073 720 02 00

Schending geheimhoudingsbeding leidt tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Schending geheimhoudingsbeding leidt tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst

De feiten

Op 13 maart 2018 heeft de rechtbank Noord-Holland vonnis gewezen over een claim van Buba Entertainment B.V. tegen Schiphol Nederland B.V. (ECLI:NL:RBNHO:2018:858). De vordering van Buba van ongeveer EUR 1 mln. wordt afgewezen; de eis in reconventie van Schiphol tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst wordt toegewezen.

Buba, exploitant van spelautomaten heeft in 2009 een exploitatieovereenkomst gesloten met Aviodrome. In november 2011 failleert Aviodrome. Buba meent dat Schiphol mede verantwoordelijk is voor het faillissement van Aviodrome als gevolg van welk faillissement Buba schade heeft geleden. In november 2013 wordt er een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen Buba en Schiphol. In deze overeenkomst komen Buba en Schiphol onder meer een ‘preferred suppliership’ overeen. Over de inhoud van de overeenkomst spreken Buba en Schiphol geheimhouding af. In 2016 blijkt dat er niet voldaan kan worden aan het overeengekomen ‘preferred suppliership’. In juni 2017 plaatst de Telegraaf een artikel met als kop “Gedupeerd door Schiphol”. In dit artikel vertelt de directeur van Buba onder meer over de afspraken met Schiphol en de claim die Buba meent te hebben richting Schiphol.

De vorderingen en het oordeel van de rechter

Buba meent in de procedure dat er sprake is van wederzijdse dwaling. Zowel Buba als Schiphol zouden onterecht zijn uitgegaan van het gegeven dat er voor Buba een substantiële toekomstige business mogelijk zou zijn. Nu Buba de verwachte business niet gekregen heeft, wil zij ofwel de overeenkomst laten wijzigen en eist daarbij ong. EUR 900.000,- van Schiphol of wil zij de vaststellingsovereenkomst laten ontbinden waarbij Buba een schade vordert van ong. EUR 1.200.000,-.

De rechtbank Noord-Holland komt tot het oordeel dat niet duidelijk is geworden waarover nu precies gedwaald zou zijn. Beide partijen zijn, na de onderhandelingen, akkoord gegaan met de tekst van de vaststellingsovereenkomst. Dat er gedurende de afgelopen periode geen overeenstemming is bereikt over het plaatsen van extra spelautomaten maakt dat niet anders. Buba heeft daarnaast expliciet afstand gedaan van het recht om schadevergoedingsvorderingen in te stellen tegen Schiphol. De rechtbank wijst de vorderingen van Buba dan ook af.

De rechtbank stelt daarnaast vast dat door Buba, als gevolg van de publicaties in de Telegraaf, de geheimhouding, zoals overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst, is geschonden. De door Schiphol gevraagde ontbinding van de vaststellingsovereenkomst wordt toegewezen. Gevolg van deze ontbinding is dat reeds gedane betalingen weer moeten worden teruggedraaid. Schiphol heeft om haar moverende redenen deze vordering beperkt tot een bedrag van EUR 200.000,-. Buba wordt tot slot als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld.

Let op

In de meeste vaststellingsovereenkomsten staat een geheimhoudingsbeding. Let er op dat deze strikt wordt nageleefd. Ook al meent u dat de overeenkomst door de andere partij niet wordt nageleefd en u op grond daarvan meent schade te hebben geleden, doet dat niet af aan de tussen partijen overeengekomen geheimhouding. Let dus goed op!

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of heeft u nog vragen over andere kwesties dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties