073 720 02 00

Het verschil tussen conservatoir- en executoriaal beslag

Door Bijgewerkt op Geen categorie

In Nederland kennen we twee soorten beslag: het executoriaal beslag en het conservatoir beslag. Het onderscheid tussen deze twee soorten van beslag zit hem met name in de fase waarin het beslag wordt gelegd. In dit blog benoemen we het verschil tussen conservatoir- en executoriaal beslag en wordt uitgelegd wanneer welke vorm van beslag wordt toegepast

Executoriaal beslag

Voor het leggen van een executoriaal beslag dient een schuldeiser te beschikken over een executoriale titel. Hieronder wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: (i) de grosse van een rechterlijke uitspraak (vonnis); (ii) arbitraal vonnis; (iii) een dwangbevel van de fiscus en (iv) een authentieke akte.

Het meest voorkomende voorbeeld in de praktijk is toch wel de executoriale titel in de vorm van een rechtelijke uitspraak, ook wel ‘’een vonnis’’ genoemd. In een vonnis is door de rechter vaak een termijn vastgesteld waarbinnen de veroordeelde partij (hierna: ‘’de schuldenaar’’) aan het vonnis moet voldoen. Wanneer daar niet aan wordt voldaan, kan worden overgegaan tot executie van het vonnis, ook wel executoriaal beslag genoemd.

Vereisten voor het leggen van executoriaal beslag

Betekening van het vonnis

Voorafgaand aan het leggen van executoriaal beslag dient het vonnis aan de schuldenaar te worden betekend.  Dit doet de deurwaarder. Aan de schuldenaar wordt vaak nog een korte termijn gegeven om alsnog aan het vonnis te voldoen. Als de schuldenaar ook deze termijn laat verstrijken, kan de deurwaarder overgaan tot het leggen van executoriaal beslag. De wijze van beslaglegging en de verdere executie van het in beslag genomen object verschilt van beslag tot beslag. Daar zal in dit blog niet verder op worden ingegaan.

Maar stel nou dat een schuldeiser nog niet beschikt over een executoriale titel? Wat kan hij dan doen? Conservatoir beslag kan in dat geval een uitkomst bieden.

Conservatoir beslag

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een schuldeiser nog niet over een executoriale titel beschikt die hij tegen de schuldenaar ten uitvoer kan leggen, maar wel al maatregelen wil treffen om zijn mogelijkheden tot een eventueel toekomstige executie veilig te stellen. In dat geval kan een advocaat namens de schuldeiser conservatoir beslag laten leggen.

Vereisten voor het leggen van conservatoir beslag

Verlof voorzieningenrechter

Een conservatoir beslag kan dus worden gelegd voordat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Voor het leggen van conservatoir beslag is voorafgaand verlof van de voorzieningenrechter vereist. Dit wordt ook wel ‘het beslagverlof’ genoemd. Na een summier onderzoek, verleent de voorzieningenrechter in de meeste gevallen verlof tot het leggen van beslag. Met dit verlof op zak kan de advocaat van de schuldeiser aan de deurwaarden opdracht geven tot het leggen van beslag. Conservatoir beslag kan onder andere worden gelegd op roerende en onroerende zaken, bankrekeningen en op de betaling van een koopsom van een registergoed.

Eis in de hoofzaak

Wanneer er op het tijdstip van het verlof nog geen gerechtelijke procedure aanhangig is tussen partijen, wordt het beslagverlof verleend onder de voorwaarde dat binnen de door de voorzieningenrechter gestelde termijn een eis in de hoofdzaak wordt ingesteld. Met andere woorden: de schuldeiser zal binnen de door de rechter vastgestelde termijn een gerechtelijke procedure moeten starten. Doet hij dat niet, dan vervalt het beslag van rechtswege. Doet hij dat wel en met succes, dan gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in een executoriaal beslag. In dat laatste geval dient dan wel aan de hierboven genoemde vereisten voor het leggen van executoriaal beslag worden voldaan.

Doel en gebruik van conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een preventieve, bewarende maatregel, met als doel een object van dergelijke toekomstige executie te ‘conserveren’. Het vormt een effectief middel voor de beslaglegger om in afwachting van de uitkomst van een gerechtelijke procedure zijn rechten veilig te stellen. Het conservatoir beslag zorgt er namelijk voor dat de bij de schuldenaar in beslag genomen vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld zijn auto, huis of een bedrag op zijn bankrekening) niet door hem kunnen worden vervreemd, bezwaard of op andere wijze kunnen worden weggemaakt, waardoor toekomstige executie niet meer mogelijk zou zijn.

Daarnaast wordt conservatoir beslag vaak ingezet als pressiemiddel om daarmee de schuldenaar alsnog te dwingen tot betaling van de vordering, een andersoortige prestatie af te geven (bijvoorbeeld een bankgarantie) of tot overleg of een minnelijke regeling kan worden getroffen.

Hebt u na het lezen van dit blog nog vragen over het verschil tussen conservatoir- of executoriaal beslag of kunnen wij u helpen bij het leggen van executoriaal- of conservatoir beslag, schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties