073 720 02 00
HR

Loonopschorting bij arbeidsongeschiktheid

Door Bijgewerkt op HR

In artikel 7:629 BW is de hoofdregel opgenomen dat de werkgever verplicht is om de werknemer 104 weken lang minimaal 70% van zijn loon te betalen als de werknemer niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. In de individuele arbeidsovereenkomst of CAO kan zijn opgenomen dat dit percentage hoger is.

Op de loondoorbetalingsverplichting zijn een aantal uitzonderingen waarbij het loon niet hoeft te worden doorbetaald. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt of wordt veroorzaakt door een gebrek waarover door de werknemer in een aanstellingskeuring is gelogen. Ook wanneer een werknemer zijn genezing belemmert of vertraagd, niet meewerkt aan de maatregelen die getroffen worden om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten, of de daadwerkelijke passende arbeid niet verricht is er geen recht op loondoorbetaling. Verder moet een werknemer om recht op loondoorbetaling te hebben meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak en dient de aanvraag voor een WIA-uitkering tijdig te worden gedaan.

Een werkgever moet kunnen controleren of de werknemer arbeidsongeschikt is en dus recht heeft op loondoorbetaling. De werkgever mag controlevoorschriften hanteren voor die controle. Als een werknemer niet meewerkt aan de controlevoorschriften mag de werkgever op grond van artikel 7:629 lid 6 BW de loondoorbetaling opschorten. Deze controlevoorschriften dienen overigens wel redelijk te zijn, schriftelijk te zijn gegeven en mogen slechts betrekking hebben op het verstrekken van beperkte informatie.

Het loon mag vervolgens pas worden opgeschort na een voorafgaande waarschuwing. Tevens moet de daadwerkelijke opschorting van de loondoorbetaling schriftelijk worden bevestigd aan de werknemer. In deze bevestiging moet de reden voor loonopschorting worden opgenomen én er moet een verzoek in worden opgenomen om alsnog aan de controlevoorschriften te voldoen. Indien de werknemer alsnog aan de controlevoorschriften voldoet, moet de werkgever alsnog, met terugwerkende kracht, het loon betalen voor de periode gedurende welke de loondoorbetaling was opgeschort.

Uit een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 januari 2018 volgt dat het erg belangrijk is dat de werkgever kan bewijzen dat de werknemer zich niet heeft gehouden aan de controlevoorschriften (en dat het opschorten van het loon dus terecht is). In die zaak betrof het een werkgever die een uitzendbureau voor voornamelijk Poolse werknemers exploiteert. De werknemer in kwestie heeft zich op 18 november 2016 arbeidsongeschikt gemeld vanwege ziekte en is dat lange tijd gebleven. Ook op de dag van de mondelinge behandeling in hoger beroep was de werknemer nog volledig arbeidsongeschikt.

Op enig moment is bij de werkgever het vermoeden ontstaan dat de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid bezig was met het exploiteren van een eigen onderneming. Het vermoeden van de werkgever was niet ongegrond. De werkgever heeft daarom aan de werknemer gevraagd om documenten waaruit zijn aanvullende verdiensten volgen. In reactie hierop heeft de werknemer laten weten dat werknemer geen verdiensten elders heeft en de gevraagde documenten daarom ook niet aan de werkgever kon overhandigen.
Werkgever had in de tussentijd aan de werknemer medegedeeld dat hij zijn loondoorbetalingsverplichting opschortte en is daadwerkelijk gestopt met het betalen van het loon. De werkgever heeft dat keurig volgens de voorgenoemde regels per brief aan de werknemer bevestigd.

De werknemer heeft de kantonrechter vervolgens gevraagd om het loon dat de werkgever niet aan hem had betaald. De kantonrechter oordeelt echter in het voordeel van de werkgever. Volgens hem behoeft de werkgever geen genoegen te nemen met informatie waarvan hij in redelijkheid mag vermoeden dat die onvoldoende is, zoals de mededeling van de werknemer geen verdiensten elders heeft en de gevraagde documenten daarom ook niet aan de werkgever kon overhandigen. De werkgever mag volgens de kantonrechter daarom het opschortingsrecht blijven uitoefenen totdat hij wel van de werknemer documenten heeft ontvangen waaruit zijn aanvullende verdiensten volgen.

De werknemer laat het er niet bij en gaat in hoger beroep. Het hof komt tot een ander oordeel dan de kantonrechter. Volgens het hof had de werkgever de loondoorbetaling niet mogen opschorten. Volgens het hof mag de loondoorbetaling alleen worden opgeschort als de werknemer zich niet houdt aan de controlevoorschriften waarmee de werkgever het recht op de loondoorbetaling kan vaststellen. Dat de werkgever de documenten waaruit de aanvullende verdiensten volgen daarvoor nodig had, is volgens het hof niet voldoende door de werkgever bewezen en is dan ook geen goede reden voor de opschorting van de loondoorbetaling. Had de werkgever dat wel kunnen bewijzen, dan had het hof wellicht anders geoordeeld.

Uit deze uitspraak volgt eens te meer dat niet te lichtzinnig met de aan werkgever toekomende bevoegdheden moet worden omgegaan. Raadpleeg daarom altijd even een van onze medewerkers als je van plan bent om de loondoorbetaling van een werknemer bij arbeidsongeschiktheid op te schorten of te stoppen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties