073 720 02 00

Volgens de Awb bezwaar maken? Zo werkt de bezwaarprocedure

Bijgewerkt op Geen categorie

Wanneer u het niet eens bent met een besluit dat door een overheidsorgaan is genomen, kunt u op grond van de Awb bezwaar maken. Maar hoe maakt u bezwaar en welke eisen worden gesteld aan een bezwaarschrift? Dat leest u in deze blog.

Eisen bezwaarschrift Awb

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat de belangrijkste (algemene) regels van het bestuursrecht. Regels met betrekking tot de verhouding tussen enerzijds de overheid en anderzijds de burgers, bedrijven en overige instanties. En tussen de diverse overheidsorganen onderling. De eisen die gesteld worden aan een bezwaarschrift staan in de Awb. De allereerste en belangrijkste eis is dat er een besluit moet zijn. Alleen tegen een besluit kan op grond van de Awb bezwaar worden gemaakt.

Daarnaast moet u belanghebbende zijn om een bezwaarschrift te kunnen indienen. Een belanghebbende is ‘degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken´. Alleen belanghebbenden kunnen volgens de Awb bezwaar maken. Ben u geen belanghebbende dan is uw bezwaarschrift niet ontvankelijk. U heeft 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn is opgenomen in het besluit. Dien op tijd een bezwaarschrift in! Als u te laat bent, wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen.

Inhoudelijke eisen Awb bezwaar

Ook worden er inhoudelijke eisen aan een bezwaarschrift gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in artikel 6:5 Awb. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet de naam en het adres van de indiener bevatten net als een dagtekening (datum). Het bestuursorgaan moet immers weten van wie het bezwaarschrift afkomstig is en wanneer het bezwaarschrift is opgesteld. Verder moet het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend worden vermeld, zodat het bestuursorgaan weet welk besluit wordt aangevochten. En tot slot moet in het bezwaarschrift zijn opgenomen waarom u het niet eens bent met het besluit, de zogenaamde gronden van bezwaar.

Bezwaarprocedure Awb

De gestelde eisen in de bezwaarprocedure (Awb) zijn streng. Voldoet u niet aan de eisen voor het indienen van een bezwaarschrift, dan bent u kansloos. Het is dus zeer verstandig om juridisch advies in te winnen wanneer u geconfronteerd wordt met een besluit waartegen u bezwaar wilt maken. U krijgt namelijk maar één kans. Kortom: wilt u op een correcte manier volgens de Awb bezwaar maken? Dan is het verstandig juridisch advies in te winnen.

Ook is het indienen van een bezwaarschrift een voorwaarde om later naar de rechter te kunnen. Dus denk niet: “laat maar zitten dat bezwaar, ik ga later wel naar de rechter”. Dat kan niet. De weg naar de bestuursrechter is afgesloten als u niet eerst de bezwaarprocedure Awb heeft doorlopen.

Zoals gezegd heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Waar u het bezwaarschrift moet indienen staat in de Awb, bezwaar wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders. Dat bestuursorgaan beslist ook op uw bezwaar. De beslistermijn daarvoor is 6 weken. Als een bezwaarschriftencommissie is ingesteld, is de beslistermijn 12 weken. U ontvangt een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Ook die procedure is gebonden aan strenge eisen.

Snijders Bestuursrecht voor advies

De bezwaarprocedure uit de Awb is dus nog niet zo eenvoudig. Mr. Annemarie Posset van Snijders Bestuursrecht is gespecialiseerd in dit soort procedures en is altijd op de hoogte van de laatste eisen voor het indienen van een bezwaarschrift. Wilt u een vrijblijvend advies voor een bezwaarprocedure of voor het starten van een procedure bij de rechtbank? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties