073 720 02 00
Nieuws

WAADI & boetes

Door Bijgewerkt op Nieuws

In de Wet allocatie arbeid door intermediairs (‘WAADI’) zijn regels opgenomen over het inhuren/uitlenen en detacheren van personeel. Indien de regels op grond van deze wet niet worden nageleefd, kan door de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘SZW’)
een boete worden opgelegd. Heeft uw bedrijf een boete gehad of bent u bang dat u een boete kunt verwachten? Lees hieronder over de hoogtes van de boetes en hoe wij u kunnen helpen om de boete kwijtgescholden of gereduceerd te krijgen.

WAADI

Op grond van de WAADI geldt onder andere een registratieplicht. Dat betekent dat bedrijven die zich bezig houden met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, in de Kamer van Koophandel als uitlener geregistreerd moeten staan. Doet een uitlener dat niet of niet juist, dan kan door de inspectie SZW een boete worden opgelegd. Ook de inlener, die zaken doet met een uitlener die niet of niet juist staat geregistreerd, riskeert in dat geval een boete.

In de WAADI zijn ook regels opgenomen waarbij door de inspectie SZW bij overtreding geen boete of sanctie kan worden opgelegd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de regels omtrent gelijke behandeling van uitzendkrachten, het verbod op tegenprestatie en het belemmeringsverbod. Bij overtreding van deze regels bestaat wel de mogelijkheid om andere vervolgstappen te nemen, zoals het starten van een procedure.

Boetes

Bij overtreding van de regels van de WAADI, die in de wet beboetbaar zijn gesteld, kunnen de volgende boetes worden opgelegd:

  • minder dan tien ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 8.000
  • tien maar minder dan 30 ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 16.000
  • dertig of meer ter beschikking gestelde arbeidskrachten: € 32.000

De hoogte van deze boetes en de berekening in dat verband zijn neergelegd in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs’. Hieruit volgt onder andere dat het boetebedrag met 50% kan worden verhoogd, indien een eerdere overtreding heeft plaatsgevonden. Daarentegen kan een boete ook met 50% worden gematigd, indien de uitlener of inlener kan aantonen dat ten aanzien van een overtreding minder verwijtbaar is gehandeld.

Eerder schreven we ook al dat boetes vaak te hoog zijn. Bezwaar en beroep is dan zeker aan te raden en daar kunnen wij goed bij helpen. Ontvangt u een boete, dan adviseren wij altijd even afstemming te zoeken.

Preventieve stillegging

Per 1 januari 2013 is ook de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Op grond van deze wet heeft de inspectie SZW de mogelijkheid om (de werkzaamheden van) een bedrijf, waarbij de regels van de WAADI herhaaldelijk zijn overtreden, tijdelijk stil te leggen. De procedures hieromtrent zijn strikt, waarbij ook de mogelijkheid tot bezwaar en beroep openstaat.

Dus?

De Nederlandse regering hanteert dus een streng preventief beleid tegen bedrijven die de regels omtrent de WAADI niet willen naleven. Enerzijds door het opleggen van boetes en anderzijds door het tijdelijk kunnen stilleggen van een bedrijf, met alle gevolgen van dien. Laat je daarom goed adviseren over de regels van de WAADI en voorkom een boete. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrecht specialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties