073 720 02 00

Waarom zou u een eigendomsvoorbehoud opstellen?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Als u zaken uitlevert aan een klant, dan kunt u in de overeenkomst een eigendomsvoorbehoud maken. Dit betekent concreet dat u eigenaar blijft van de zaken / goederen, totdat uw factuur is betaald.

Meestal gaat dat gewoon goed, maar dus niet altijd.

Eigendomsvoorbehoud in faillissement

Het komt echter ook (vaak) voor dat de factuur onbetaald blijft en de klant failliet gaat. In dat geval kunt u voorkomen dat de curator de door u geleverde zaken verkoopt en de opbrengst in de faillissementsboedel valt, door een beroep te doen op het eigendomsvoorbehoud.

Immers: als gevolg van het door u in uw offerte of overeenkomst gemaakte eigendomsvoorbehoud, bent u gewoon eigenaar gebleven over de uitgeleverde goederen. Ook al staan de goederen bij een klant en zelfs al weet u niet waar ze staan. U kunt uw goederen dan altijd opeisen bij de curator.

Eisen aan eigendomsvoorbehoud

U moet wel kunnen aantonen dat het eigendomsvoorbehoud correct is gevestigd op de goederen. Dit doet u door voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst het eigendomsvoorbehoud (bewijsbaar) te bedingen. Dat kan ook via de leveringsvoorwaarden of algemene voorwaarden, maar dan moeten deze voorwaarden wel toepasselijk zijn verklaard en ter hand gesteld of de mogelijkheid daartoe geboden.

Voldoende identificeerbaar

Om goederen aan u terug te kunnen geven, zal de curator niet alleen nagaan of er op juiste wijze een eigendomsvoorbehoud is gevestigd. Van belang is ook of uw goederen nog aanwezig zijn. Als goederen al zijn verbruikt, dan kan de curator deze niet aan u teruggeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u rubber heeft geleverd waar inmiddels autobanden van zijn gemaakt. Ook wanneer u onderdelen heeft geleverd die inmiddels gemonteerd zijn op een machine, treft uw eigendomsvoorbehoud geen doel. De onderdelen maken in dat geval namelijk deel uit van de machine.

Het beroep op het eigendomsvoorbehoud kan ook worden belemmerd wanneer u niet kunt aantonen dat een bepaald goed door u is geleverd. Plaats daarom altijd een sticker of breng een markering aan waaruit dit valt af te leiden.

Ook kan sprake zijn van vermenging. Niet alleen wanneer een onderdeel op een machine is gemonteerd is dit het geval, maar bijvoorbeeld ook wanneer een door u geleverde partij rubberen korrels, is vermengd met een andere partij rubberen korrels. Streef er dus, waar mogelijk naar, om dergelijke grondstoffen in verpakkingen te leveren.

Beperkt versus uitgebreid

In veel gevallen wordt er een eigendomsvoorbehoud bedongen en gevestigd zoals hierboven reeds besproken. Het eigendomsrecht van geleverde zaken gaat pas over op de afnemer, nadat hij de koopprijs voor die zaken heeft voldaan. Als leverancier doet u zich daarmee ernstig tekort. U vestigt daarmee namelijk een beperkt eigendomsvoorbehoud waarmee u enkel de goederen kunt terugvorderen die onbetaald zijn gebleven. Meer dan eens komt het namelijk voor dat de geleverde goederen al geheel of gedeeltelijk zijn gebruikt. U doet er daarom wijs aan om een uitgebreid eigendomsvoorbehoud te bedingen. Een uitgebreid eigendomsvoorbehoud strekt zich namelijk uit over alle door de leverancier geleverde zaken.

U bedingt dan dat: alle door de leverancier geleverde goederen eigendom blijven van de leverancier totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen aan de leverancier. Op het moment dat de afnemer dan failliet gaat, kunt u dan niet alleen alle niet-betaalde goederen ophalen bij de curator, voor zover nog aanwezig, maar kunt u ook de wél betaalde goederen ophalen. De enige beperking die dan geldt, is dat de goederen die u mee wilt nemen geen hogere waarde mogen vertegenwoordigen dan de openstaande vordering.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties