073 720 02 00
Nieuws

Een zieke werknemer: wat nu?

Door Gepubliceerd op 28 januari 2020 Nieuws

Als een werknemer ziek is, dan brengt dit – voor zowel werkgever als werknemer – de nodige uitdagingen met zich mee. Ook een werknemer heeft zich gedurende het re-integratietraject te houden aan zijn re-integratieverplichtingen, maar dat gebeurt niet altijd. Soms lijkt ontslag dan de enige optie om van een zieke werknemer af te komen. Maar kan dat wel? In dit artikel staan we stil bij de mogelijkheden van ontslag tijdens ziekte.

Opzegverbod tijdens ziekte

In beginsel geldt als uitgangspunt dat een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer tijdens ziekte niet kan opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn arbeidsongeschiktheid. Slechts in bijzondere situaties kan een werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, bijvoorbeeld als een zieke werknemer nog in zijn proeftijd zit of bij een ontslag op staande voet.

Ontbinding via de rechter

Het opzegverbod is strikt genomen niet van toepassing bij een ontbindingsverzoek bij de rechter. Echter, een rechter zal niet al te snel besluiten om een arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden. Als de rechter namelijk het vermoeden heeft dat de ontslagaanvraag verband houdt met de ziekte, dan zal het ontbindingsverzoek waarschijnlijk worden afgewezen. Dit wordt ook wel de reflex-werking van het opzegverbod genoemd.

Andere mogelijkheden?  

Maar wat kan een werkgever doen als een zieke werknemer zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen houdt? De wet heeft bepaald dat een werkgever in dat geval andere maatregelen kan treffen, te weten het opschorten van het loon dan wel het stopzetten van het loon. Een werkgever moet echter wel goed nadenken welke sanctie hij toepast. Een fout hierin komt namelijk voor rekening van de werkgever.

Het loon kan worden opgeschort, indien een werknemer weigert voorschriften te volgen die nodig zijn om te kunnen bepalen of een werknemer tijdens ziekte recht op loon heeft. Hierbij kan gedacht worden aan het voorbeeld dat een zieke werknemer – zonder goede reden – niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt. De maatregel van loonopschorting is een drukmiddel: komt de zieke werknemer alsnog de controlevoorschriften na, dan moet een werkgever met terugwerkende kracht het loon betalen.

Bij het loon stopzetten vervalt de aanspraak op loon. De situaties waarin het loon kan worden stopgezet, zijn opgesomd in de wet. Bijvoorbeeld als een zieke werknemer zijn genezing door eigen toedoen belemmert of vertraagt.

Voor zowel loonopschorting als loonstop geldt dat een werkgever eerst de werknemer schriftelijk moet waarschuwen dat hij het loon gaat opschorten of het loon gaat stopzetten. Let op: in de waarschuwingsbrief moet de term loonopschorting of loonstop juist worden toegepast. Een fout hierin komt ook voor rekening van de werkgever.

Slot

In beginsel is het dus niet mogelijk om een zieke werknemer te ontslaan, althans niet gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Dat betekent echter niet dat een werkgever geen maatregelen kan treffen, indien een zieke werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Heeft u een lastige zieke werknemer en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties