073 720 02 00

De Bitcoin, echt geld of niet?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

JOR 2018/154

Op 14 februari 2018 heeft de rechtbank Amsterdam een baanbrekende uitspraak gedaan. Betrokken was Koinz Trading. De eerste bitcoin “fabriek” in Nederland. Bij iedere transactie in bitcoins kan er door een externe partij gemined worden. Hiervoor ontvangt de “winnaar” van die ronde een (kleine) vergoeding in bitcoins die automatisch op diens rekening wordt bijgeschreven. Bij Koinz Trading was de werkwijze als volgt: tegen betaling van een beheersvergoeding werden zogeheten miningcomputers van derde partijen ingezet die bitcoins produceerden. Aan het einde van iedere maand zou er uitbetaald worden in bitcoins of in euro’s. Uitbetaling bleef op een gegeven moment uit en toezeggingen tot betaling werden niet nagekomen. Nu Koinz Trading verkeerde in de positie van te hebben opgehouden te betalen is faillissement aangevraagd.

Pluraliteit van schuldeisers of niet?

De rechter die diende te oordelen of er sprake was van pluraliteit van schuldeisers stond voor een ingewikkelde vraag. Is een vordering tot uitbetaling van bitcoins aan te merken als een vordering in de zin van de Faillissementswet? Ja, zo oordeelde de rechtbank Amsterdam. De rechtbank overweegt:

“Een bitcoin bestaat, zo begrijpt de rechtbank, uit een unieke, digitaal versleutelde reeks van cijfers en letters opgeslagen op de harde schijf van de computer van de rechthebbende. Bitcoins worden “geleverd” door het verzenden van bitcoins van de ene wallet naar de andere wallet. Bitcoins zijn op zichzelf staande waardebestanden, de bij een betaling rechtstreeks door de betaler aan de begunstigde worden geleverd. Hieruit volgt dat een bitcoin een waarde vertegenwoordigt en overdraagbaar is. Naar het oordeel van de rechtbank vertoont het hiermee kenmerken van een vermogensrecht. Een vordering tot betaling in bitcoin is dus te beschouwen als een vordering die voor verificatie in aanmerking komt”.

Kortom, de rechtbank is van oordeel dat tussen partijen een verbintenis bestond die strekt tot betaling. Of dat nu betaling in euro’s of in bitcoins is maakt de beantwoording van die vraag niet anders. De civielrechtelijke verplichting tot betaling stond hiermee vast. Nu aan de betalingsverplichting niet werd voldaan is het vorderingsrecht een feit.

De aanvrager van het faillissement van Koinz Trading heeft aangetoond dat er meerdere partijen onbetaald zijn gebleven en vorderingen hadden tot uitbetalen in bitcoins. De vraag of een faillissement kan worden uitgesproken op basis van (steun)vorderingen in bitcoins moet dus met “ja” worden beantwoord.

Maatschappelijke opvattingen

Of er nu sprake is van “echt” geld, daar blijven de meningen over verdeeld. Volgens banken valt de bitcoin (of iedere andere cryptomunt) niet onder de definitie van geld. Geld is immers gedefinieerd als een wettig betaalmiddel. Vooralsnog kun je immers je brood bij de bakker nog niet afrekenen in bitcoins. Misschien is door de uitspraak van de rechtbank Amsterdam wel een weg ingeslagen die de ontwikkelingen doet versnellen.

Het houdt de gemoederen in ieder geval bezig: de bitcoin (of eigenlijk iedere cryptomunt), die enerzijds heel ongrijpbaar is en anderzijds voor steeds meer mensen realiteit. Wat de koersen ook doen, de bitcoin is er en zal, zo zijn de verwachtingen, niet meer verdwijnen.

Heeft u hierover nog vragen neem dan contact op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties