073 720 02 00
Transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Bijgewerkt op Transitievergoeding

Inmiddels is bekend dat de compensatieregeling waarmee werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers in werking treedt.

Aanleiding compensatieregeling

Werknemers wiens dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever, hebben recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, zo is tijdens de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer naar voren gekomen. Deze situatie heeft geresulteerd in slapende dienstverbanden: Als een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft jegens de arbeidsongeschikte werknemer, dan staat hij voor de keuze om ofwel het dienstverband te beëindigen (hetgeen betekent dat hij de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen), ofwel het dienstverband slapend voort te zetten.
Met de compensatieregeling moeten de slapende dienstverbanden worden voorkomen. Zie voor meer informatie ons eerdere nieuwsbericht hr tip #20.

Toekomstige én oude gevallen

De datum van inwerkingtreding is naar verwachting 1 april 2020 en zal gelden voor toekomstige gevallen én voor oude gevallen.  De compensatieregeling heeft namelijk terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Maximale compensatie

Belangrijk om te weten is dat als het UWV besluit dat de betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd, de compensatie nooit meer zal zijn dan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest op het moment toen de loondoorbetalingsverplichting stopte. In de meeste gevallen is dat het moment waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is. Als aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd en dus de periode waarin de loondoorbetalingsverplichting geldt, is verlengd, wordt de periode van de verlenging niet meegenomen bij de berekening van de compensatie. Tevens zal de compensatie niet hoger zijn dan het betaalde brutoloon tijdens ziekte van de werknemer (dus exclusief werkgeverslasten).
De periode waarin het dienstverband slapend is voortgezet, wordt dus wel gebruikt bij de berekening van de transitievergoeding, maar telt voor het UWV niet mee bij de vaststelling van de compensatie. Derhalve is het raadzaam om op dit moment slapende dienstverbanden te beëindigen.

Compensatie aanvragen

De compensatie kan direct na de inwerkingtreding bij het UWV worden aangevraagd. Voor wat betreft de oude gevallen geldt dat de compensatie daarvoor binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding moeten worden aangevraagd.

Het UWV zal nog een formulier maken waarmee de compensaties kunnen worden aangevraagd. In ieder geval zullen daarbij de volgende documenten moeten worden verstrekt.

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  – De beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  – De beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is ontbonden; of
  – De beëindigingsovereenkomst waarin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na ommekomst van de periode van het opzegverbod). N.B.: om in aanmerking te komen voor een compensatie is het van essentieel belang dat de reden van beëindiging – namelijk beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid – op de juiste manier in de beëindigingsovereenkomst is geformuleerd;
  – Indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van het UWV, een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Bewijs van het door de werkgever tijdens de arbeidsongeschiktheid betaalde loon (aan de hand van loonstroken voor de gehele periode van arbeidsongeschiktheid).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen en dus:
  – Leeftijd werknemer
  – Datum in dienst
  – Datum uit dienst
  – Hoogte bruto maandsalaris (inclusief vakantiegeld, vaste eindejaarsuitkering en andere vaste en variabele looncomponenten).
 • Bewijs van betaling van de gehele (transitie)vergoeding.

Snijders Advocaten helpt graag

Graag helpen wij u bij het beëindigen van de (slapende) arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Neem daarvoor contact met ons op.
Uiteraard helpen wij u zodra dat mogelijk is ook graag met het aanvragen van de compensatie. Wij zullen u daar te zijner tijd in ieder geval over informeren.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties