073 720 02 00

Ongeval met een step op het schoolplein: Werkgever niet aansprakelijk!

Door Gepubliceerd op 15 april 2024 Geen categorie

Werkgeversaansprakelijkheid is in de rechtspraak een veel besproken onderwerp. We zien vaker wel, dan niet, dat een werkgever aansprakelijk is bij een bedrijfsongeval. Deze uitspraak laat gelukkig weer zien dat het geen absolute aansprakelijkheid is, maar dat van geval tot geval gekeken moet worden of werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Wat speelde hier?

Werkneemster is werkzaam als teamleidster op een school met kinderen voor speciaal primair en voortgezet onderwijs. Het gaat om leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Als teamleidster is werkneemster met enige regelmaat ‘pleinwacht’. Tijdens een pleinwacht stept een leerling tegen werkneemster aan. Beide komen ten val en werkneemster loopt hierbij letselschade op. Werkneemster stelt haar werkgever, Stichting Orion, daarvoor aansprakelijk.

Werkgeversaansprakelijkheid

Om vast te stellen of Stichting Orion aansprakelijk is, moet gekeken worden of zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Uitgangspunt is dat een werkgever aansprakelijk is voor (letsel)schade die ontstaat in de uitoefening van de werkzaamheden van werknemer. Werkgever is niet aansprakelijk als hij aantoont dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Of werkgever hieraan heeft voldaan is afhankelijk van welke maatregelen en aanwijzingen werkgever in dat specifieke geval diende te geven ter voorkoming van de (letsel)schade van werknemer.

Getroffen maatregelen

Allereerst heeft Stichting Orion een RI&E laten verrichten, waarbij alle veiligheidsrisico’s in kaart zijn gebracht. Hierin was niet het risico op een ongeval met een step op het schoolplein genoemd. Voor dit specifieke veiligheidsrisico had Stichting Orion de volgende adequate veiligheidsmaatregel getroffen: de pleinwacht diende zich zo op te stellen dat deze zicht had op het gehele schoolplein. De afspraak was dat de pleinwacht altijd met haar rug naar de naastliggende spoorlijn stond. Op het moment van het ongeval stond de werkneemster, als zijnde pleinwacht, anders opgesteld. Hierdoor had zij geen zicht op een deel van het schoolplein. Werkneemster week af van deze afspraak, omdat de leerling met wie zij aan het voetballen was, zelf met de rug naar de spoorlijn wilde staan. Volgens de rechter had het ongeval niet plaatsgevonden als werkneemster zich had gehouden aan de veiligheidsmaatregel.

Wat is verder van belang?

In deze zaak is verder voor de zorgplicht van belang dat vast is komen te staan dat er geen sprake was van een personeelstekort die dag. De keuze van Stichting Orion om deze steppen aan de leerlingen ter beschikking te stellen levert evenmin aansprakelijkheid op. Het risico van een botsing is volgens de rechtbank relatief klein en zal vrijwel nooit letselschade opleveren.

Conclusie

Stichting Orion is niet aansprakelijk voor het ongeval met de step op het schoolplein. Er was sprake van een duidelijke veiligheidsmaatregel en het risico op (letsel)schade was relatief klein. Werkgever hoefde in dit geval dan ook geen aanvullende maatregelen te treffen. Het verstrekken van een valhelm kon niet van Stichting Orion worden verlangd.

Tip voor de praktijk: zorg altijd voor een actuele RI&E (een risico-inventarisatie en evaluatie), waarbij  een veiligheidsdeskundige alle veiligheidsrisico’s goed in kaart brengt. Stel vervolgens vast welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn en voer deze in.

Wisten jullie dat Snijders Arbeidsrecht inmiddels ook letselschadezaken behandelt? Mocht je als ondernemer hiermee te maken krijgen, dan adviseren wij graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties