073 720 02 00

Het schriftelijkheidsvereiste bij een vaststellingsovereenkomst: is een mailtje met akkoord voldoende?

Door Gepubliceerd op 27 februari 2023 Geen categorie

Een arbeidsovereenkomst met een werknemer kan op verschillende manieren worden beëindigd. Een van de opties is het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voor de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst geldt een schriftelijkheidsvereiste. Maar hoe zit het als de vaststellingsovereenkomst niet door beide partijen is ondertekend? In een recente zaak bij de rechtbank Den Haag kwam deze vraag aan de orde. 

Totstandkoming

Eerst even terug naar de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Uit de wet volgt dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Dat betekent dat uit de verklaringen van partijen moet blijken dat er overeenstemming is bereikt over de essentialia van de beëindiging. Anders gezegd: overeenstemming over de belangrijkste punten van een vaststellingsovereenkomst, zoals de einddatum en bijvoorbeeld de beëindigingsvergoeding. Verder geldt nog specifiek bij een vaststellingsovereenkomst de eis dat deze schriftelijk moet zijn aangegaan.

Schriftelijkheidsvereiste

Het schriftelijkheidsvereiste is eigenlijk vooral bedoeld om te waarborgen dat een werknemer tijd heeft om na te denken wat de consequenties zijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en hierover juridisch advies kan inwinnen. Maar wat zijn de vereisten ten aanzien van het schriftelijkheidsvereiste? Is specifiek een handtekening vereist of kan worden volstaan met een schriftelijk akkoord per e-mail of zelfs een WhatsApp bericht?

Casus

In de hiervoor genoemde zaak had werknemer geen handtekening gezet onder de vaststellingsovereenkomst. Wel had werknemer zijn akkoord gegeven per e-mail.

Anders dan de werknemer was de rechter van mening dat ten aanzien van het schriftelijkheidsvereiste en de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst niet altijd een handtekening is vereist, maar onder omstandigheden een schriftelijk akkoord per e-mail of WhatsApp bericht ook voldoende kan zijn.

Doorslaggevend was hierbij dat uit de overgelegde e-mailwisseling tussen partijen kon worden afgeleid dat werknemer akkoord was gegaan met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Daarnaast hadden partijen telefonisch contact gehad over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst en bleek dat ook uit de WhatsApp berichten. Kortom: werknemer had voldoende duidelijk ingestemd met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst – en dus met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Wenk voor de praktijk?

Uit deze zaak kan de conclusie worden getrokken dat vrij snel aan het schriftelijkheidsvereiste van de vaststellingsovereenkomst kan worden voldaan. Een simpel akkoord per e-mail kan al voldoende zijn. Deze benadering zal mogelijk wel tot nieuwe discussies (kunnen) leiden. En dat is juist niet de bedoeling bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Immers, met een vaststellingsovereenkomst willen partijen juist een einde maken aan een onzekerheid en/of geschil.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrecht specialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties