073 720 02 00

Alles over de Wet franchise

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise van toepassing. Het doel van deze wet is om de belangen van de franchisegever en de franchisenemer meer met elkaar in evenwicht te brengen. Grofweg zijn er vier belangrijke pijlers binnen de Wet franchise.

De precontractuele fase

Een belangrijk doel van de wet is het versterken van de informatiepositie van de nieuwe franchisenemer voordat hij een contract aangaat met de franchisegever, de zogenaamde precontractuele fase. Partijen moeten elkaar tijdig informatie verschaffen die van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst (artikel 7:913 BW).

Stand-still

Nadat partijen de relevante gegevens aan elkaar hebben verstrekt, geldt een bedenktermijn van vier weken. Dit wordt de ‘stand-still‘ periode genoemd. Partijen kunnen elkaar tijdens de stand-still niet binden, er mogen geen nieuwe voorwaarden aan de overeenkomst worden toegevoegd of betalingen worden afgedwongen. De stand-still biedt partijen tijd om onderzoek te doen en het sluiten van de overeenkomst te (her)overwegen. Deze 4 weken termijn is zeer streng zo is inmiddels gebleken in de jurisprudentie.

Zorgplicht franchisegever

De Wet franchise bepaalt dat de franchisegever aan de franchisenemer bijstand, commerciële en technische ondersteuning moet geven die nodig is voor de uitvoering van de franchiseformule (artikel 7:919 BW). Dit is een inspanningsverplichting van de franchisegever. Als de franchisenemer aangeeft ondersteuning nodig te hebben, dan is de franchisegever verplicht om hulp te bieden.

In het algemeen moeten partijen zich gedragen als een goed franchisegever en goed franchisenemer (artikel 7:912 BW).

Wijzigen van de franchiseovereenkomst

De Wet franchise geeft aan dat bij tussentijdse wijzigingen de franchisegever de franchisenemer tijdig moet informeren. De informatie moet begrijpelijk en duidelijk zijn.

Voor ingrijpende wijzigingen moet de franchisegever bovendien vooraf toestemming vragen aan de franchisenemer. Dit wordt ook wel het instemmingsrecht genoemd. Als er meerdere franchisenemers zijn, dan moet de meerderheid van de franchisenemers met de wijzigingen instemmen. Is er geen meerderheid, dan moeten individuele de franchisenemers die door de wijzigingen geraakt worden met de wijziging instemmen.

Beëindigen van de franchiseovereenkomst

Ten aanzien van de beëindiging van de franchiseovereenkomst zijn er strengere vereisten gesteld aan het concurrentiebeding en de waardering van de onderneming bij beëindiging van de overeenkomst.

Concurrentiebeding

Als in de franchiseovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen, dan geldt het beding na beëindigen van de overeenkomst voor maximaal één jaar en alleen voor het gebied waarbinnen de franchisenemer werkzaam was. Hiermee voorkomt de wet dat het een franchisenemer na het eindigen van een overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt om onder een andere vlag verder te gaan. De bepaling sluit aan bij de gewezen rechtspraak over concurrentiebedingen.

Waardering bij beëindigen

Veel franchiseovereenkomsten bepalen dat de onderneming eerst aan de franchisegever moet worden  aangeboden als de franchisenemer met zijn onderneming wil stoppen. Vaak tegen ongunstige voorwaarden en een lage verkoopprijs. De Wet franchise bepaalt dat in de franchiseovereenkomst moet worden neergelegd hoe de waarde van de onderneming en de waarde van de goodwill bij het eindigen van de franchiseovereenkomst wordt bepaald, welke rekenmethode wordt gebruikt en wat de omvang is. Zo wordt gewaarborgd dat de onderneming op een eerlijke manier wordt vastgesteld.

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties