073 720 02 00

Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de praktijk

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het criterium ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ in het arbeidsrecht ingevoerd. Het was de bedoeling van de wetgever dat daarvan alleen in zeer uitzonderlijke situaties sprake is. De financiële consequenties kunnen namelijk groot zijn.

Zo is het gevolg van het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst vanwege ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer, dat de werkgever aan de werknemer géén transitievergoeding hoeft te betalen (enkele uitzonderingen daargelaten). Het gevolg van het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is dat deze aan de werknemer een billijke vergoeding moet betalen (enkele uitzonderingen daargelaten).

Nu, enkele jaren na de inwerkingtreding van de WWZ, is het de vraag hoe het criterium van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de rechter in de praktijk wordt toegepast. Het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) van de Universiteit van Amsterdam heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gepubliceerde jurisprudentie op dat gebied onderzocht, alsmede daarover gesproken met rechters en rechtsbijstandverleners, zoals advocaten. Hieronder worden de resultaten van dat onderzoek weergegeven.

Resultaten onderzoek ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan zijde van werkgever

Zoals hiervoor aangegeven is de billijke vergoeding verschuldigd als de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De rechter toetst kritisch en komt niet snel tot het oordeel dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever zijn te verdelen in de volgende vijf categorieën:

 • de werkgever escaleert en stuurt hard aan op een beëindiging;
 • de werkgever spant zich onvoldoende in om verhoudingen te normaliseren na eerdere gerechtelijke procedures tussen partijen;
 • de werkgever betaalt geen loon;
 • ernstige schending van de re-integratieverplichting; en
 • treiterij.

Deze categorieën passen bij de voorbeelden die in de wetsgeschiedenis worden genoemd en vallen daarmee soms samen.

Handelen of nalaten van de werkgever zoals opgenomen in voorgenoemde categorieën is echter niet altijd ook meteen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Al helemaal niet als de werkgever daarna heeft geprobeerd om de situatie op te lossen. De omstandigheden spelen dus altijd een belangrijke rol.

Hoogte billijke vergoeding

Als een billijke vergoeding wordt toegekend, dan varieert die in hoogte. De gemiddelde hoogte bedraagt € 29.317,–. Dat is een stuk lager dan de gemiddelde billijke vergoeding waar de werknemer om verzoekt. Gemiddeld wordt namelijk verzocht om een billijke vergoeding van € 98.148,–.

Een bedrag gemiddeld € 29.317,– zegt op zichzelf nog niet veel. Of dat veel is, is afhankelijk van onder meer de hoogte van het salaris van de werknemer. Derhalve is in het onderzoek de billijke vergoeding ook afgezet tegen de hoogte van het maandsalaris van de werknemer en de hoogte van de transitievergoeding. Dan komt de billijke vergoeding gemiddeld overeen met 8,4 maandsalarissen. Wordt de billijke vergoeding vergeleken met de transitievergoeding in de betreffende zaak, dan bedraagt de billijke vergoeding in die zaken gemiddeld 2,3 keer de transitievergoeding.

Resultaten onderzoek ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan zijde van werknemer

Zoals hiervoor aangegeven, is het gevolg van het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst vanwege ernstig verwijtbaar handelden of nalaten door de werknemer, dat de werkgever aan de werknemer géén transitievergoeding hoeft te betalen.

Ook komt de rechter niet snel tot het oordeel dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Net als bij het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgevers, ligt ook hier de lat hoog en moet de werknemer echt flink over de schreef zijn gegaan om te spreken van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

De omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer zijn te verdelen in de volgende acht categorieën:

 • schending van gedragsregels;
 • zich schuldig maken aan misdrijven;
 • schending van controlevoorschriften bij ziekte;
 • veelvuldig te laat komen;
 • werkweigering en aanverwante kwesties;
 • grensoverschrijdend gedrag;
 • verstoorde verhoudingen; en
 • overige.

In vrijwel alle categorieën is van belang of de werknemer vooraf is gewaarschuwd, of sprake is van herhaling en of de werknemer een excuus had voor zijn handelen of nalaten (een rechtvaardigingsgrond). Afhankelijk daarvan wordt beoordeeld of sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan zijde van werknemer.

Tot slot

Het criterium ernstig verwijtbaar handelen of nalaten leidt in de praktijk slechts in uitzonderlijke gevallen tot verval van de transitievergoeding danwel een billijke vergoeding, precies zoals de wetgever het heeft gewild.

Mocht u verdere vragen hebben over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Rijksoverheid.nl

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties