkneemster van een crematorium;
 3. Wijzigen standplaats van een werkneemster van een kledingwinkel, ondanks eerder incident door psychische problemen werkneemster;
 4. Eenzijdig wijzigen functie van werkneemster die bevriend is met vriendin oud eigenaar;
 5. Afschaffen van jubileumuitkering zonder instemming van COR;
 6. Wijziging leaseregeling Rabobank vanwege onvoldoende zwaarwichtig belang;
 7. Invorderen bedrijfsauto, tankpas en telefoon tijdens ziekte zonder afspraken daarover.

Uit het voorgaande volgt duidelijk dat het echt afhankelijk is van de individuele situatie of een eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde mogelijk is. Wij denken graag mee of en hoe een wijziging eruit zou moeten zien om kans van slagen te hebben.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties