073 720 02 00

Een conservatoir bankbeslag opheffen, hoe werkt dat?

Door Gepubliceerd op 28 maart 2022 Geen categorie

Wat is een conservatoir bankbeslag?

Als er conservatoir beslag wordt gelegd op uw bankrekening betekent dat, kort gezegd, dat een ander meent geld van u tegoed te hebben.  In dat kader heeft diegene aan de deurwaarder gevraagd om beslag te leggen op uw bankrekening, zodat het banksaldo niet tussentijds kan worden vervreemd. De deurwaarder zal aan een dusdanig verzoek geen gehoor geven, als degene die meent uw schuldeiser te zijn, daarvoor geen verlof heeft gekregen van de voorzieningenrechter. Dat is een rechter die altijd klaar staat om onder andere verzoeken voor het leggen van beslag te beoordelen en goed of af te keuren.

Conservatoir beslag (het woord conservatoir zegt het al) is een beslag dat gebruikt wordt om verhaalsmogelijkheden bij de schuldenaar snel te behouden (conserveren). Voor een diepgaand onderzoek naar het geschil en het horen van beide partijen is dan ook meestal geen plaats. Immers heeft de schuldenaar dan de gelegenheid om de zaken waarop de schuldeiser zich wil verhalen, aan het beslag te onttrekken. In Nederland wordt dan ook relatief gemakkelijk verlof verleend voor het leggen van conservatoire beslagen, zoals het bankbeslag. Het vervelende hiervan is wel dat een schuldeiser (met wellicht helemaal niet zo’n sterke vordering) met enig gemak beslag kan leggen op uw bankrekening, waardoor u niet meer (volledig) over uw bankrekening kunt beschikken.

Opheffen conservatoir bankbeslag

Tegenover het met enig gemak verkrijgen van verlof van de voorzieningenrechter voor de conservatoire beslaglegging, staat dat er goede mogelijkheden zijn voor het weer opheffen van het conservatoir bankbeslag. Er zijn twee manieren om het bankbeslag op te heffen. Dit kan ten eerste door voldoende zekerheid te stellen voor de vordering. In de meeste gevallen gebeurt dat door het vestigen van zekerheidsrechten, zoals het verstrekken van een bankgarantie aan de schuldeiser. Hoewel de schuldeiser niet verplicht is om na de zekerheidstelling het conservatoir bankbeslag zelf op te heffen, zullen schuldeisers dat veelal wel doen omdat de schuldenaar anders via een kort geding aan de voorzieningenrechter kan vragen het bankbeslag op te heffen. De voorzieningenrechter zal hieraan gehoor geven wanneer er voldoende zekerheid is gesteld en dus kan een schuldeiser in die situatie maar beter zelfstandig het bankbeslag opheffen om de kosten van een kort geding te voorkomen.

Opheffingskortgeding

Op het moment dat u geen zekerheid kunt of wilt stellen (bijvoorbeeld omdat u echt van mening bent dat uw schuldeiser geen vordering op u heeft), dan kunt u door uw advocaat een zogenaamd ‘opheffingskortgeding’ opstarten tegen uw schuldeiser. Door uw advocaat zal met succes moeten worden betoogd dat uw schuldeiser geen vordering op u heeft en/of dat het beslag onnodig is gelegd door uw schuldeiser. Uiteraard zal uw advocaat ook de vereiste formaliteiten van de beslaglegging checken op fouten, omdat ook die fouten tot opheffing van het beslag kunnen leiden.

Ondeugdelijkheid van de vordering van uw schuldeiser

In de meeste gevallen zal in het opheffingskortgeding de vraag aan de orde zijn of u als ‘schuldenaar’ aannemelijk kunt maken dat de schuldeiser geen vordering op u heeft. Daar waar relatief gemakkelijk verlof wordt gegeven voor het leggen van conservatoir bankbeslag, geeft de wet de ‘schuldenaar’ als voordeel mee dat deze ook maar summierlijk hoeft aan te tonen dat de ‘schuldeiser’ geen vordering op u heeft waarvoor hij of zij beslag kan leggen. Dit betekent dat de drempel voor u om aan te tonen dat uw ‘schuldeiser’ geen vordering op u heeft, lager is. U hoeft slechts aannemelijk te maken dat uw ‘schuldeiser’ geen vordering op u heeft.

Belangenafweging opheffing conservatoir bankbeslag

In alle gevallen zal de voorzieningenrechter de wederzijdse belangen van beide partijen afwegen. Zo kan het zijn dat de voorzieningenrechter wel aannemelijk acht dat uw schuldeiser een vordering op u heeft, maar toch meent dat dit onvoldoende is om de ingrijpende gevolgen van het bankbeslag te rechtvaardigen. Ook dan kan de voorzieningenrechter het conservatoir bankbeslag opheffen. Kortom, voor uw advocaat liggen er voldoende mogelijkheden om het conservatoir bankbeslag via een kort geding te laten opheffen door de voorzieningenrechter.

Hoe lang duurt een conservatoir bankbeslag als ik niks doe?

Als u ervoor kiest om geen actie te ondernemen teneinde het conservatoire bankbeslag op te heffen, dan kan het zomaar zijn dat er gedurende lange tijd beslag op uw bankrekening ligt. Het bankbeslag blijft dan immers liggen tot het moment dat er door de rechter in de zogenaamde ‘bodemprocedure’ (de procedure waarin een eindbeslissing wordt gegeven in het geschil tussen u en uw schuldeiser) een eindvonnis wordt gewezen. Doorgaans duurt een bodemprocedure minimaal één jaar en dat is uiteraard een behoorlijk lange tijd dat u niet (volledig) over uw bankrekening kunt beschikken.

Mijn collega’s en ik ondernemen vaak actie tegen conservatoire bankbeslagen. Wij kunnen u dan ook adviseren en bijstaan wanneer er conservatoir beslag is gelegd op uw bankrekening en u helpen met het opheffen van het bankbeslag. Wenst u juist een conservatoir bankbeslag te leggen bij uw schuldenaar? Neem ook in dat geval vooral contact met ons op!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties