073 720 02 00

Faillissement aanvragen, zo doet u dat

Door Gepubliceerd op 7 maart 2023 Geen categorie

Er zijn bedrijfsmatige faillissementen en faillissementen van natuurlijke personen. In dit artikel komt alleen de aanvraag van bedrijfsmatige faillissementen aan de orde.

De schuldenlast is ver opgelopen, zo ver dat uw bedrijf niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Met een juridische term heet dat “verkeren in de toestand van te hebben opgehouden te betalen”. Simpel gezegd, er komt niet genoeg geld binnen om de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is het moment om een faillissementsaanvraag in te dienen. U kunt dat als bestuurder zelf doen maar het faillissement kan ook door de schuldeisers van de onderneming worden aangevraagd. In beide gevallen volgt bij het failliet gaan van een bedrijf een procedure bij de rechtbank. In dit artikel komt alleen de eigen aanvraag aan de orde.

Is er een advocaat nodig voor een eigen aangifte faillissement?

Het antwoord op deze vraag is kort gezegd “nee dat hoeft niet” maar het is wel handig om een advocaat te betrekken bij dit proces. Op rechtspraak.nl is een handig formulier beschikbaar waarop stap voor stap de aangifte bij het aanvragen van een faillissement kan worden ingevuld. Het is bij het invullen fijn om advies te kunnen vragen en te horen waar mogelijk risico’s liggen. Eigenlijk is het raadzaam om in de fase kort voor faillissement goed te kijken of u zich als bestuurder goed hebt gedragen, met andere woorden of u als een weldenkend bestuurder hebt gehandeld. Denk hierbij aan voor de hand liggende vraagstukken als welke betalingen er nog wel en welke betalingen er mogelijk niet meer kunnen worden gedaan, maar ook aan minder voor de hand liggende vraagstukken over het nog aangaan van bepaalde verplichtingen.

De curator

Met het uitspreken van het faillissement benoemt de rechtbank een curator. Dit is meestal ook een advocaat. Deze curator wordt belast met het beheer en vereffening van de boedel. Dit houdt kort gezegd in dat de curator zoveel mogelijk actief te gelde moet maken ten gunste van alle schuldeisers gezamenlijk. Een curator is er dus niet in het belang van de bestuurder, maar ook niet in het belang van één schuldeiser, bijvoorbeeld de bank of de belastingdienst. Alle belangen van alle schuldeisers dienen in acht te worden genomen. Als ondernemer bent u feitelijk als gevolg van het faillissement de controle over de eigen onderneming kwijt. Het gevoel wat nog wel eens wil heersen is dat direct na het uitspreken van een faillissement de spreekwoordelijke last van de schouders valt. In feite begint het proces van de afwikkeling van het faillissement dan pas echt.

Praktisch – hoe dienen nu de stukken te worden ingediend?

Bij een eigen aangifte geeft het formulier op rechtspraak.nl heel duidelijk aan welke bijlagen bij de het aanvragen van een faillissement moeten worden bijgevoegd. Als er staat dat een bepaald document het originele document moet zijn, voeg dan ook echt het originele document en geen kopie (ook geen kleurenkopie) toe. Mochten de gevraagde stukken niet zijn bijgevoegd dan neemt de rechtbank het verzoek simpelweg niet in behandeling en loopt de aanvraag en behandeling daardoor vertraging op. Dit kan vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld net voor een salarisronde die niet meer kan worden betaald. Indien de aangifte en alle bijlagen compleet zijn dan kunnen deze bij de centrale balie bij de rechtbank in tweevoud worden ingediend. Het indienen van de stukken is kosteloos. Vergeet niet om een bewijs van ontvangst te vragen bij het indienen van de stukken.

Ok, nu zijn de stukken ingediend en dan?

Uitzonderingen even daargelaten vinden bij de rechtbank op iedere dinsdag de behandeling van de faillissementsaanvragen plaats. Wilt u zeker weten dat de faillissementsaanvraag ook echt behandeld wordt op uitgekozen dinsdag dan is het raadzaam om alle stukken met betrekking tot het failliet gaan van uw bedrijf tijdig, het liefst voor het weekend ervoor te hebben ingediend. Vaak is de aanvraag ook nog op tijd als alle stukken de maandag voor de behandeling van de aanvraag op dinsdag binnen zijn, maar als het niet nodig is het daarop te laten aankomen is dat niet raadzaam.

De zitting duurt vaak maar kort en als de rechter vindt dat het faillissement moet worden uitgesproken gebeurt dit doorgaans middels hamerslag op de zitting zelf. Er volgt dan direct uitspraak.

Het faillissement heeft te gelden vanaf 0.00u op de dag van de uitspraak en werkt daarmee terug. Vanaf de uitspraak van het faillissement wordt een curator benoemd die belast is met de afwikkeling van het faillissement.

Heeft u vragen over de fase voorafgaand aan het faillissement, over het aanvragen van het faillissement en in de verdere afwikkeling, waaronder het contact met de curator? Neemt u dan contact op. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties