073 720 02 00
Nieuws

De noodmaatregel wegens corona, alle feiten op een rij

Bijgewerkt op Nieuws

Wij publiceerden hier al over corona in het artikel Corona, wat moet u en wat kunt u als werkgever doen? In deze bijdrage praten wij u bij over de actuele stand van zaken en de noodmaatregel. De regeling werktijdverkorting (WTV) blijkt niet afdoende te zijn voor de uitzonderlijke situatie en de ongekende werkvermindering waar Nederlandse bedrijven en organisaties als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-coronavirus nu mee worden geconfronteerd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom op 17 maart 2020 besloten om de regeling werktijdverkorting (WTV) met onmiddellijke ingang in te trekken, en geen ontheffingen meer te verlenen. Daarvoor in de plaats is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) gekomen. Doel is om banen en inkomens te beschermen. Daarnaast komen er ook nog maatregelen om  de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. In dit artikel ligt de focus op de NOW.

Wat is de stand van zaken?

Nog onduidelijkheden op inhoud. De nieuwe noodmaatregel (NOW) is nog in de maak. We weten dus nog niet precies hoe deze er uit gaat zien. Wat er al wel bekend is leest u hieronder, zodat u optimaal kunt inspelen op de huidige situatie.

Hoeveel wordt er vergoed en wat zijn de vereisten. Op grond van de nieuwe regeling (NOW) kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Voorbeelden:
100% omzetverlies; tegemoetkoming van 90% van de loonsom
50% omzetverlies; tegemoetkoming van 45% van de loonsom
25% omzetverlies; tegemoetkoming van 22,5% van de loonsom

Wanneer de aanvraag indienen. Nieuwe aanvragen worden niet in behandeling genomen dus indienen heeft nu nog geen zin. TIP: bereid de aanvraag wel nu alvast voor. Bij het indienen van de aanvraag voor de NOW zal een onderbouwing gegeven moeten worden en die kun je nu alvast opstellen.

Terugwerkende kracht. De noodmaatregel heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Reeds ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld volgens de nieuwe regeling.

Relatie tot aanvragen die al zijn gedaan. Er zijn drie situaties te onderscheiden:

  • Al een WTV verkregen: De verkregen vergunning blijft geldig. Als u verlening wenst, moet dat via de nieuwe regeling lopen.
  • WTV aanvraag ingediend en afgewezen: U kunt op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag doen. De regels zijn versoepeld dus de kans is groot dat u alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.
  • WTV aanvraag is nog in behandeling: De beoordeling en de berekening van de tegemoetkoming wordt gedaan op basis van de nieuwe noodmaatregel.

WW-rechten. De regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Loondoorbetaling. De werkgever betaalt het loon door. De werkgever ontvangt ook de tegemoetkoming. Voor de werknemer zijn er geen gevolgen.

Snelle hulp. De regering wil snel hulp bieden aan bedrijven om de bedrijfsvoering zo min mogelijk in gevaar te brengen. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van het bedrag dat volgens verwachting uitgekeerd gaat worden.

Voorschot/boete. De tegemoetkoming is dus in eerste instantie een voorschot (dat wijkt dus af van de WTV). Werkgevers kunnen daarom bij de eindbeoordeling te maken krijgen met een terugbetalingsverplichting, als achteraf de aanvraag toch niet of slechts ten dele wordt goedgekeurd. Daar staat tegenover dat de toekenning zelf weer soepeler beoordeeld wordt. Het doel van het voorschot is ook dat achteraf exact bepaald kan worden hoeveel uren er gewerkt is en voor hoeveel uren een tegemoetkoming nodig was.

Op welke contracten van toepassing. De tegemoetkoming is voor werknemers die in dienst zijn en blijven gedurende de aanvraagperiode (ook als het een tijdelijk contract is). Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Externe medewerkers (gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging) vallen niet onder de NOW. Voor hen loopt een eventuele regeling ofwel via hun eigen werkgever, ofwel zij komen in aanmerking voor de aparte maatregelen die op hen betrekking hebben (zzp-ers).

Combineren met ontslag wegens bedrijfseconomisch reden. Werkgevers mogen in de periode waarop de aanvraag ziet geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Het lijkt waarschijnlijk dat die aanvraag wel daarna kan worden gedaan. Want het kan heel reëel zijn dat de omstandigheden er naar zijn dat bedrijfseconomisch ontslag noodzakelijk is. Een goede onderbouwing is dan wel belangrijk. 

CONCLUSIE
Op dit moment is duidelijk dat de regering maatregelen wil treffen om bedrijven en werknemers te helpen. In grote lijnen zijn de vereisten en de tegemoetkomingen bekend, op details moeten we nog wachten op de regeling zelf. Aanvragen die onder de WTV zijn ingediend, zullen worden beoordeeld op grond van de nieuwe maatregel (NOW). Op dit moment heeft het geen zin meer om een nieuwe aanvraag in te dienen, wel kun je alvast voorbereidingen treffen als je het voornemen hebt om gebruik te maken van de NOW.

Wilt u meer weten over wat uw rechten en mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

 

 

Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties