073 720 02 00

Wat is co-ouderschap?

Bijgewerkt op Geen categorie

Wat is co-ouderschap?

Als mensen met (jonge) kinderen besluiten uit elkaar te gaan, wordt vrijwel altijd tegen mij gezegd: “Wij willen een co-ouderschap”. Maar, wat is dat nu eigenlijk? Wat is ervoor nodig om een co-ouderschap goed te laten verlopen? En kent co-ouderschap nadelen?

Co-ouderschap in het kort

Als ouders de zorg- en opvoedingstaken na de scheiding – nagenoeg – gelijk verdelen, wordt er gesproken van co-ouderschap. Kinderen brengen bij deze vorm van ouderschap ongeveer evenveel tijd door bij iedere ouder. Dat is niet alleen voor de kinderen meestal fijn, ook voor beide ouders is dat zo. Zij krijgen namelijk veel mee van het dagelijks leven van de kinderen. Maar, ook met elkaar houden ouders veel contact bij deze vorm van zorg. Het is daarom belangrijk dat zij na de scheiding in staat zijn tot goed overleg.

In de praktijk is een co-ouderschap niet per definitie een 50/50-verdeling. De kinderen kunnen bijvoorbeeld drie dagen bij de ene ouder, en vier dagen bij de andere ouder verblijven. Het is aan de ouders om te bekijken wat haalbaar en reëel is. Als één van hen fulltime werkt (van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat) wordt een gelijke verdeling al lastiger. Als ouders om die reden een 30/70-verdeling overeenkomen, kan dat echter ook co-ouderschap zijn.

Ouderschapsplan

Voordat ouders een bepaalde zorgregeling uit gaan voeren, moeten zij het eens worden over een aantal praktische en financiële zaken. Afspraken daarover worden vastgelegd in een ouderschapsplan. In een ouderschapsplan staan onder meer afspraken over hoe de ouders elkaar informeren, welke dagen het kind bij wie woont en wie wat betaalt. In geval van een echtscheiding(sprocedure) is een ouderschapsplan overigens verplicht; ontbreekt dit, dan spreekt de rechter de echtscheiding niet uit.

Alimentatie bij co-ouderschap?

Co-ouderschap is echter geen wettelijke term, dus in ons wetboek kom je deze term niet tegen. Er zijn geen ‘co-ouderschap regels’. Ouders kunnen in die zin dus ook vrij afspreken welke kosten zij verdelen en welke niet. Het betalen van alimentatie bij co-ouderschap is minder vaak aan de orde.

Bij het maken van een verdeling van de kosten wordt enerzijds gekeken naar “eigen” kosten en anderzijds naar kosten die tussen ouders verdeeld (kunnen) worden. Bij eigen kosten kunt u denken aan de kosten die binnen ieder huishouden worden gemaakt, zoals woonlasten, telefoonkosten, boodschappen, enzovoorts. Te verdelen kosten zijn uitgaven die de ouder doet ten behoeve van de kinderen, zoals schoolkosten, verzekeringen, abonnementen en contributies. Deze kosten kunnen op drie manieren worden verdeeld tussen de ouders:

– naar draagkracht. De ouder die het meest verdient, betaalt het grootste bedrag. Een verandering in inkomen heeft gevolgen voor die verdeling;
– verdeling per periode. Ouders verdelen de kosten naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft. Of ze verrekenen de kosten op basis van een vast bedrag per periode. Het afrekenen gebeurt bijvoorbeeld eens per jaar of eens per zes maanden;
– beide ouders betalen de helft. Deze regeling is het meest overzichtelijk doch een nadeel is dat de ouder die het minst verdient deze regeling wellicht oneerlijk zal vinden. Bovendien vergt deze regeling veel administratie.

De ouder waar de kinderen wonen, kan vaak ook aanspraak maken op bepaalde financiële regelingen, zoals eenouderkorting, kinderbijslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag. In geval van co-ouderschap willen ouders meestal beiden gebruik maken van die regelingen. Het is echter niet toegestaan om kinderen op meer dan één adres in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie. In die situatie biedt een (nagenoeg) gelijke verdeling op papier (in een ouderschapsplan) uitkomst. Doordat u kunt ‘aantonen’ dat u een co-ouderschap overeen bent gekomen, kunt u mogelijk alsnog in aanmerking komen voor bepaalde financiële regelingen.

Hebt u één kind, dan is het aan te raden dat kind op het adres van de ouder met het laagste inkomen in te schrijven, waarmee de hoogste financiële tegemoetkoming wordt gerealiseerd. Overigens verschilt het per tegemoetkoming of beide ouders, of slechts één van hen daarop recht hebben/heeft.

Meestal openen ouders in geval van een regeling van co-ouderschap een ‘kinderrekening’. Dit is een gezamenlijke rekening waarop zij ieder het bedrag storten dat zij zijn overeengekomen en waarvan vervolgens de kosten van de kinderen die verdeeld zijn, voldoen. Er zijn echter ook ouders die ervoor kiezen aan elkaar de bijdrage over te maken. Een kinderrekening vraagt in ieder geval om een goede samenwerking/communicatie en wederzijds vertrouwen.

Co-ouderschap aanvragen

Zoals hiervoor uitgelegd, heeft een co-ouderschap geen wettelijke basis. Dat betekent, dat u in principe dus geen co-ouderschap kunt ‘aanvragen’ via de rechtbank. In tegendeel; als uw ex-partner géén co-ouderschap wil overeenkomen, dan kan dat niet worden afgedwongen. En dat is maar goed ook. Immers, bij een co-ouderschap hebben de ouders veelvuldig contact met elkaar en moet de onderlinge verstandhouding dus goed zijn.

Als u echter eenmaal een regeling van co-ouderschap bent overeengekomen, kunt u die regeling niet zo maar wijzigen. In die zin, kent een co-ouderschap nadelen. Laat uzelf dus goed voorlichten voordat u een bepaalde verdeling van de zorg- en opvoedtaken vastlegt.

Meer weten?

Zou u graag willen weten of een co-ouderschap past in uw situatie, of wilt u uw co-ouderschap juist wijzigen en bent u benieuwd of dit mogelijk is? Neem dan contact op met mr. Swinkels. Zij bespreekt graag de mogelijkheden met u.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties