073 720 02 00

Geldt een Whatsapp-bericht als ondertekening van een koopovereenkomst van een woning?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Voor het merendeel van de mensen is het kopen van een woning iets wat ze vaak maar één keer in hun leven doen. Stelt u zicht eens het volgende voor. U (particulier) heeft uw droomhuis gevonden en daarop een bod uitgebracht. De verkoper (particulier) heeft het bod geaccepteerd, maar de koopovereenkomst nog niet ondertekend.

Vervolgens krijgt u van de verkoper te horen dat hij afziet van de verkoop en dus niet over zal gaan tot ondertekening van de koopovereenkomst. Dat kan toch zomaar niet zal uw eerste gedachte zijn. Een mondelinge overeenkomst (lees: aanbod en aanvaarding) is toch ook bindend?! In beginsel is dat juist, echter volgens artikel 7:2 lid 1 BW wordt de koop van een woning door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan, zodat op grond van artikel 156 lid 1 Rv het vormvoorschrift van ondertekening geldt.

Maar dat geldt dan voor de koper en niet voor de verkoper hoor ik u denken. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 december 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BU7412) echter overwogen dat:

“3.8. (…). Indien mondeling overeenstemming is bereikt over de verkoop van een woonhuis aan een particuliere koper en verkoper weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en ondertekenen van een koopakte, dan mag (ook) de verkoper, mits hij een particulier is, zich erop beroepen dat aan deze mondelinge overeenstemming geen rechtsgevolg toekomt.

3.9. Het voorgaande brengt mee dat de particuliere verkoper of koper die, in het geval als omschreven in art. 7:2 lid 1 weigert zijn medewerking te verlenen aan schriftelijke vastlegging van de met zijn wederpartij bereikte wilsovereenstemming met betrekking tot de koop en verkoop van een woonhuis, daartoe niet door een rechterlijk vonnis kan worden gedwongen omdat uit de wet volgt dat hij niet tot zodanige medewerking is verplicht (vgl. art. 3:296 lid 1 BW). Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding is om dezelfde reden geen ruimte.”

Ja maar ik heb eerder van de verkoper een bevestiging via een WhatsApp-bericht gekregen dat die tot ondertekening koopovereenkomst zal overgaan, zegt u vervolgens. Dan is er toch aan dat schriftelijkheidsvereiste voldaan?

Een dergelijk geschil diende onlangs voor de rechtbank Limburg, in welk geschil de koper zich op het hiervoor genoemde standpunt stelde, vervolgens beslag legde op de woning en in kort geding kort gezegd vorderde dat de verkoper de woning diende te ontruimen, en indien verkoper geen medewerking zou verlenen aan de notariële overdracht van de woning, het vonnis in de plaats zou treden van de voor het opmaken van de notariële leveringsakte vereiste wilsverklaring en handtekening van de verkoper. De tegenvordering van de verkoper was dat het beslag op de woning diende te worden opgeheven.

WhatsApp-bericht vormt geen (elektronische) ondertekening

De voorzieningenrechter oordeelde evenwel dat het WhatsApp-bericht van de verkoper geen ondertekening van een onderhandse akte inhoudt. Het WhatsApp-bericht maakt namelijk geen deel uit van de door koper ondertekende koopovereenkomst en vormt ook geen (elektronische) ondertekening door de verkoper. Het is volgens de voorzieningenrechter hoogstens een toezegging van de verkoper dat de koopovereenkomst zal worden ondertekend. Aan het schriftelijkheidsvereiste was dus niet voldaan volgens de voorzieningenrechter, zodat de verkoper een beroep kom doen op de hiervoor geciteerde rechtsregel van de Hoge Raad.

Gevolg was dat de vorderingen van de koper werden afgewezen en het beslag door de voorzieningenrechter is opgeheven.

Particuliere verkopers zijn zich – zeker in de huidige onroerend goed markt – steeds meer bewust van de rechtsregel van de Hoge Raad en het komt dus nogal eens voor dat de verkoper op het laatste moment afziet van de verkoop. Vaak omdat een derde een hoger bod heeft uitgebracht. Wilt u voorkomen dat uw droomhuis als sneeuw voor de zon verdwijnt? Zorg er dan voor dat de koopovereenkomst op een zo kort mogelijke termijn nadat de verkoper uw bod heeft geaccepteerd ook daadwerkelijk door de verkoper wordt ondertekend en u dat getekende exemplaar in uw bezit krijgt.

Heeft u vragen over (koop)overeenkomsten of heeft u daarover een geschil, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties