073 720 02 00

Alles over het slapend dienstverband in 2020

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Een slapend dienstverband is de situatie waarin een werknemer meer dan 104 weken (twee jaar) ziek is en de loondoorbetalingsverplichting vervalt, maar de arbeidsovereenkomst wel doorloopt. Dit noemen we een slapend dienstverband, omdat de twee hoofdverplichtingen van een arbeidsovereenkomst weggevallen zijn. De werknemer hoeft namelijk niet meer te werken, want die is ziek. De werkgever hoeft geen loon te betalen, want die verplichting vervalt na twee jaar.

De invoering van de transitievergoeding leidt tot slapende dienstverbanden

De transitievergoeding is geïntroduceerd bij de invoering van de WWZ (juli 2015). Dit is  het recht op een vergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Voor de WWZ was er geen verplichting om een vergoeding te betalen bij einde dienstverband van de langdurig zieke werknemer. De hoogte van de transitievergoeding, ook bij slapend dienstverband, staat vast en is afhankelijk van het salaris en de lengte van het dienstverband. Dat kostenaspect weerhoudt werkgevers ervan om het dienstverband te beëindigen want zolang er geen einde is aan de arbeidsovereenkomst, hoeft geen transitievergoeding te worden betaald. En zo ontstaat het slapend dienstverband.

Beëindigen van het slapend dienstverband en goed werkgeverschap (Xella)

Langdurig zieke werknemers wilden toch aanspraak maken op de transitievergoeding en deze kunnen afdwingen. Zelf opzeggen is geen optie want dan ligt het initiatief niet meer bij de werkgever en dat is nu net de toegangspoort tot de transitievergoeding. Daarom zijn er verschillende procedures gevoerd waarin werknemers probeerden af te dwingen dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, en dus daarbij de transitievergoeding te betalen. In eerste instantie gingen rechters daar niet in mee. Dat veranderde toen de compensatieregeling er kwam.

Compensatieregeling

Als werkgevers het slapend dienstverband beëindigen en de transitievergoeding uitkeren aan de werknemer, dan kan de werkgever van het UWV die vergoeding terugkrijgen. De compensatieregeling is zeer recent (1 april 2020) in werking getreden maar geldt met terugwerkende kracht voor alle transitievergoedingen die zijn uitgekeerd aan werknemers met een slapend dienstverband. Dus als het slapend dienstverband tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 is beëindigd en de transitievergoeding is betaald, ook dan krijgt de werkgever na 1 april 2020, dat bedrag van het UWV terug. Dat betekent dus wel dat in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 de werkgever de vergoeding bij het eindigen van het slapend dienstverband heeft moeten voorschieten. Als de werkgever dat niet wilde en het slapende dienstverband heeft laten doorlopen, loopt de hoogte van de transitievergoeding wel op. Die verhoging wordt door het UWV niet vergoed, het UWV betaalt de transitievergoeding die ontstaat op het moment dat het dienstverband slapend wordt dus precies na 104 weken ziekte en niet langer.

Afdwingen einde dienstverband met transitievergoeding

Met de compensatieregeling in de hand gingen werknemers opnieuw naar de rechter. Als de werkgever nu toch compensatie krijgt voor het betalen van de transitievergoeding, dan kan er toch geen redelijk belang meer zijn om het dienstverband slapend te houden en de werknemer de transitievergoeding te onthouden? En met succes. In de Xella-uitspraak (HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734) bepaalde de Hoge Raad dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap, moet instemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Daarbij moet de transitievergoeding betaald worden die geldt op de dag dat de werknemer 104 dagen ziek is. De Hoge Raad geeft ook aan dat een uitzondering op deze regel gemaakt kan worden als de werkgever een belang heeft bij het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Dat belang is niet aanwezig omdat de werknemer toch al bijna met pensioen gaat.

Het laatste nieuws over het slapend dienstverband

Op 21 februari 2020 oordeelde de rechter in zaak PAX (Rechtbank Noord-Nederland (Locatie Leeuwarden), ECLI:NL:RBNNE:2020:912) opnieuw over het slapend dienstverband. In die zaak werd het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wel toegewezen maar geen transitievergoeding toegekend. Immers, de werknemer had het initiatief genomen, de werknemer had het verzoek gedaan. Ook werd geen billijke vergoeding toegekend, want het niet voldoen aan de wensen van de werknemer (einde dienstverband met betalen transitievergoeding) was niet ernstig verwijtbaar. Wel vond de rechter dat de werkgever in strijd met goed werkgeverschap had gehandeld. Daarom kreeg de werknemer een schadevergoeding.  Die schadevergoeding werd gelijkgesteld aan het bedrag van de transitievergoeding. Eind goed al goed, zou je zeggen. Voor de werknemer wel, die had recht op een schadevergoeding van € 51.955,00 bruto. De werkgever had een tegenvaller want het is maar de vraag of het UWV dit bedrag vergoed (compensatieregeling). Het is immers geen transitievergoeding maar een schadevergoeding.

Piepplicht

Het laatste woord over het slapend dienstverband is dus nog niet gezegd. Wel is duidelijk dat er een ‘piepplicht’ is bij de werknemer. De werkgever hoeft dus niet uit zichzelf aan te bieden dat hij het dienstverband eindigt en de transitievergoeding betaalt (zie ook de uitspraak werknemer/Nouryon Industrial Chemicals B.V., Rechtbank Gelderland (Locatie Arnhem), 11 mei 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2509).

Kortom

Als de werknemer piept, maar de werkgever weigert mee te werken, dan kan de werknemer via de rechter afdwingen dat hij een schadevergoeding krijgt omdat de werkgever als goed werkgever de plicht heeft om mee te werken als de werknemer vraagt om einde arbeidsovereenkomst met transitievergoeding. Maar die schadevergoeding kan dan vermoedelijk niet teruggekregen worden van het UWV. De compensatieregeling gaat namelijk over transitievergoeding en niet over schadevergoeding. Of die stand van zaken in toekomst zo zal blijven, dat moet nog blijken.

Helder is dat het belangrijk is om je te laten adviseren want de problematiek rond de slapende dienstverbanden is niet eenvoudig en een foute beslissing kan veel geld kosten. Heeft u vragen over slapend dienstverband of heeft u advies nodig? De advocaten van Snijders Arbeidsrecht staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsspecialisten. De advocaten van Snijders Arbeidsrecht zijn hierin gespecialiseerd.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties