073 720 02 00

Deliveroo-arrest: ZZP of toch arbeidsovereenkomst?

Door Gepubliceerd op 24 april 2023 Geen categorie

Heel arbeidsrechtland hield de agenda’s vrij om te bloggen, LinkedIn berichten te plaatsen, webinars te organiseren. Reden: het ‘Deliveroo-arrest’. De Deliveroo zaak waarin het gaat om de vraag: zijn de arbeidskrachten van Deliveroo ZZP’ers of toch werknemers? De Hoge Raad heeft hierover uitsluitsel gegeven en wat meer duiding. Een baanbrekend arrest zoals werd verwacht? Niet echt, als je het ons vraagt. Uit de diverse arresten van de Hoge Raad valt wel een stappenplan af te leiden wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst. En die willen wij jullie niet onthouden.

Terug naar het begin

Bij de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst zijn alle omstandigheden in onderling verband bezien van belang. Alle omstandigheden zijn dus nodig om te beoordelen of sprake is van: i) arbeid, ii) loon en iii) gezag.

Eerst moet de bedoeling van partijen worden vastgesteld en welke rechten en verplichtingen partijen in dat kader zijn overeengekomen (ook wel de uitlegfase genoemd).

Na de uitlegfase volgt de kwalificatiefase. Aan de hand van de overeengekomen rechten en verplichtingen moet beoordeeld worden of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij die kwalificatiefase heeft de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest 10 ‘gezichtspunten’ geformuleerd (zonder aan een van de gezichtspunten beslissende waarde toe te kennen). Dit zijn:

 1. de aard en duur van de werkzaamheden;
 2. de wijze waarop de werkzaamheden en de werktijden worden bepaald;
 3. de inbedding van het werk en degene die de werkzaamheden verricht in de organisatie en de bedrijfsvoering van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht;
 4. het al dan niet bestaan van een verplichting het werk persoonlijk uit te voeren;
 5. de wijze waarop de contractuele regeling van de verhouding van partijen tot stand is gekomen;
 6. de wijze waarop de beloning wordt bepaald en waarop deze wordt uitgekeerd;
 7. de hoogte van deze beloningen;
 8. de vraag of degene die de werkzaamheden verricht daarbij commercieel risico loopt;
 9. of degene die de werkzaamheden verricht zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt of kan gedragen, bijvoorbeeld bij het verwerven van een reputatie, bij acquisitie, wat betreft fiscale behandeling en gelet op het aantal opdrachtgevers voor wie hij werkt of heeft gewerkt en de duur waarvoor hij zich doorgaans aan een bepaalde opdrachtgever verbindt;
 10. het gewicht dat toekomt aan een contractueel beding bij beantwoording van de vraag of een overeenkomst als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt, hangt mede af van de mate waarin dat beding daadwerkelijk betekenis heeft voor de partij die de werkzaamheden verricht.

Al deze gezichtspunten zijn van belang om mee te nemen bij de beoordeling of iemand op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is. Het is “plussen en minnen” en dan uiteindelijk een conclusie daaraan verbinden. In de kern komt het hier op neer: is het werk ingebed in de organisatie en profileert de ZZP’er zich als ondernemer? Iemand die als ZZP’er hetzelfde werk blijft doen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat hij een hoger uurloon kan vragen, kwalificeert snel als arbeidsovereenkomst. Wij realiseren ons dat de praktijk weerbarstiger is, maar het blijft goed hier rekening mee te houden. In goede tijden wil iedereen ZZP-en; in slechte tijden is dat toch echt anders.

Stappenplan

Dan nu de stappen die je kan nemen om je eigen populatie aan ZZP’ers onder de loep te nemen:

 1. Bepaal de rechten en verplichtingen. Deze volgen allereerst uit de overeenkomst, maar ook uit e-mails, gedragingen en bijvoorbeeld WhatsApp;
 2. Leg de rechten en verplichtingen naast de 10 gezichtspunten. Zet een plusje als je denkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en een minnetje als je denkt dat sprake is van een ZZP-overeenkomst;
 3. Tel de plusjes op;
 4. Trek de conclusie of jij denkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst;
 5. Laat het gezond verstand de beoordeling nog eens kritisch doorlichten. Met andere woorden: heb je objectief (of mogelijk door tunnelvisie) een ZZP-overeenkomst vastgesteld, maar zegt je gevoel dat die arbeidskracht een werknemer is? Dan is hij hoogstwaarschijnlijk ook een werknemer en geen ondernemer.

Met dit stappenplan ga je zeker niet alle situaties uit het grijze gebied kunnen halen, maar de meesten wel. Degenen die niet lukken: niet getreurd, de rechter geeft altijd een zwart-wit oordeel. Neem gerust contact met ons op als je hierover van gedachten wilt wisselen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties