073 720 02 00
Nieuws

Webshop failliet, wat nu?

Door Bijgewerkt op Nieuws

Stel: u hebt eindelijk na lang wikken en wegen toch die aankoop online gedaan, u hebt al betaald maar het product wordt niet geleverd. Wat blijkt? De onderneming, waar ook de webshop aan is gekoppeld waar de aankoop is gedaan, is failliet. Wat nu? Hebt u nog recht op levering van het product of krijgt u misschien uw geld terug? Kortom, wat staat u te doen?

Faillissement

Zodra er door de rechtbank een faillissement wordt uitgesproken benoemt deze gelijktijdig een curator. Vanaf dat moment is de curator degene die belast is met de beslissingen ten laste of bate van de onderneming, een en ander in samenspraak met de betrokken rechter-commissaris. De gegevens van de door de rechtbank benoemde curator zijn doorgaans gemakkelijk online te vinden.

Uitlevering product?

De kans dat de curator niet tot uitlevering van het product over gaat is vrij groot. In sommige gevallen zal er door de curator alsnog worden uitgeleverd, vaak wel onder die conditie dat er alsnog door de consument betaald wordt. Het nogmaals betalen voelt voor de consument vaak erg dubbel en daarmee oneerlijk, maar is op basis van de geldende faillissementswet terecht.

Geld terug?

Stel dat het door u bestelde product niet meer door de curator wordt geleverd. Hebt u dan recht op teruggave van uw geld? Of u als consument een deel of de gehele aankoopsom retour krijgt is met name afhankelijk van de hoeveelheid geld in de faillissementsboedel waarover de curator kan beschikken. Alle baten die in de faillissementsboedel vallen, denk aan verkoop van activa, worden doorgaans bijgeschreven op de boedelrekening, de rekening van de failliete boedel. De soorten vorderingen kunnen grofweg worden ingedeeld in drie categorieën (1) boedelvorderingen (2) preferente vorderingen en (3) concurrente vorderingen. Het door u betaalde bedrag voor het door u bestelde product valt onder de laatste categorie, die van de concurrente vorderingen. De concurrente vorderingen komen in rangorde bij een eventuele uitdeling onderaan. De kans dat er een bedrag resteert is daarmee doorgaans erg klein. Sowieso zal er, als er al een bedrag voor de concurrente schuldeisers resteert, pro rata dienen te worden verdeeld tussen de andere concurrente schuldeisers.

Vordering melden bij de curator

Het is op zijn minst nuttig uw vordering bij de curator te melden. Houd er rekening mee dat u in ieder geval moet kunnen aantonen dat u daadwerkelijk al voor het door u bestelde product heeft betaald. Indien de curator hiervan overtuigd is zal hij uw vordering plaatsen op de lijst van voorlopige erkende crediteuren. U krijgt hierover bericht. Mocht er toch geld tussen de concurrente schuldeisers te verdelen zijn, dan bent u in ieder geval bekend bij de curator. Een en ander in het kader van “baat het niet, dan schaadt het niet”. Door het indienen van uw vordering krijgt de curator in ieder geval een reëel beeld van de totale schuldenlast van de onderneming. Dit kan mogelijk helpen bij het eventueel door de boedel aansprakelijk stellen van een bestuurder.

Hebt u faillissementsgerelateerde vragen, neemt u dan contact met ons op!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties