073 720 02 00
Nieuws

Werkgevers opgelet? Loonstop of loonopschorting?

Door Bijgewerkt op Nieuws

Tijdens de corona-crises loopt de re-integratieverplichting van werkgevers en werknemers gewoon door. Dat geldt ook voor werknemers die zich ziek melden met corona. Als de bedrijfsarts oordeelt dat een werknemer ziek is, dan hebben werkgevers en werknemers re-integratieverplichtingen. De werknemer moet dus voldoen aan zijn kant van de medaille als het gaat om re-integratie. Maar wat als een werknemer nu onverhoopt niet meewerkt? Wat kan een werkgever dan doen? In dit blog ga ik daar verder op in. De wet kent in principe twee sancties, te weten:

  1. Loonopschorting
  2. Loonstopzetting

Loonopschorting

Als een werknemer zich niet laat controleren door een bedrijfsarts, dan heeft de werkgever de mogelijkheid om het loon op te schorten. Loonopschorting houdt in dat de werkgever het loon niet uitbetaalt, tot het moment dat de werknemer zich wél laat controleren. Vanaf het moment dat de werknemer zich dus laat controleren, heeft hij met terugwerkende kracht recht op salaris, tenzij de bedrijfsarts oordeelt dat geen sprake is van ziekte. Dan geldt de hoofdregel: geen arbeid, wel loon, tenzij het niet werken voor rekening en risico van de werknemer komt. En het niet werken als gevolg van een onterechte ziekmelding komt voor rekening en risico van de werknemer.

Voordat een werkgever tot loonopschorting mag overgaan, moet hij de werknemer hebben gewaarschuwd dat hij als werkgever voornemens is het loon op te schorten tot het moment dat de werknemer zich wel laat controleren. Deze aanzegging is wettelijk verplicht om een geldige loonopschorting op te leggen.

Als eenmaal is geoordeeld dat een werknemer ziek is en hij houdt zich niet aan de re-integratieverplichtingen, dan heeft de werkgever de mogelijkheid om het loon stop te zetten.

Loonstopzetting

In een aantal in de wet genoemde gevallen kan de werkgever het loon stopzetten. In het kort in de volgende gevallen:

  1. De werknemer heeft zijn ziekte opzettelijke veroorzaakt;
  2. De werknemer belemmert of vertraagt zijn genezing;
  3. De werknemer verricht zonder goede grond geen passende arbeid;
  4. De werknemer werkt niet mee aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak;
  5. De werknemer is te laat met het aanvragen van zijn WIA-uitkering.

Het stopzetten van het loon betekent dat de werknemer geen recht heeft op salaris. Ook niet met terugwerkende kracht dus. Voor het stopzetten van het loon is ook een aanzegging vereist. Het loon stopzetten kan dus pas nadat een schriftelijke waarschuwing is gegeven.

Let op! Als een werkgever in een aanzegging aan de werknemer ‘loonopschorting’ gebruikt, terwijl hij ‘loonstopzetting’ bedoelt, dan heeft de werkgever pech. Verkeerd gebruik van loonopschorting wordt aan de werkgever toegerekend. Wij adviseren dus hier altijd goed naar te kijken.

Ontslag op staande voet

Een derde sanctie zou een ontslag op staande voet kunnen zijn. Hier gelden echter zeer strenge regels voor en wij adviseren dit niet zomaar te gebruiken. Wanneer mag het wel? De hoofdregel is dat een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is, tenzij sprake is van bijkomende omstandigheden. Voorbeelden van bijkomende omstandigheden zijn: na diverse waarschuwingen en het loon stop gezet te hebben geen passende arbeid verrichten, terwijl de werknemer daartoe wel in staat is. Pas dus goed op met het gebruik van een ontslag op staande voet.

Een goed alternatief om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen, is het verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. Daarvoor is wel een deskundigenoordeel vereist!

Resumerend

Werkgevers denken vaak weinig te kunnen doen tegen een werknemer die niet meewerkt aan re-integratie. Dit blog laat hopelijk anders zien. Als de juiste stappen worden gezet, kan een werknemer zeker geactiveerd worden.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties