073 720 02 00

Uitbreiding informatieplicht werkgever

Door Gepubliceerd op 11 juli 2022 Geen categorie, HR

De nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden leidt onder meer tot een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Wat houdt dit in?

Huidige informatieplicht werkgever

In de huidige wet is al opgenomen dat een werkgever verplicht is om informatie aan de werknemer te geven. Denk hierbij aan naam, woonplaats van partijen en de functie van de werknemer. De (volledige) lijst staat opgesomd in de wet. Het meeste daarvan is (vaak) opgenomen in de arbeidsovereenkomst en/of personeelsregeling.

Wat houdt de uitbreiding in?

Vanaf 1 augustus 2022 wordt de informatieplicht van werkgever uitgebreid. Zo moet een werkgever onder meer informeren over:

  • de duur en voorwaarden van de proeftijd;
  • de werkplek;
  • een mogelijk recht op opleiding;
  • hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
  • de afzonderlijke onderdelen van het loon zoals een bonus.

De (volledige) lijst zal vanaf de hiervoor genoemde datum worden gepubliceerd in de wet. Let er dus op dat deze verplichte informatie wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst en/of personeelsregeling.

Hoe dan?

Het kan gelukkig eenvoudig. Simpelweg door het opnemen van deze verplichte informatie in de arbeidsovereenkomst en/of personeelsregeling. Soms is een verwijzing naar de wet of de cao voldoende. Dan kan de werknemer precies nalezen hoe het zit. Daarmee voelt dit toch een beetje als schijnwetgeving, want de vraag is natuurlijk of een werknemer voldoende weet als er wordt opgenomen dat voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Wij denken van niet, maar het is dus wel verplicht om te doen.

Termijn en handhaving

Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten – vanaf 1 augustus 2022 – geldt dat de gegevens binnen één week na de eerste werkdag aan de werknemer worden verstrekt. Daarnaast geldt er een termijn van één maand, na een verzoek daartoe vanuit werknemer voor het verstrekken en/of aanvullen van de verplichte informatie.

Nog steeds geldt dat de informatieplicht wordt gehandhaafd via het civiele recht. Dat betekent dat als de werkgever, ondanks een verzoek daartoe van werknemer, niet binnen de wettelijke termijn de verplichte informatie aan de werknemer beschikbaar heeft gesteld, de werknemer dat alsnog via de rechter kan afdwingen. En indien een werknemer hierdoor schade lijdt, is de werkgever verplicht om deze te vergoeden. Schade blijft wel moeilijk aan te tonen, maar het kan natuurlijk voorkomen dat een werknemer écht schade lijdt.

Conclusie

Het gevolg van deze nieuwe wet is dus onder andere dat de (model) arbeidsovereenkomsten en/of personeelsregelingen zullen moeten worden aangepast. Ook moet er rekening worden gehouden met het feit dat werknemers die al in dienst zijn een verzoek zullen/kunnen doen om (meer) informatie. Hulp nodig bij het checken/aanpassen van de arbeidsovereenkomst en/of personeelsregeling of meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties