073 720 02 00
Nieuws

Kunt u als indirect bestuurder aansprakelijk zijn voor onbetaald gelaten facturen van een B.V.?

Door Gepubliceerd op 27 augustus 2019 Nieuws

U bent indirect bestuurder van een B.V. en de B.V. laat facturen onbetaald. Indien u als indirect bestuurder een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt kunt u daarvoor aansprakelijk worden gehouden. In een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland (ECLI:RBNNE:2019:1256) speelde een dergelijk geval. In die zaak was het volgende aan de hand.

A.C.M Products is een groothandel in sportartikelen en leverde onder meer aan Athlete B.V. Athlete hield zich bezig met de internetverkoop van sportartikelen. Bestuurder van Athlete was Ysee Beheer B.V., van wie de heer X weer bestuurder was. De heer X was dus indirect bestuurder van Athlete.

Athlete was voor de verwerking van haar betalingen een overeenkomst aangegaan met Adyen B.V., die voor het risico van (restitutie)betalingen een buffer hanteerde en doorbetaling van de door haar ontvangen gelden aan Athlete voor een bepaalde periode uitstelde.

Als gevolg van diverse haperingen in de leveringsbetrouwbaarheid van Athlete staakten verschillende leveranciers hun leveringen aan Athlete, waardoor Athlete niet (goed) in staat was om aan de vraag van haar klanten te voldoen. Als gevolg hiervan steeg het aantal door Athlete te verrichten terugbetalingen met 15%, waardoor de liquiditeit van Athlete (verder) onder druk kwam te staan. Athlete kwam hierdoor in een negatieve spiraal terecht, plaatste nog aanzienlijke bestellingen bij A.C.M., liet de facturen van A.C.M. (ondanks diverse aanmaningen) onbetaald en ging uiteindelijk failliet. ACM sprak vervolgens in rechte de heer X als (indirect) bestuurder aan voor de door A.C.M. geleden schade als gevolg van de wanprestatie van Athlete.

De heer X voert verweer en stelt op grond van artikel 2:11 BW dat doorschakeling van de aansprakelijkheid naar hem niet mogelijk is omdat er geen aansprakelijkheid vaststaat of vast zal komen te staan ten aanzien van Ysee Beheer. Verder voert de heer X kort gezegd aan dat i) hij dacht dat de facturen zouden kunnen worden betaald omdat er ten tijde van de bestellingen voldoende perspectief op een gezonde voortzetting van de onderneming aanwezig was, ii) de bestellingen niet exorbitant hoog waren en vanwege de seizoensgebonden conjunctuur in de normale bedrijfsvoering paste, iii) de producten met een marge van 125% werden verkocht zodat van dumpprijzen geen sprake was, iv) hij niet persoonlijk op de hoogte was van de bestellingen aangezien deze door personeelsleden werden geplaatst en v) hij niet als feitelijk leidinggevende bij Athlete betrokken was en hem dus geen persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De rechtbank gaat echter niet mee in de door de heer X aangevoerde verweren en komt tot de conclusie dat het niet noodzakelijk is dat Athlete (B.V.) of Ysee (statutair bestuurder) in rechte moeten worden betrokken voor de vaststelling of sprake is van onrechtmatig handelen namens de B.V. De rechtbank is ook van oordeel dat de heer X een voldoende persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt aangezien kort gezegd i) de liquiditeit van Athlete permanent onder druk stond en deze in 2017 verder (ernstig) onder druk kwam te staan, ii) Adyen de door haar aangehouden buffer steeds (stelselmatig) heeft verhoogd waardoor Athlete in liquiditeitsnood kwam te verkeren, iii) bij A.C.M. producten zijn besteld die door middel van de verkoop tegen gereduceerde prijzen zijn gebruikt om de liquiditeitsnood te bestrijden zonder dat de opbrengsten daarvan zijn aangewend om A.C.M. (deels) te betalen en iv) de heer X zeer kort na de levering via een voorbereide presentatie heeft aangegeven dat nakoming van de betalingsverplichtingen niet mogelijk was.

De rechtbank verklaart uiteindelijk dat de heer X jegens A.C.M. aansprakelijk is voor de schade die A.C.M. heeft geleden als gevolg van de onbetaald gebleven door Athlete geplaatste bestellingen en veroordeelt de heer X tot betaling van de schade en kosten aan de zijde van A.C.M.

Bent u er, gelet op het voorgaande, dus van bewust dat u als indirect bestuurder niet zonder meer “hoog en droog zit”.

Heeft u vragen over bestuurdersaansprakelijkheid? Schroom niet en neemt u gerust contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties