073 720 02 00

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki): een nieuw standaard voor eerlijke incassopraktijken

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Het afnemen van een product of dienst vereist doorgaans een betaling. Wanneer deze betaling niet tijdig plaatsvindt of helemaal uitblijft, kan de organisatie die nog geld tegoed heeft een incassobureau inschakelen. Het is echter van groot belang dat dit incassobureau degenen met schulden niet verder in de problemen brengt. Dit betekent dat zij zich niet agressief mogen opstellen of onredelijk hoge kosten in rekening mogen brengen. Om deze reden is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) opgesteld, met als doel de kwaliteit van de incassodienstverlening te verbeteren en de schuldenproblematiek in Nederland aan te pakken. Met de Wki moet de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening worden vergroot en moeten misstanden in deze sector worden weggenomen.

Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki)

De Wki verplicht incassodienstverleners zich te registreren in een speciaal register. Deze registratie is pas mogelijk wanneer zij voldoen aan strikte eisen op het gebied van betrouwbaarheid en kwaliteit, zoals het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Vanaf 1 april 2025 mogen niet-geregistreerde incassodienstverleners geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden meer verrichten. Nieuwe incassodienstverleners die vanaf april 2024 actief zijn, moeten zich direct registreren. Daarnaast dienen incassodienstverleners te voldoen aan kwaliteitseisen, zoals het verstrekken van duidelijke informatie, het zorgvuldig bijhouden van klantdossiers en respectvol omgaan met mensen met schulden. Op deze manier wordt voorkomen dat kwetsbare personen slachtoffer worden van onredelijke incassopraktijken. Het feit dat alle incassodienstverleners zich aan dezelfde kwaliteitseisen moeten houden, zorgt tevens voor een gelijk speelveld.

Toezicht en Handhaving

Vanaf 1 april 2024 is de Inspectie Justitie en Veiligheid de primaire toezichthouder op de incassomarkt. Deze instantie kan ingrijpen wanneer incassodienstverleners de regels overtreden, bijvoorbeeld door het opleggen van boetes. Naast de Inspectie zijn ook andere partijen betrokken bij het toezicht op de Wki, waaronder Justis, het Bureau Financieel Toezicht en de dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze partijen zijn gezamenlijk een samenwerkingsprotocol aangegaan om het toezicht effectief te laten verlopen.

Implementatie en Registratie

Registratie in het register is mogelijk vanaf 1 april 2024. Justis beheert dit register en controleert bij inschrijving of incassodienstverleners aan de gestelde eisen voldoen. De registratie is één jaar geldig en moet jaarlijks worden vernieuwd. Het register is openbaar en gratis toegankelijk, zodat iedereen kan controleren of een incassodienstverlener geregistreerd is. Schuldenaren kunnen in het register kijken om te zien of een incassodienstverlener geregistreerd is voordat zij betalingen verrichten. Het is de verantwoordelijkheid van de schuldeiser om een geregistreerde dienstverlener te kiezen.

Snijders Incasso Advocaten

Het gevolg hiervan voor Snijders Incasso Advocaten is klein. Met de Wki moet de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening worden vergroot en moeten misstanden in deze sector worden weggenomen. Gezien Snijders Incasso een advocatenkantoor is, staat zij al ingeschreven in het register van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Advocatenkantoren moesten zich al aan strengere regels houden dan ‘normale’ incassobureau’s. Voor de advocatuur zal het toezicht op naleving van de Wki worden uitgeoefend door de dekens van de NOvA. De dekens kunnen (bestuursrechtelijk) handhaven als de advocaat zich niet aan de regels houdt.

Neem contact met ons op

Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties