073 720 02 00

Werkzaamheden voor aanvang arbeidsovereenkomst: het blijft oppassen

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Proeftijd en eerder beginnen blijft altijd spannend. Als de werkzaamheden eerder aanvangen, vangt de proeftijd mogelijk ook eerder aan en kan een proeftijdontslag dus te laat zijn. Recent is er weer een uitspraak gedaan over een administratief medewerker bij Villa Kakelbont, een kinderdagverblijf.

Wat speelde er?

De werknemer trad in dienst op 1 oktober 2021 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar met een proeftijd van één maand. De functie van werknemer was administratief medewerker. Op 23 september, 28 september en 30 september 2021 is werknemer aanwezig geweest bij Villa Kakelbont. Vervolgens bestaat een discussie over het rooster en heeft werknemer zich ziek gemeld op 28 oktober 2021. Vervolgens is werknemer op 28 oktober 2021 telefonisch ontslagen, wat is bevestigd bij brief van 30 oktober 2021.

En nu?

In het Nederlandse arbeidsrecht kennen we het fenomeen de ‘ijzeren proeftijd’. Dit betekent dat de formele eisen strikt worden toegepast, waaronder de termijn van de proeftijd. De ijzeren proeftijd betekent ook dat deze begint te lopen zodra de werknemer feitelijk aanvangt met het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de bedongen arbeid. Achtergrond hiervan is dat de werkgever een beeld kan vormen van de kwaliteiten en geschiktheid van de werknemer. Dit geldt óók als de arbeidsovereenkomst formeel pas later ingaat.

In de voorgaande situatie bestond discussie over de vraag of de werknemer in september haar ‘bedongen arbeid’ heeft verricht of juist niet. En daar gaat het hier mis voor de werknemer, omdat de rechter het niet voldoende vond vaststaan dat werknemer haar bedongen arbeid heeft verricht. Zij heeft enkel meegekeken en praktische zaken als opvang voor haar kind en details voor de arbeidsovereenkomst geregeld.

Werknemer beriep zich ook nog op misbruik van recht en schending van goed werkgeverschap, omdat werknemer van mening is dat zij is ontslagen omdat ze zich ziek had gemeld en niet gevaccineerd was. Villa Kakelbont heeft dit bestreden en aangegeven dat de reden van het ontslag gelegen is in het slecht communiceren door de werknemer. In dit geval oordeelt de rechter dat de werknemer onvoldoende heeft aangetoond dat het proeftijdontslag verband hield met ziekte of de vaccinatiestatus. Ook dit levert geen grond voor schadevergoeding op voor de werknemer.

De werknemer blijft dus achter met lege handen.

Wat kunnen we hiervan leren?

Werkgevers (en werknemers) hebben vaak de behoefte om voordat de arbeidsovereenkomst aanvangt alvast nader kennis te maken. Als daar al een deel ‘meewerken’ in zit, ook onbetaald, dan loopt de werkgever het risico dat de proeftijd eerder is gaan lopen, terwijl hij daar geen rekening mee houdt. Het beste is om gewoon te starten wanneer je dat hebt afgesproken. Mocht je als werkgever toch de behoefte hebben om eerder de werknemer mee te laten kijken, houd dan rekening met het feit dat de proeftijd eerder is gaan lopen. Toets dit voordat je proeftijdontslag geeft. Want eenmaal gegeven is er geen weg meer terug en kan de werknemer kiezen: vernietiging (en dus terugkomen) of een billijke vergoeding. Dat kan een dure grap zijn.

Vragen hierover? Neem contact op met Snijders Arbeidsrecht.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties