073 720 02 00

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Ingangsdatum

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden.

Wat is het voor een nieuwe wet en waarom is deze nieuwe wet nodig?

Er hebben zich verschillende incidenten voor gedaan, waaronder financiële problemen, fraude, en ook zelfverrijking van bestuurders. Uit deze incidenten is naar voren gekomen dat er behoefte was aan een scherper toezicht op verenigingen, stichtingen, maar ook op coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen en diens bestuurders. Met deze nieuwe wet, die met ingang van 1 juli 2021 in werking is getreden, wordt aan deze behoefte gehoor gegeven.

Aansluiting bij de regels voor B.V.’s en N.V.’s

Met de invoering van de WBTR is meer aansluiting gezocht bij de bestaande regels die al gelden ten aanzien van de B.V.’s en N.V.’s. Zo worden er strengere eisen gesteld aan de bestuurder(s) en aan de toezichthouder(s), bijvoorbeeld in geval van faillissement. Indien er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling kan een bestuurder van een stichting, van een vereniging, van een coöperatie of van een onderlinge waarborgmaatschappij nu ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het faillissementstekort indien aannemelijk is dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Een hoofdelijke aansprakelijkheid betekent aansprakelijk in persoon en met eigen vermogen. Een vergaande consequentie.

Van een onbehoorlijke taakvervulling kan, net als bij de B.V. en de N.V., sprake zijn wanneer bijvoorbeeld de jaarrekening niet tijdig wordt gedeponeerd, de administratie niet afdoende wordt gevoerd of er verplichtingen worden aangegaan waarvan de bestuurder wist of behoorde te weten dat deze niet zouden kunnen worden nagekomen door de stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Ook net als bij de B.V. en de N.V. gelden nu voor de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij de wettelijke bewijsvermoedens. Dit betekent dat bijvoorbeeld indien de jaarcijfers niet tijdig zijn gedeponeerd wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

Uitzondering

Er is een uitzondering gemaakt voor stichtingen en verenigingen die geen jaarrekening hoeven te publiceren en die niet zijn onderworpen aan de vpb (vennootschapsbelasting), kort gezegd de niet-commerciële stichtingen en verenigingen. In geval van faillissement zal de aangewezen curator niet al te gemakkelijk de bestuurder aansprakelijk stellen voor het faillissementstekort, nu voor deze niet-commerciële stichtingen en verenigingen de bewijsvermoedens niet gelden. Hoe hier in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven moet nog worden bezien.

Impact

Al met al zijn de regels een stuk strenger geworden. Fijn in die zin dat er meer controle en zekerheid voor schuldeisers wordt gecreëerd. Anderzijds is het voor bestuurders van een stichting of vereniging (net als de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) wel een extra overweging waard alvorens aan de functie te beginnen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties