073 720 02 00
Nieuws

Participatiewet

Door Bijgewerkt op

Per 1 januari 2015 één regeling die de Wet werk en bijstand (WWB), Wajong en Wsw vervangt.

Wet Werk en Bijstand

 • Gelijke arbeidsverplichtingen met verzwaarde maatregelen. Bijstandsgerechtigden dienen aangeboden werk aanvaarden (maximaal 3 uur per dag reizen) en zien te behouden.
 • Kostendelersnorm in de bijstand ingeval van de uitkeringsgerechtigde woonkosten kan delen met huisgenoten van 21 jaar of ouder.
 • Tegenprestatie bijstandsgerechten wordt opgenomen in gemeentelijke verordening. Bij een tegenprestatie gaat het om onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten van beperkte duur en omvang.
 • Aanpassing bijstandsuitkering ingeval van misdragingen tegen een gemeentelijke ambtenaar.
 • Individuele inkomenstoeslag voor bijstandsgerechtigden zonder uitzicht op verbetering van het inkomen.
 • Toeslag alleenstaande ouders in de vorm van kinggebonden budget om lagere bijstandsnorm van ouders te compenseren.
 • Wetsvoorstel Wet Taaleis Wet werk en bijstand met het doel bijstandsgerechtigden te helpen om de kans op betaald werk te vergroten.

Wajong

 • Het UWV gaat tussen 2015 en 2018 opnieuw vaststellen of er sprake is van volledig of gedeeltelijk arbeidsonvermogen.
 • Bij gedeeltelijk arbeidsvermogen dan vanaf 2018 een lagere uitkering zijde 70% van het minimumloon.
 • Bij ontbreken arbeidsvermogen, dan blijft de hoogte van de uitkering 75% van het minimumloon.
 • Per 1 januari 2015 belangrijke wijziging bij het aanvragen:
  – slechts mogelijk indien aanvrager op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen en volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is gekwalificeerd;
  en
  – indien de aanvrager over arbeidsvermogen beschikt verkrijgt de aanvrager geen uitkering. Aanvrager dient de gemeente om hulp te vragen bij studie of werk en inkomen;

Wet sociale werkvoorziening

 • Vanaf 1 januari 2015 einde instroom Wsw.
 • Geen verandering indien er op 31 december 2014 wel Wsw -indicatie en Wsw – dienstverband ;
 • Op 31 december 2014 wel een Wsw -indicatie, maar geen dienstverband, dan is instromen in een Wsw -baan per 1 januari 2015 niet meer mogelijk.

De belangrijkste punten uit de participatiewet die nog overeind blijven

 • Voorziening Beschut werk
  – Wegens lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kan van een reguliere werkgever niet verwacht worden dat de reguliere werkgever deze mensen in dienst neemt.
  – Gemeenten organiseren beschut werk (en betrekken het Werkbedrijf).
  – Rol voor het UWV bij het vaststellen of iemand in staat is om wettelijk minimumloon te verdienen en of iemand zoveel begeleiding nodig heeft dat beschut werk voor de hand ligt.
  – Op termijn 30.000 beschut-werkplekken.
  – Beloningsregime: loonkostensubsidie en geldende cao (gemeente/werkgever).
 • Banenafspraak en quotum
  – Afspraak in het sociaal akkoord om (oplopend tot 2026) 125.000 extra banen bij zogeheten werkbedrijver te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
  – Iedere werkgever met 25 en meer werknemers dient arbeidsplaats aan te bieden aan persoon met arbeidsbeperking. Bij gebreke daarvan dient werkgever te betalen voor niet vervulde plekken.
 • Gemeente kan loonkostensubsidie aan werkgevers verstrekken.
  – Hoogte subsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer.
  – De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde en bedraagt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties