073 720 02 00
Transitievergoeding

Transitievergoeding in geval van ontslag op staande voet

Bijgewerkt op Transitievergoeding

Het ontslag op staande voet geldt voor de werkgever als een ultimum remedium waarbij het slechts in uitzonderlijke gevallen gegeven mag worden aan een werknemer.

Dringende reden

Voor een geldig ontslag op staande voet is in ieder geval een “dringende reden” nodig. Van een dringende reden is sprake in geval van daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer waardoor van de werkgever niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet. Voorbeelden daarvan zijn diefstal, bedreiging en seksuele intimidatie door de werknemer. In dit en dit artikel bespraken wij al enkele dringende redenen voor ontslag op staande voet.

Naast een dringende reden is van belang dat de werkgever de dringende reden onmiddellijk aan de werknemer mededeelt en dus direct na de gebeurtenis die de aanleiding is voor het ontslag op staande voet. Leg dit dan ook schriftelijk vast in een brief om hier geen misverstand over te laten bestaan en zend deze brief vervolgens per e-mail én per aangetekende post.

Hoe kan de werknemer reageren?

Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, dan is het zeer waarschijnlijk dat hij actie zal ondernemen. Zijn arbeidsovereenkomst eindigt dan namelijk per direct waardoor hij ook per direct geen loon meer ontvangt en hij zal ook geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. De werknemer komt dus volledig zonder inkomen te zitten.

In de meeste gevallen wordt in situaties als deze door de werknemer geprobeerd om een minnelijke regeling te treffen. Dat houdt in dat partijen afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Afspraken in dat verband worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst waardoor de werknemer wel aanspraak kan maken op een WW-uitkering. Dan is de kwestie meteen afgerond.

Een werknemer kan ook naar de rechter gaan. De werknemer kan bij de rechter het volgende vragen: Vernietiging van het ontslag op staande voet (en dus ook wedertewerkstelling en loon) of, in plaats daarvan, de transitievergoeding, een schadevergoeding vanwege het “onregelmatig opzeggen” van de arbeidsovereenkomst en een billijke vergoeding. In veruit de meeste gevallen vraagt de werknemer de rechter niet om vernietiging van het ontslag op staande voet, maar om de transitievergoeding, de schadevergoeding en de billijke vergoeding.

Wat de werknemer ook doet of verzoekt, hij moet dat doen binnen twee maanden na het ontslag op staande voet

De vergoedingen

Als de werknemer een gerechtelijke procedure begint, zal de rechter het ontslag op staande voet beoordelen. Hij zal dus bepalen of het ontslag op staande voet geldig of ongeldig is gegeven.

Als de rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet geldig is gegeven, kan de rechter een transitievergoeding, de schadevergoeding en de billijke vergoeding toekennen. In de meeste gevallen zal hij dat ook doen.

Lange tijd werd aangenomen dat als de rechter het ontslag op staande voet wel geldig vindt, hij aan de werknemer niets zou toekennen, dus óók geen transitievergoeding. In dat kader werd gedacht dat er in dat geval een dringende reden voor ontslag op staande voet was en daarmee zou de werknemer dus per definitie “ernstig verwijtbaar” hebben gehandeld (in geval van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer is werkgever geen transitievergoeding verschuldigd). Echter, op 30 maart 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat die redenering niet juist is. De Hoge Raad bepaalde dat óók als de werknemer terecht op staande voet is ontslagen, de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd kan zijn. Volgens de Hoge Raad is namelijk niet altijd sprake van ernstig verwijtbaar handelen als een werknemer terecht op staande voet is ontslagen. Een voorbeeld van een terecht ontslag op staande voet terwijl de werknemer niet ernstig verwijtbaar handelt, is een aan alcohol verslaafde (en dus zieke) werknemer die zich misdraagt.

Conclusie

Omdat het ontslag op staande voet een ingrijpende sanctie is, is voorzichtigheid en zorgvuldigheid geboden. Werkgevers doen er goed aan om niet lichtzinnig om te gaan met het geven van een ontslag op staande voet. Immers, zowel wanneer het ontslag op staande voet door de rechter niet geldig, als wanneer het wel geldig wordt bevonden, kan de werkgever aan de werknemer één of meerdere vergoedingen verschuldigd zijn.

Het is in ieder geval raadzaam om je goed te laten adviseren alvorens over te gaan tot het geven van een ontslag op staande voet. Wij adviseren je graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties